РЕ­ЗО­НАНС

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

Від­гу­ки на ста­т­тю На­та­лії МАЛІМОН «За «істин­но укра­їн­ську га­зе­ту з без­до­ган­ною ре­пу­та­ці­єю» («День» №6263 від 8 кві­тня 2016 ро­ку)

Щи­рі ві­та­н­ня! Па­ні про­фе­сор вже має свою шко­лу — ба­га­то­ти­ся­чна спіль­но­та чи­та­чів та ша­ну­валь­ни­ків «Дня»!

Facebook-ко­ри­сту­вач Світлана МИХАЛЮК

мо­жли­во­стей мо­же ви­зна­ча­ти умо­ви про­жи­ва­н­ня, час пе­ре­бу­ва­н­ня, ме­то­ди лі­ку­ва­н­ня (крім «На­фту­сі»), ту­ри­сти­чні мар­шру­ти то­що.

Най­ефе­ктив­ні­ший лі­ку­валь­ний вплив «На­фту­сі»: хво­ро­би се­чо­вої си­сте­ми (не іму­но­за­паль­ні, а ін­ди­ві­ду­аль­но-за­паль­ні ура­же­н­ня ни­рок і се­чо­кам’яна хво­ро­ба та ін.), хво­ро­би пе­чін­ки і жов­чних шля­хів, обмін­ні за­хво­рю­ва­н­ня (ожи­рі­н­ня!).

Ба­жа­є­мо успі­хів у ре­а­лі­за­ції ідеї!

Лю­бо­мир ПИРІГ, ака­де­мік На­ціо­наль­ної ака­де­мії ме­ди­чних на­ук, м. Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.