Для обмі­ну на ло­ти бла­го­дій­но­го ау­кціо­ну

У хар­ків­ській шко­лі, де на­вчав­ся Да­ни­ло Ді­дик, роз­ма­лю­ва­ли фут­бол­ки

Den (Ukrainian) - - День України -

Жов­то-бла­ки­тний «че­шир­ський кіт», гіл­ки ка­ли­ни, па­трі­о­ти­чні сим­во­ли та со­ня­чні на­пи­си — зо­бра­же­н­ня на­не­сли на фут­бол­ки ді­ти хар­ків­ської спе­ці­а­лі­зо­ва­ної шко­ли №11. Ру­ко­твор­ні ви­ро­би при­го­ту­ва­ли для обмі­ну на ло­ти бла­го­дій­но­го ау­кціо­ну, який прой­де в шко­лі 22 кві­тня. Отри­ма­ні гро­ші пе­ре­да­дуть по­ра­не­ним бій­цям АТО. Ло­та­ми бу­дуть ре­чі ві­до­мих укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків, му­зи­кан­тів, спортс­ме­нів, які по­го­ди­ли­ся обмі­ня­ти їх на уні­каль­ні фут­бол­ки. Се­ред ло­тів бу­дуть, на­при­клад, кни­ги Жа­да­на, Шкля­ра, Фоз­зі, ре­чі хар­ків­ських фут­бо­лі­стів.

Про се­ре­дню шко­лу №11 в Хар­ко­ві всі по­чу­ли 22 лю­то­го2015 ро­ку, ко­ли під час па­трі­о­ти­чній хо­ді від ви­бу­ху за­ги­нув учень шко­ли, 15-рі­чний Да­ни­ло Ді­дик. Да­ня пі­шов на гро­мад­ський за­хід не­ви­пад­ко­во, бо лю­бив Укра­ї­ну, ка­жуть сьо­го­дні йо­го одно­кла­сни­ки, в йо­го день на­ро­дже­н­ня 27 кві­тня те­пер від­зна­ча­ють День Ге­роя.

І цей ау­кціон при­ду­ма­ли са­ме ді­ти, які вчи­ли­ся ра­зом із Да­ни­лом. Іні­ці­а­то­ром за­хо­ду став близь­кий то­ва­ри­шза­ги­бло­го Да­ні, 17-рі­чний Ігор Уман­ський. Збір та пе­ре­да­ча ко­штів від­бу­ва­ти­ме­ться че­рез фонд «Від­кри­ва­ю­чи сер­це», один із за­снов­ни­ків яко­го — ба­тько Да­ні, во­лон­тер Ан­дрій Ді­дик.

Ігор Уман­ський роз­ка­зує, що всі за­хо­ди в шко­лі на­пря­му або опо­се­ред­ко­ва­но пов’яза­ні з пам’ят­тю про Да­ню, який був справ­жнім па­трі­о­том. Во­лон­тер­ка Альо­на Со­лов­йо­ва, дру­гий за­снов­ник фон­ду «Від­кри­ва­ю­чи сер­це», обі­цяє, що зі­бра­ні ко­шти бу­дуть пе­ре­да­ні че­рез фонд по­ра­не­ним, зокре­ма тим, які пе­ре­жи­ли ам­пу­та­цію та про­хо­дять про­те­зу­ва­н­ня — во­лон­тер­ка від­ві­дує бій­ців в шпи­та­лі та знає про їхні по­тре­би.

Альо­на СОКОЛИНСЬКА, Харків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.