Суд від­мо­вив­ся аре­што­ву­ва­ти Ка­ська

Den (Ukrainian) - - День України - Дми­тро КРИВЦУН, «День»

Чи ви­ста­чить у Фе­мі­ди во­лі вста­но­ви­ти спра­ве­дли­вість?

Вчо­ра пі­сля роз­гля­ду спра­ви екс- за­сту­пни­ка ген­про­ку­ро­ра Ві­та­лія Ка­ська су­д­дя Пе­чер­сько­го су­ду Ки­є­ва Олег Бі­ло­цер­ко­вець від­мо­вив про­ку­ра­ту­рі в обран­ні за­по­бі­жно­го за­хо­ду у ви­гля­ді утри­ма­н­ня під вар­тою або за­ста­ви в 1,8 млн. грн. При цьо­му він при­зна­чив за­по­бі­жний за­хід у ви­гля­ді осо­би­сто­го зо­бов’ яза­н­ня до 10 черв­ня по­то­чно­го ро­ку, — пе­ре­дає «Ін­тер­факс-Укра­ї­на».

На­га­да­є­мо, вно­чі 10 кві­тня невідомі, які пред­ста­ви­ли­ся спів­ро­бі­тни­ка­ми ГПУ, на­ма­га­ли­ся вру­чи­ти Ка­ську пі­до­зру у вчи­нен­ні осо­бли­во тяж­ко­го зло­чи­ну. За вер­сі­єю слід­ства, він ні­би­то вчи­нив ша­храй­ство, при­ва­ти­зу­вав­ши дві слу­жбо­ві квар­ти­ри. В той же час сам екс-за­сту­пник ген­про­ку­ро­ра по­яснив, що пер­шу квар­ти­ру в 19 м2 пі­сля пе­ре­їзду йо­му на­да­ла мі­ська вла­да Ки­є­ва, а дру­гу — ГПУ, і са­ме во­на бу­ла пер­шим і остан­нім слу­жбо­вим жи­тлом.

Та­ким чи­ном, за сло­ва­ми екс­пер­тної спіль­но­ти, від­бу­ва­є­ться пом­ста пра­во­охо­рон­ної стру­кту­ри ко­ли­шньо­му спів­ро­бі­тни­ку Ві­та­лію Ка­ську, який на­ма­гав­ся про­ве­сти ре­фор­му ГПУ та іні­ці­ю­вав за­три­ма­н­ня «ді­а­ман­то­вих про­ку­ро­рів», яких пов’язу­ва­ли із ке­рів­ни­цтвом ген­про­ку­ра­ту­ри. І по­ки у цій істо­рії якнай­кра­ще по­ка­зав се­бе су­д­дя.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.