За­мість По­кро­ву – Ве­ли­кий Луг?

Мі­сто Ор­джо­ні­кі­дзе хо­чуть пе­ре­йме­ну­ва­ти по­втор­но

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖ­КОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

Акти­ві­сти гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій мі­ста Ор­джо­ні­кі­дзе ви­сту­па­ють про­ти йо­го пе­ре­йме­ну­ва­н­ня на По­кров. Во­ни вва­жа­ють, що їхній на­се­ле­ний пункт по­ви­нен ма­ти ін­шу, істо­ри­чно ви­прав­да­ну на­зву — Ве­ли­кий Луг. За твер­дже­н­ня­ми гро­мад­ських ді­я­чів, під час пе­ре­йме­ну­ва­н­ня їхньо­го мі­ста вда­ли­ся до фаль­си­фі­ка­ції. Са­мі мі­стя­ни ні­би­то не про­по­ну­ва­ли на­зва­ти мі­сто По­кров, а це рі­ше­н­ня « про­да­ви­ли » чи­нов­ни­ки й депутати.

«З огля­ду на те, що на­ше мі­сто роз­та­шо­ва­не на зем­лях Ве­ли­ко­го Лу­гу, які бу­ли цен­тром фор­му­ва­н­ня Вій­ська За­по­розь­ко­го, вче­ні Ор­джо­ні­кі­дзе за­про­по­ну­ва­ли на­зва­ти мі­сто — Ве­ли­кий Луг. Па­трі­о­ти­чно на­ла­што­ва­на гро­мад­ськість прийня­ла цю на­зву», — за­явив на прес-кон­фе­рен­ції го­ло­ва ОО «Май­дан м. Ор­джо­ні­кі­дзе Дні­про­пе­тров­ської обла­сті» Ста­ні­слав Ка­шир­ний. Окрім на­зви Ве­ли­кий Луг, гро­мад­ські ді­я­чі та мі­стя­ни вно­си­ли ще низ­ку про­по­зи­цій що­до то­го, як слід пе­ре­йме­ну­ва­ти Ор­джо­ні­кі­дзе. За­га­лом до мі­сце­вої ра­ди бу­ло по­да­но 33 про­по­зи­ції що­до на­зви мі­ста, роз­по­від­ає пред­став­ник ОО «Па­трі­о­ти Ві­тчи­зни» Лю­дми­ла Ви­шнев­ська. «Але на­зви По­кров на­чеб­то се­ред них не бу­ло. Звід­ки й ко­ли з’яви­ла­ся ця на­зва — не­ві­до­мо. То­му ми вва­жа­є­мо, що про­це­ду­ру пе­ре­йме­ну­ва­н­ня на­шо­го мі­ста по­ру­ше­но», — ка­же во­на. У зв’яз­ку з цим акти­ві­сти по­да­ли до су­ду, аби опро­те­сту­ва­ти пе­ре­йме­ну­ва­н­ня Ор­джо­ні­кі­дзе на мі­сто По­кров. Во­ни вва­жа­ють, що мі­сце­ва вла­да не­о­б­ґрун­то­ва­но на­ді­сла­ли ли­ста до Ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті і до про­філь­но­го ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди, ствер­джу­ю­чи, що на­зву По­кров під­три­мує біль­шість ме­шкан­ців мі­ста. Са­ме цей лист, за їхні­ми сло­ва­ми, і ліг в осно­ву рі­ше­н­ня, схва­ле­но­го пар­ла­мен­том.

С.Ка­шир­ний має на­мір звер­ну­ти­ся до го­ло­ви СБУ та Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Він по­ві­до­мив, що на­ра­зі пи­та­н­ня про пе­ре­йме­ну­ва­н­ня роз­гля­да­є­ться в су­ді. Що­прав­да, вже дві­чі від­по­від­ач не був, а тре­тє за­сі­да­н­ня має від­бу­ти­ся ци­ми дня­ми. «Я спо­ді­ва­ю­ся, що суд на за­кон­них під­ста­вах роз­гля­не цю про­по­зи­цію», — ка­же акти­віст. Варто за­зна­чи­ти, що мі­сто Ор­джо­ні­кі­дзе, роз­та­шо­ва­не на пів­дні Дні­про­пе­тров­ської обла­сті, ді­ста­ло свою но­ву на­зву По­кров на честь Пoкрoвcьких ко­па­лень мар­ган­це­вих руд, від­кри­тих тут біль­шяк со­тню ро­ків то­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.