Ер­до­ган за­кли­кав лі­де­рів ОIС до со­лі­дар­но­сті з Укра­ї­ною

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Тайіп Ер­до­ган за­кли­кав Ор­га­ні­за­цію іслам­сько­го спів­ро­бі­тни­цтва (ОІС) до со­лі­дар­но­сті з Укра­ї­ною і «бра­та­ми-му­суль­ма­на­ми — крим­ськи­ми та­та­ра­ми, які про­жи­ва­ють в оку­по­ва­но­му Кри­му». Про це він за­явив учо­ра, ви­сту­па­ю­чи на 13- й се­сії Іслам­ської кон­фе­рен­ції на ви­що­му рів­ні у Стам­бу­лі, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба упов­но­ва­же­но­го пре­зи­ден­та у спра­вах крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Му­ста­фи Дже­мі­лє­ва. « Якщо не іслам­ський світ, то хто ви­сту­пить із по­сла­н­ням про те, що ми під­три­му­є­мо на­ших бра­тів на Кі­прі, Бал­ка­нах, у Пів­ден­но-Схі­дній Азії та Афри­ці? Це за­галь­на проблема всіх му­суль­ман... Ане­ксія Кри­му в Укра­ї­ні — хі­ба мо­жна збе­рі­га­ти мов­ча­н­ня у від­по­відь на це? На­ші бра­ти в Кри­му при­гно­бле­ні», — ци­тує агент­ство Anadolu сло­ва ту- ре­цько­го лі­де­ра. Ор­га­ні­за­ція іслам­сько­го спів­ро­бі­тни­цтва — між­на­ро­дна ор­га­ні­за­ція 57 іслам­ських кра­їн. За­сно­ва­на 25 ве­ре­сня 1969 ро­ку на кон­фе­рен­ції глав му­суль­ман­ських дер­жав. У кон­фе­рен­ції бе­ре участь лі­дер крим­ських та­тар Му­ста­фа Дже­мі­лєв ра­зом із лі­де­ром ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду Ре­фа­том Чу­ба­ро­вим та де­ле­га­том ку­рул­таю Ру­сте­мом Уме­ро­вим.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.