На ма­не­жі – без тва­рин!

На­пе­ре­до­дні Мі­жна­ро­дно­го дня цир­ку акти­ві­сти за­кли­ка­ють су­спіль­ство від­мо­ви­тись від ви­ко­ри­ста­н­ня зві­рів у ви­ста­вах

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Уне­ді­лю, 17 кві­тня, бі­ля На­ціо­наль­но­го цир­ку Укра­ї­ни, крім зви­чно­го на­тов­пу ба­тьків з ді­тла­ха­ми, збе­ре­ться яскра­ва пу­блі­ка. Акти­ві­сти еко­ло­гі­чних ру­хів про­ве­дуть пер­фор­манс під га­слом «За цирк без тва­рин». Са­ме цьо­го дня у сві­ті від­зна­ча­ють Між­на­ро­дний день цир­ку. Зо­о­за­хи­сни­ки до свя­та ви­рі­ши­ли на­га­да­ти: світ стає гу­ман­ні­шим у став­лен­ні до тва­рин, тож Укра­ї­на має ство­рю­ва­ти но­ві пра­ви­ла спів­жи­т­тя з бра­та­ми мен­ши­ми, зокре­ма від­мо­ви­тись від ви­ко­ри­ста­н­ня зві­рів у цир­ко­вих но­ме­рах.

Ана­ло­гі­чні акції три­ва­ти­муть в ін­ших мі­стах Укра­ї­ни та кра­ї­нах-су­сі­дах. За­хи­сни­ки тва­рин за­пев­ня­ють, що не про­ти існу­ва­н­ня цир­ків як за­кла­дів куль­ту­ри, що ма­ють пев­ну есте­ти­чну цін­ність. Але акти­ві­сти про­ти умов, у яких утри­му­ю­ться зві­рі, про­ти ме­то­дів дре­су­ри го­ло­дом та бо­лем, про­ти ла­ма­н­ня при­ро­дної по­ве­дін­ки та ха­ра­кте­ру чо­ти­ри­ла­пих ар­ти­стів.

«ЦИРК МАЄ ЕВОЛЮЦІОНУВАТИ»

Ця тен­ден­ція вже кіль­ка ро­ків ши­ри­ться сві­том і має вті­шні ре­зуль­та­ти. Так, одна з най­біль­ших у США цир­ко­вих труп The Ringling Brothers and Barnum& Bailey на ви­мо­гу гля­да­чів від­мо­ви­лась від но­ме­рів зі сло­на­ми. У 50 ні­ме­цьких мі­стах вве­ли за­бо­ро­ну на цирк з тва­ри­на­ми, у Ме­кси­ці — на пе­ре­сув­ні дель­фі­на­рії, а Ка­на­да від­мо­ви­лась від утри­ма­н­ня ко­са­ток у не­во­лі. А в сто­ли­ці Поль­щі Вар­ша­ві вза­га­лі за­бо­ро­ни­ли ви­ко­ри­ста­н­ня дре­си­ро­ва­них тва­рин.

Чи мо­же по­хи­зу­ва­тись по­ді­бним Укра­ї­на? У нас є за­кон про за­хист тва­рин від жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня, не­що­дав­но до ньо­го вне­сли про­гре­сив­ні змі­ни — за­бо­ро­ни­ли пе­ре­сув­ні зоо­пар­ки та утри­ма­н­ня дель­фі­нів у не­при­ро­дній во­ді. Та за­кон не пра­цює. Так, є су­до­ві рі­ше­н­ня про за­кри­т­тя дель­фі­на­рі­їв, зокре­ма, ки­їв­сько­го «Не­мо», однак ни­ні він за­кли­кає го­стей на но­ве ве­сня­не шоу.

« Для ре­зуль­та­тів тре­ба, щоб лю­ди пе­ре­ста­ли го­ло­су­ва­ти га­ман­цем, — вва­жає Сер­гій Єфі­мов, акти­віст еко­ло­гі­чної ор­га­ні­за­ції «Мор­ква-клуб». — Якщо їм по­до­ба­ю­ться стра­ж­да­н­ня тва­рин, хай хо­дять в цир­ки. Але ба­га­то лю­дей ро­зу­мі­ють про­бле­му і не від­ві­ду­ють ні цир­ки, ні дель­фі­на­рії, ні зоо­пар­ки. Адже тва­ри­на там отри­мує їжу ли­ше пі­сля ви­ко­на­н­ня трю­ку. А, на­при­клад, слон має про­бі­га­ти за день близь­ко со­тні кі­ло­ме­трів. Не ві­рю, що він ро­бить це на ма­не­жі. Цирк має еволюціонувати. Тут ар­ти­сти по­вин­ні по­ка­зу­ва­ти свої екс­тре­маль­ні фі­зи­чні зді­бно­сті. Цим варто за­ці­кав­лю­ва­ти гля­да­чів. А якщо ста­ви­ти лю­ди­ну ви­ще за ін­ших жи­вих істот, то й да­лі бу­де існу­ва­ти бі­знес на тва­ри­нах».

МАНЕЖФОРМУЄ ДИ­ТЯ­ЧИЙ СВІ­ТО­ГЛЯД

Те­ма цир­ку без тва­рин чи не впер­ше отри­ма­ла в Укра­ї­ні та­кий ве­ли­кий роз­го­лос. Крім все­укра­їн­ської акції в не­ді­лю, акти­ві­сти при­вер­та­ють ува­гу до про­бле­ми пе­ти­ці­єю на сай­ті Пре­зи­ден­та кра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка. Звер­не­н­ня ство­ри­ла іні­ці­а­тив­на гру­па UAnimals, лю­ди ви­ма­га­ють за­ко­но­дав­чо за­бо­ро­ни­ти ви­ко­ри­ста­н­ня тва­рин у цир­ку. Пе­ти­ція ши­ри­ться со­цме­ре­жа­ми, є на­віть ре­а­кція від На­ціо­наль­но­го цир­ку Укра­ї­ни: мов­ляв, усьо­му свій час, ко­ли су­спіль­ство ста­не ба­га­тшим, а цирк єв­ро­пей­ським, то й ми змо­же­мо від­мо­ви­тись від ви­ко­ри­ста­н­ня тва­рин. До то­го ж, над чо­ти­ри­ла­пи­ми ар­ти­ста­ми ні­хто не зну­ща­є­ться, во­ни у пре­кра­сно­му ста­ні, їх до­бре го­ду­ють, а від­так — зві­рі ща­сли­ві.

Ав­тор пе­ти­ції Оле­ксандр То­дор­чук вва­жає, що та­кою за­явою ди­ре­кція ви­зна­ла, що цир­кам дав­но час переходити на но­вий етап роз­ви­тку. «Кіль­ка ро­ків то­му бу­ла схо­жа істо­рія в Оде­сі. Ке­рів­ни­ки цир­ку ко­мен­ту­ва­ли, що тва­ри­ни на га­стро­лях жи­вуть у го­те­лях з дре­си­ру­валь­ни­ка­ми, що зві­рам да­ють м’ясо, але не зна­ють, хто йо­го з’їдає. З цим тре­ба зав’язу­ва­ти, — на­го­ло­шує Оле­ксандр То­дор­чук. — Біль­ше то­го, на дум­ку пси­хо­ло­гів, цирк із тва­ри­на­ми ство­рює у ді­тей хи­бну кар­ти­ну сві­ту, де до­ро­слий має до­мі­ну­ва­ти над тва­ри­на­ми та слаб­ши­ми істо­та­ми. Я був на ви­сту­пах цир­ків без тва­рин — ді­ти ша­ле­но ра­ді та ща­сли­ві від но­ме­рів акро­ба­тів. А ко­ли жа­лі­ю­ться, що без тва­рин цирк ста­не зби­тко­вим, якось за­бу­ва­ють, що Cirque du Soleil за­ро­бляє міль­йо­ни, не ма­ю­чи но­ме­рів зі зві­ра­ми».

ДРУ­ЖБА З ЛЕВОМ — ЯК ПАР­ТНЕР­СТВО

Як­би хо­ча б один з укра­їн­ських цир­ків про­вів екс­пе­ри­мент і зро­бив ви­ста­ву без тва­рин, на­то­мість — з уні­каль­ни­ми ви­сту­па­ми акро­ба­тів, жон­гле­рів і кло­у­нів, хі­ба пу­блі­ка не при­йшла б? На дум­ку за­снов­ни­ці Спіл­ки віль­них жур­на­лі­стів « При­ро­да над усе » Ан­же­лі­ки Ко­ма­ро­вої, ра­но чи пі­зно Укра­ї­на му­сить ста­ти на шлях гу­ман­них іні­ці­а­тив у за­хи­сті тва­рин. Ла­ма­ти сте­ре­о­ти­пи бу­де важ­ко, але до­ве­де­ться це зро­би­ти.

«Я не є екс­пер­том у сфе­рі цир­ків, але як мо­же лю­ди­на зму­си­ти гар­но­го ти­гра чи ле­ва, при­мі­ром, ко­лі­на зги­на­ти? Для цьо­го тре­ба зла­ма­ти йо­го во­лю, і це ро­би­ться че­рез біль та го­лод. Мо­жна, як це мо­дно на За­хо­ді, по­дру­жи­ти­ся з левом чи ти­гром у за­по­від­ни­ку — че­рез пар­тнер­ство та лю­бов між лю­ди­ною й хи­жа­ком. Оби­ва­те­лям не роз­по­від­а­ють, що від­бу­ва­є­ться за ла­штун­ка­ми шоу. Те са­ме сто­су­є­ться дель­фі­нів: зда­є­ться, тва­ри­на по­смі­ха­є­ться, але то у неї та­кий роз­різ ро­та, во­на зне­си­ле­на у цій хло­ро­ва­ній бан­ці, бо має про­пли­ва­ти 30 миль на день, щоб бу­ти у нор­маль­ній фор­мі. Лю­ди про­сто ма­ло про це зна­ють » , — роз­по­від­ає зоо­за­хи­сник.

Акція «За цирк без тва­рин» та від­по­від­на пе­ти­ція — пер­ша хви­ля, що має роз­бур­ха­ти су­спіль­ство для за­хи­сту прав зві­рів. Адже остан­нє сло­во ма­ють ска­за­ти гля­да­чі, ко­трі або й да­лі бу­дуть під­три­му­ва­ти по­пит на жор­сто­кість, або ви­ма­га­ти­муть аль­тер­на­ти­ву цир­ко­вим ви­ста­вам з бе­ге­мо­том у спі­дни­ці.

ФОТО КО­СТЯН­ТИ­НА ГРИШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.