11 афо­ри­змів Ла­ри­си Iв­ши­ної

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - До­пис ко­ри­сту­ва­ча Olha BUZULUK (Facebook-cто­рін­ка «Дня»)

11 афо­ри­змів (а в сві­тлі сьо­го­дні­шньо­го свя­та ( 07.04.2016. — Ред.) — бла­гих ві­стей) з інав­гу­ра­цій­ної про­мо­ви почесної про­фе­сор­ки Схі­дно­єв­ро­пей­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки Ла­ри­си Ів­ши­ної:

По­трі­бно смі­ли­во, як гі­дні лю­ди, ди­ви­ти­ся в се­бе ( про ре­зуль­та­ти ре­фе­рен­ду­му в Ні­дер­лан­дах).

В Укра­ї­ні був здій­сне­ний кла­но­во-олі­гар­хі­чний сце­на­рій.

Май­дан — це во­дно­час і ве­ли­ка по­лі­ти­чна без­по­мі­чність: ма­ло ко­гось знЕ­сти.

Зви­чка слу­ха­ти ро­зум­них лю­дей — це вже шанс.

Якщо не від­бу­ва­є­ться ре­фор­ма звер­ху, тре­ба го­ту­ва­ти на­род (про свої зав­да­н­ня як жур­на­ліс­тки та гро­мад­ської ді­я­чки).

У 1999 ро­ці був пре­зи­дент — не бу­ло на­ро­ду, у 2004 — був на­род, але не бу­ло пре­зи­ден­та.

Усі ро­ки не­за­ле­жно­сті на Дон­ба­сі був со­ці­аль­ний та на­ціо­наль­ний гніт, кри­мі­наль­ний те­рор, і укра­їн­ці, які там ви­жи­ли, — це уні­каль­ні лю­ди, за яки­ми май­бу­тнє.

ТОП-100 — во­ни в До­не­цько­му ае­ро­пор­ту, в го­спі­та­лях, без рук-ніг, там ТОП-1000...

За­раз іде вій­на не ли­ше за те­ри­то­рію, а за на­ше мі­сце в істо­рії.

Тре­ба зва­жи­ти­ся за­хо­ті­ти ма­ти дер­жа­ву.

Нам по­трі­бен ре­монт на­ціо­наль­но­го ха­ра­кте­ру: змі­ни­ти­ся або роз­чи­ни­ти­ся.

Афо­ри­змів, зві­сно, бу­ло зна­чно біль­ше, дя­кую па­ні Ла­ри­сі Ів­ши­ній за те, що вже біль­ше 14 ро­ків (від­ко­ли всту­пи­ла в уні­вер­си­тет) спря­мо­вує в жур­на­лі­сти­ці у пра­виль­но­му на­пря­мі).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.