«Що­ро­ку ми по­си­ла­є­мо со­тні укра­їн­ських мо­ря­ків на на­ші су­дна»

Ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор фран­цузь­кої ком­па­нії Бер­нард АНЖЕЛВІ — про до­бір ка­дрів на су­дна, які об­слу­го­ву­ють на­фто­ві та га­зо­ві пла­тфор­ми бі­ля бе­ре­гів 45 кра­їн

Den (Ukrainian) - - Спецтема «дня» -

Bourbon Offshore — сві­то­вий бренд, ві­до­мий не менш, ніж Exxon Mobil, Chevron та ін­ші гі­ган­ти на­фто­вих мо­рів. Але всім їм не обі­йти­ся один без одно­го. Як і без на­ших мо­ря­ків, які бе­руть участь у цьо­му гло­баль­но­му бі­зне­сі.

У на­шо­му ле­кси­ко­ні сло­во «офшор» вжи­ва­є­ться най­ча­сті­ше в не­га­тив­но­му еко­но­мі­чно­му та по­лі­ти­чно­му сен­сі. Але « Bourbon Offshore Укра­ї­на » по­вер­тає нас до по­ча­тко­во­го — ро­бо­ти на га­зо­но­сних і на­фто­но­сних шель­фах. Не див­ля­чись на те, що ком­па­нія пра­цює в мор­ській га­лу­зі, во­на ті­сно пов’ яза­на з на­фто­га­зо­вою. Оде­ський офіс Bourbon Offshore спе­ці­а­лі­зу­є­ться на від­бо­рі мо­ря­ків на су­дна, які об­слу­го­ву­ють на­фто­ві та га­зо­ві пла­тфор­ми бі­ля бе­ре­гів 45 кра­їн. Сьо­го­дні ми роз­мов­ля­є­мо з ке­ру­ю­чим ди­ре­кто­ром ці­єї фран­цузь­кої ком­па­нії па­ном Бер­нар­дом АНЖЕЛВІ.

— Мо­сьє Бер­нард, як енер­ге­ти­чну кри­зу та па­ді­н­ня цін у цьо­му се­кто­рі еко­но­мі­ки від­чу­ва­ють мо­ря­ки. Во­ни теж за­зна­ють тру­дно­щів?

— Зви­чай­но, якщо на пла­тфор­мах від­чу­ва­ють кри­зу, то на об­слу­го­ву­ю­чих су­днах теж. Ба­га­то до­був­них ком­па­ній тим­ча­со­во при­пи­ни­ли ро­бо­ту — со­бі­вар­тість шель­фо­вої на­фти сьо­го­дні ви­ща за її рин­ко­вий но­мі­нал. Але на пла­тфор­ми та су­дна не мо­жна по­ві­си­ти за­мок, і всім пі­ти у від­пус­тку. То­му во­ни пе­ре­бу­ва­ють у чер­го­во­му ре­жи­мі. За­раз орен­да ко­ра­блів для на­фто­вих ком­па­ній об­хо­ди­ться зна­чно де­шев­ше. Мо­жу ска­за­ти, що мо­ря­ки втра­ти­ли від 5 до 10% від зви­чай­них за­ро­бі­тків, а три­ва­лість їх кон­тра­кту збіль­ши­ла­ся з 60 до 70 днів. Але вра­хо­ву­ю­чи те, що рі­вень опла­ти у нас один із най­ви­щих на фло­ті, еко­но­мія не ду­же по­зна­ча­є­ться на лю­дях.

— А чи ба­га­то і які су­дна не­об­хі­дні для об­слу­го­ву­ва­н­ня одні­єї до­був­ної пла­тфор­ми?

— Все за­ле­жить від від­ста­ні між пла­тфор­ма­ми. Як пра­ви­ло, ви- ста­чає двох су­ден для об­слу­го­ву­ва­н­ня двох пла­тформ, які близь­ко сто­ять. Але ще по­трі­бні тан­ке­ри, спе­ці­аль­ні су­дна — аж до під­во­дних чов­нів. Ком­па­нія Bourbon Offshore пра­цює по всьо­му сві­то­ві. У нас, окрім оде­ської, пра­цю­ють ще 34 фі­лії. Су­ча­сний стан­дар­ти­зо­ва­ний парк на­лі­чує 510 су­ден рі­зно­го ти­пу. Ми на­да­є­мо весь спектр по­слуг до­був­ним ком­па­ні­ям і тим кра­ї­нам, де во­ни пра­цю­ють. Сю­ди вхо­дить бу­кси­ру­ва­н­ня та по­ста­нов­ка на якір пла­тформ, їх то­чне по­зи­ці­ю­ва­н­ня на ді­лян­ці ви­до­бу­тку, по­ста­ча­н­ня мор­сько­го уста­тку­ва­н­ня та спе­ці­аль­них су­ден, на­при­клад, ро­бо­тів-ма­ні­пу­ля­то­рів із ди­стан­цій­ним управ­лі­н­ням. Зви­чай­но ж, за­без­пе­че­н­ня са­мо­го ви­до­бу­тку на­фти та га­зу, збе­рі­га­н­ня та ви­ван­та­же­н­ня бло­ків, сло­вом — усі транс­порт­ні по­слу­ги, як- то: під­ве­зе­н­ня пер­со­на­лу, до­став­ка про­ду­ктів та рі­зних то­ва­рів. Крім то­го, ми за­без­пе­чу­є­мо ре­куль­ти­ва­цію дов­кі­л­ля в ра­зі йо­го за­бру­дне­н­ня, ви­ко­ну­є­мо ря­ту­валь­ні опе­ра­ції. Бу­кваль­но не­що­дав­но один із на­ших ко­ра­блів пра­цю­вав по на­йму ор­га­ні­за­ції « Чер­во­ний Хрест», ря­ту­ю­чи си­рій­ських бі­жен­ців на мо­рі.

— Те­пер зро­зумі­ло, чо­му до­сить ви­со­ка со­бі­вар­тість шель­фо­вої на­фти. І на всі ці ро­бо­ти ви зна­хо­ди­те фа­хів­ців у нас в Укра­ї­ні?

— Що­ро­ку ми від­прав­ля­є­мо со­тні укра­їн­ських мо­ря­ків на на­ші су­дна, за­без­пе­чу­ю­чи їх стра­хов­кою та со­ці­аль­ни­ми га­ран­ті­я­ми за стан­дар­том MLC ( « Кон­вен­ція про пра­цю в мор­сько­му су­дно­плав­стві » , 2006 р.). По­ви­нен ска­за­ти, Bourbon Offshore пе­дан­ти­чно ста­ви­ться до всьо­го, що від­бу­ва­є­ться на су­днах. Що­дня ка­пі­та­ни на­да­ють пи­сьмо­ві зві­ти про будь- які ви­пад­ки, які впли­ва­ють на ро­бо­ту. На­віть якщо мо­ряк про­сто по­ра­нить па­лець, про це не­гай­но ді­зна­ю­ться в офі­сі то­го ре­гіо­ну, де це ста­ло­ся.

— От­же, пра­ця мо­ря­ка у вас істо­тно від­рі­зня­є­ться від ро­бо­ти на зви­чай­них су­днах? На­скіль­ки ці­ка­ва во­на для офі­це­рів і ма­тро­сів?

— Це ду­же ці­ка­ва, не­стан­дар­тна ро­бо­та. За­пев­няю це, як ка­пі­тан з 40-рі­чним до­сві­дом. Ра­зом із тим, у ній ба­га­то ризиків, які пов’яза­ні з лег­ко­займи­сти­ми ре­чо­ви­на­ми та скла­дно­ща­ми ма­нев­ру­ва­н­ня. При­швар­то­ву­ва­ти­ся до пла­тфор­ми до­во­ди­ться зов­сім іна­кше, ніж до бе­ре­га. Ця опе­ра­ція у нас, як у ко­смо­нав­тів, на­зи­ва­є­ться сти­ков­кою. Тре­ба зчі­плю­ва­ти си­сте­ми ко­ра­бля і пла­тфор­ми, си­сте­ми пла­тфор­ми з тим, що ми про­тя­гу­є­мо з бе­ре­га: тру­ба­ми, ка­бе­ля­ми. Все це ви­ма­гає фі­лі­гран­ної то­чно­сті, вмі­н­ня ді­я­ти у скла­дних по­го­дних умо­вах. А ще не­об­хі­дні ґрун­тов­ні зна­н­ня уста­тку­ва­н­ня та те­хні­ки. На­ші фа­хів­ці управ­ля­ють не ли­ше су­дна­ми, але і під­во­дни­ми апа­ра­та­ми, ро­бо­та­ми­ма­ні­пу­ля­то­ра­ми, які пра­цю­ють на ве­ли­кій гли­би­ні. Не ко­жен мо­ряк мо­же пра­цю­ва­ти на шель­фі. Спо­ча­тку він по­ви­нен прой­ти спе­ці­аль­ні кур­си, отри­ма­ти сер­ти­фі­кат, по­тім на­вча­ти­ся за про­гра­мою ком­па­нії, за­крі­пив­ши зна­н­ня з пра­кти­ки. Ми бе­ре­же­мо свої ка­дри, у то­му чи­слі і то­му, що на їх під­го­тов­ку по­трі­бний час і си­ли. Хоч ви­мо­ги до пер­со­на­лу ви­со­кі, все ж до нас пра­гнуть по­тра­пи­ти. Ро­бо­та пре­сти­жна, до­бре опла­чу­є­ться та сти­му­лю­є­ться ком­па­ні­єю.

— Ти­по­вий кон­тракт у вас — два мі­ся­ці?

— Так, два мі­ся­ці в мо­рі, два мі­ся­ці вдо­ма. Ба­га­тьох вла­што­вує са­ме та­кий гра­фік. Не всі го­то­ві від­ри­ва­ти­ся від ро­дин на дов­гий час, як бу­ває в тор­го­вель­но­му фло­ті.

— Мо­сьє Бер­нард, як лю­ди­на, яка пов’ яза­на з об­слу­го­ву­ва­н­ням на­фто­га­зо­вої га­лу­зі, ви ма­є­те біль­ше ін­фор­ма­ції про пер­спе­кти­ви у цій сфе­рі. Чи дов­го про­три­ма­є­ться той рі­вень цін на на­фту, який існує сьо­го­дні?

— Вва­жаю, що ні. Я не екс­перт рин­ку, але ба­чу, як не­про­сто три­ма­ти пла­тфор­ми в мо­рі в «на­пів­жи­во- му» ста­ні. Так мо­же про­дов­жу­ва­ти­ся рік-пів­то­ра, але не дов­ше. Іна­кше по­ста­не пи­та­н­ня про пов­не за­мо­ро­жу­ва­н­ня ви­до­бу­тку на шель­фах, а це не­ви­гі­дно бі­зне­су і ду­же ба­га­тьом дер­жа­вам. Ско­рі­ше за все, ці­ни по­чнуть по­сту­по­во ви­рів­ню­ва­ти­ся.

— Якщо Укра­ї­на по­чне ро­зроб­ку на шель­фі Чор­но­го мо­ря, то у неї вже є на дій ний пар т нер і го то ві фа­хів­ці?

— Bourbon Offshore справ­ді по­сі­дає про­від­ні по­зи­ції у сві­ті з об­слу­го­ву­ва­н­ня пла­тформ. Пі­сля нас ідуть аме­ри­кан­ці. На­пев­но, ми бу­де­мо ко­ри­сні Укра­ї­ні. На­ші на­йма­чі — лю­ди ви­мо­гли­ві. Во­ни, як го­во­рять у Фран­ції, «хо­чуть, щоб у ку­пле­но­го ба­ра­на бу­ло п’ять ніг». От­же, до ви­со­ких ви­мог нам не зви­ка­ти.

— А як ка­пі­та­нам су­ден пра­цю­ва ти з та ки ми ви мог ли ви ми за - мов ни ка ми? Ви хо дить, у них по - двій­не під­по­ряд­ку­ва­н­ня: від­по­від­а­ють пе­ред су­дно­вла­сни­ка­ми і вла­сни­ка­ми пла­тформ?

— Ка пі та ни ке ру ють ся ду же чі­тки­ми роз­по­ря­дже­н­ня­ми, які ви­роб ле ні в ком па нії про тя гом ба га - тьох ро ків. Во ни ви зна ча ють, які ри­зи­ки до­зво­ле­ні, які ні. Де слу­ха­ти за мов ни ка, а де — ли ше се бе. Але зви чай но, на ші фа хів ці — не ли­ше ка­пі­та­ни на су­днах. Во­ни по­вин­ні вмі­ти на­ла­го­джу­ва­ти ко­му­ні­ка ції, віль но спіл ку ва ти ся з пар т - не­ра­ми та чле­на­ми ко­ман­ди, до­бре во­ло­ді­ти на­ви­ка­ми усно­го мов­ле­н­ня рі­зни­ми мо­ва­ми й умі­н­ня­ми ве­сти ли­сту­ва­н­ня та ді­ло­ву до­ку­мен­та­цію. Фа хо вий рі вень — ка те го рія до сить ши ро ка і сто су єть ся ду же ши­ро­ко­го спе­ктра знань і до­сві­ду.

Ста­ні­слав МАЛІС

ФОТО ОЛЕКСАНДРА ПРИЛИПКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.