Ве­ли­кий­пе­ре­лом

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» -

За­мі­тка ко­ри­сту­ва­ча Оле­ксія ШИРОПАЄВА (Facebook-сто­рін­ка «Дня»)

Мій на­рис — про на­ше ХIII сто­лі­т­тя. Всі на­ші бі­ди — звід­ти. Са­ме то­ді, на по­пе­ли­щі віль­ної Ру­сі, бу­ли за­кла­де­ні під­ва­ли­ни жа­хли­вої дер­жа­ви, яка ста­ла істо­ри­чною пас­ткою для нас, ро­сі­ян, і в якій ми існу­є­мо й до­сі. Ця дер­жа­ва-монстр спо­ча­тку на­зи­ва­ла­ся Зо­ло­тою Ор­дою, по­тім — Ро­сі­єю, пі­сля цьо-

го — СРСР, по­тім — зно­ву Ро­сі­єю. Во­на змінювала іме­на, але не змі­ни­ла сво­єї су­ті, зав­жди за­ли­ша­ю­чись що­до ро­сій­сько­го на­ро­ду си­сте­мою Від­чу­же­н­ня і Тя­гла. Се­ре­ди­на ро­ко­во­го ХIII сто­лі­т­тя — це час Ве­ли­ко­го Пе­ре­ло­му ро­сій­ської істо­ри­чної до­лі, по­рів­ня­но з яким так са­мо іме­но­ва­на ста­лін­ська ко­ле­кти­ві­за­ція — ли­ше іграшки. Ія­кщо Ста­лі­ним цьо­го пер­шо­го Ве­ли­ко­го Пе­ре­ло­му був, зві­сно, Ба­тий, то Ка­га­но­ви­чем — Оле­ксандр Нев­ський.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.