У Ма­ке­до­нії про­те­сту­валь­ни­ки роз­гро­ми­ли кан­це­ля­рію пре­зи­ден­та

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ма­ке­до­нії про­те­сту­валь­ни­ки, не­за­до­во­ле­ні рі­ше­н­ням пре­зи­ден­та Ге­ор­ге Іва­но­ва при­пи­ни­ти кри­мі­наль­не пе­ре­слі­ду­ва­н­ня по­са­до­вих осіб, пов’ яза­них зі скан­да­лом нав­ко­ло про­слу­хо­ву­ва­н­ня, штур­му­ва­ли і роз­гра­бу­ва­ли один з офі­сів пре­зи­ден­та. Як по­ві­дом­ляє бал­кан­ська слу­жба Ра­діо Сво­бо­да, де­мон­стран­ти 13 кві­тня роз­би­ли ві­кна в одно­му з офі­сів у цен­трі Скоп’ є, який іно­ді ви­ко­ри­сто­ву­є­ться пре­зи­ден­том Іва­но­вим, вдер­ли­ся до кім­нат і вчи­ни­ли там по­гром. Про­те­сту­валь­ни­ки та­кож роз­би­ли ві­кна і зі­ткну­ли­ся з по­лі­ці­єю в мі­ні­стер­стві юсти­ції, що зна­хо­ди­ться не­по­да­лік, в той час як ін­ша гру­па де­мон­стран­тів зі­ткну­ли­ся з по­лі­ці­єю на ба­ри­ка­дах, які бу­ли зве­де­ні нав­ко­ло бу­дів­лі пар­ла­мен­ту.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.