Сум­на вистава з Бу­дин­ком акто­ра

Ха­си­ди про­сять Ки­їв­ра­ду від­да­ти їм для бо­го­слу­жінь пам’ятку ар­хі­те­кту­ри. Ди­ре­кція пе­ре­ко­на­на, що для цьо­го не­має під­став

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

За­мість то­го, щоб за­йма­ти­ся твор­чи­ми спра­ва­ми, пред­став­ни­ки Бу­дин­ку акто­ра На­ціо­наль­ної спіл­ки те­а­траль­них ді­я­чів Укра­ї­ни му­сять від­сто­ю­ва­ти своє при­мі­ще­н­ня. Пік бо­роть­би має бу­ти 19 кві­тня. На цей день у Ки­їв­ра­ді за­пла­но­ва­ні за­сі­да­н­ня двох по­стій­них ко­мі­сій: із пи­тань вла­сно­сті та з пи­тань куль­ту­ри, ту­ри­зму та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки. Оби­дві роз­гля­нуть за­яву про пе­ре­да­чу бу­дів­лі в орен­ду ха­сид­ській гро­ма­ді для ре­лі­гій­них бо­го­слу­жінь. Від­по­від­не звер­не­н­ня отри­ма­ли не­що­дав­но депутати.

Роз­гля­да­ти за­яву ма­ли ще ми­ну­ло­го ти­жня, хо­ча са­ме пи­та­н­ня не вклю­чи­ли до по­ряд­ку ден­но­го: є ін­фор­ма­ція, що йо­го мо­гли за­про­по­ну­ва­ти з мі­сця. Та пі­сля роз­го­ло­су в ЗМІ те­му від­кла­ли. За сло­ва­ми ди­ре­ктор­ки Бу­дин­ку акто­ра Ві­кто­рії Мо­ско­вен­ко, ба­та­лії пе­ре­не­сли на на­сту­пний вів­то­рок. Ско­рі­ше за все, пи­та­н­ня, ко­му від­да­ти в орен­ду пам’ятку ар­хі­те­кту­ри, сто­я­ти­ме на по­ряд­ку ден­но­му офі­цій­но. На­ра­зі на сай­ті Ки­їв­ра­ди ці до­ку­мен­ти не опу­блі­ко­ва­ні.

ХТО МАЄ ПРА­ВО НА КЕНАСУ?

Депутати ма­ють вра­ху­ва­ти, чи є юри­ди­чні та істо­ри­чні під­ста­ви пе­ре­да­ти бу­дів­лю ха­си­дам. Як ві­до­мо, Бу­ди­нок акто­ра роз­мі­щу­є­ться у бу­дів­лі на Яро­сла­во­вім ва­лу, 7 із 1981 ро­ку. Бу­ди­нок зве­де­но на­при­кін­ці ХІХ — по­ча­тку ХХ сто­літь сла­ве­тним ар­хі­те­кто­ром Вла­ди­сла­вом Го­ро­де­цьким. Мо­ли­тов­ний дім, або ж кенасу, бу­ду­ва­ли за свої ко­шти ка­ра­ї­ми. То­му пра­во­на­сту­пни­ком та пре­тен­ден­том на при­мі­ще­н­ня є ли­ше на­ціо­наль­не то­ва­ри­ство ка­ра­ї­мів « До­гун­ма » . Однак від­по­від­них звер­нень у ці­єї гро­ма­ди не­має. За сло­ва­ми Ві­кто­рії Мо­ско­вен­ко, всі ці ро­ки во­ни зна­хо­дять спіль­ну мо­ву для спів­існу­ва­н­ня у ке­на­сі та уни­ка­ють кон­флі­ктів і не­по­ро­зу­мінь.

Са­ме ж рі­ше­н­ня Ки­їв­ра­ди про пе­ре­да­чу бу­дин­ку ха­си­дам ди­ре­ктор­ка на­пе­ред на­зи­ває не­за­кон­ним та до­пов­нює істо­рію кон­флі­кту: «Все це тя­гне­ться по­над три ро­ки. Час від ча­су ха­сид­ська гро­ма­да звер­та­є­ться до Ки­їв­ра­ди, зокре­ма ко­ли змі­ню­є­ться її склад та се­ред де­пу­та­тів з’ яв­ля­ю­ться ло­бі­сти ха­си­дів. Із ми­ну­лим скла­дом де­пу­та­тів во­ни не змо­гли цьо­го зро­би­ти, ко­мі­сія прийня­ла рі­ше­н­ня на на­шу ко­ристь. А за­раз про­бу­ють зно­ву».

У трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку на за­сі­дан­ні ко­мі­сії з пи­тань куль­ту­ри справ­ді роз­гля­да­лось ана­ло­гі­чне звер­не­н­ня ха­си­дів про пе­ре­да­чу їм при­мі­ще­н­ня на Яро­сла­во­вім ва­лу, 7. Ко­мі­сія звер­не­н­ня від­хи­ли­ла, на­то­мість звер­ну­ла­ся до управ­лі­н­ня ко­му­наль­ної вла­сно­сті що­до про­дов­же­н­ня орен­ди для Бу­дин­ку акто­ра. Як ар­гу­мент — на за­сі­дан­ні зву­ча­ла дум­ка, що та­кий за­клад в Укра­ї­ні єди­ний, а ха­си­ди вже ма­ють си­на­го­гу на По­до­лі.

РИ­ЗИК РЕЛІГІЙНОГО СКАН­ДА­ЛУ

« На це при­мі­ще­н­ня за­зі­ха­ють ба­га­то ро­ків не тіль­ки з ре­лі­гій­них при­чин. Це ж зе­мель­на ді­лян­ка у цен­трі мі­ста, яка ці­ка­вить ба­га­тьох лю­дей при гро­шах. Га­даю, пер­шза все цей ін­те­рес ви­кли­ка­ний цін­ні­стю зем­лі та бу­дів­лі » , — ко­мен­тує Ві­кто­рія Мо­ско­вен­ко.

У со­цме­ре­жах на­віть з’ яви­лась ін­фор­ма­ція про тих, хто мо­же сто­я­ти за ха­сид­ською іні­ці­а­ти­вою: у до­пи­сах йде­ться про гро­ма­ду, яку очо­лює Яків Дов Блайх, а го­лов­ни­ми її «акціо­не­ра­ми» бу­цім­то є Ігор Ко­ло­мой­ський та Ва­дим Ра­би­но­вич. Та на­віть аб­стра­гу­ю­чись від ін­те­ре­сів бі­зне­су, екс­пер­ти ба­чать у цій си­ту­а­ції ін­ший ри­зик — між­на­ро­дний ре­лі­гій­ний скан­дал.

« При­вла­сни­ти бу­дів­лю хо­чуть ха­си­ди, які ні до ка­ра­ї­мів, ні до ке­на­си жо­дно­го від­но­ше­н­ня не ма­ють. Пі­длень­кий вчи­нок ма­лень­кої ча­сти­ни єв­рей­ської гро­ма­ди Укра­ї­ни мо­же ляг­ти тем­ною пля­мою на всю єв­рей­ську гро­ма­ду. Ці­ною бо­роть­би за не­ру­хо­мість мо­же ста­ти між­на­ціо­наль­на во­ро­жне­ча. На­справ­ді це стра­шно. І вдві­чі стра­шні­ше від то­го, що іні­ці­а­то­ра­ми цьо­го є не бі­зне­сме­ни, а ре­лі­гій­ні ді­я­чі » , — за­ли­шив та­кий до­пис у се­бе на facebook- сто­рін­ці ре­жи­сер Оле­ксандр Мі­ро­шни­чен­ко.

ВІДКЛАДЕНА РЕ­СТАВ­РА­ЦІЯ

Якщо мі­ська вла­да так хо­че змі­ни­ти до­лю Бу­дин­ку акто­ра, ру­ха­ти­ся тре­ба зов­сім в ін­шо­му ру­слі. При­мі­ще­н­ня дав­но по­тре­бує ре­став­ра­ції. Як роз­по­ві­ла Ві­кто­рія Мо­ско­вен­ко, про ін­тер’ єр вда­є­ться дба­ти вла­сни­ми си­ла­ми, а зов­ні­шнє оздо­бле­н­ня та фа­са­ди, де вже пі­шли трі­щи­ни, по­тре­бу­ють ре­мон­ту. Цен­траль­ний вхід до Бу­дин­ку акто­ра за­чи­не­но три де­ся­ти­лі­т­тя, йо­го жо­дно­го ра­зу за ці ро­ки не від­чи­ня­ли, бо две­рі — у вкрай ава­рій­но­му ста­ні.

Пам’ ятка зна­хо­ди­ться на ба­лан­сі Де­пар­та­мен­ту куль­ту­ри Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції, тоб­то у ко­му­наль­ній вла­сно­сті. От­же, ре­став­ра­ція має опла­чу­ва­ти­ся з мі­ської ка­зни. Про­те Де­пар­та­мент куль­ту­ри цим не пе­ре­йма­є­ться і на до­да­чу зво­лі­кає з під­пи­са­н­ням но­во­го до­го­во­ру орен­ди з Бу­дин­ком акто­ра.

« Це галь­му­є­ться, ду­маю, са­ме у зв’яз­ку зі звер­не­н­ням ха­си­дів. На­чеб­то все го­то­во, до­го­вір існує, але де­сять днів він ле­жить у Де­пар­та­мен­ті, й ні в ко­го не мо­же­мо до­бу­ти ін­фор­ма­цію про йо­го подаль­шу до­лю», — за­зна­чає ди­ре­ктор­ка. Усі кар­ти бу­дуть роз­кри­ті на­сту­пно­го ти­жня, тож « День » сте­жи­ти­ме за роз­ви­тком си­ту­а­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.