Лю­ди і ри­ту­а­ли

Чо­го мо­жна по­вчи­ти­ся укра­їн­сько­му істе­блі­шмен­ту пі­сля пе­ре­гля­ду філь­му «Ау­ді­єн­ція»

Den (Ukrainian) - - Культура - Ва­дим ДИШКАНТ АДА РОГОВЦЕВА (РУ­ТА) І ТЕ­ТЯ­НА КРУЛІКОВСЬКА (ЛІЛЯ) У ВИ­СТА­ВІ «ВАСЯ ПО­ВИ­НЕН ЗА­ТЕ­ЛЕ­ФО­НУ­ВА­ТИ»

Фе­сти­валь«Бри­тансь кий те­атр у кі­но» (тре­тій рік по­спі­ль­успі­шно ре­а­лі­зу­є­ться у сто­ли­чно­му кі­но­те­а­трі «Ки­їв») не­що­дав­но по­ра­ду­вав пу­блі­ку «Ау­ді­єн­ці­єю» Пі­те­ра Мор­га­на.

Спо­ча­тку «Ау­ді­єн­цію» бу­ло по­став­ле­но в Лон­до­ні, а зго­дом вистава про­йшла на Бро­двеї і ни­ні є своє­рі­дним ета­ло­ном сце­ні­чної до­ско­на­ло­сті.

Вистава Сті­ве­на Дол­дрі з Хе­лен Мір­рен у ро­лі ко­ро­ле­ви Єли­за­ве­ти ІІ опо­від­ає про те, як лю­ди на­ма­га­ю­ться збе­рег­ти від руй­ну­ва­н­ня бо- дай що-не­бу­дьіз то­го, що впро­довж сто­лі­тьслу­гу­ва­ло взір­цем, гі­дним на­слі­ду­ва­н­ня. Для міль­йо­нів бри­тан­ців, як ві­до­мо, ета­ло­ном і до­сі слу­гує ко­ро­лів­ська ро­ди­на. Пі­тер Мор­ган ско­ри­став­ся ін­те­ре­сом сво­їх спів­ві­тчи­зни­ків до то­го, що від­бу­ва­є­ться в Бу­кін­гем­сько­му па­ла­ці, й ви­клав де­які йо­го та­єм­ни­ці не ли­ше в кі­но­сце­на­рії «Ко­ро­ле­ви», а й у п’єсі.

На­га­да­є­мо, на до­лю пре­кра­сної актри­си Хе­лен Мір­рен ви­па­ла честь зі­гра­ти в кі­но аж трьох ко­ро­лев, у то­му чи­слі — Єли­за­ве­ту ІІ у кар­ти­ні Сті­ве­на Фрір­за «Королева», за що актри­са одер­жа­ла 2007 ро­ку «Оскар». То­му від ро­лі в «Ау­ді­єн­ції» во­на хо­ті­ла від­мо­ви­ти­ся. Але, як роз­по­ві­ла актри­са, по­ба­чив­ши твор­чу ко­ман­ду, яка зби­ра­ла­ся пра­цю­ва­ти над те­а­траль­ною вер­сі­єю жи­т­тя Єли­за­ве­ти ІІ, не змо­гла від­мо­ви­тись. І це зро­зумі­ло, ко­ли ди­ви­шся ви­ста­ву на­ві­тьу кі­но­вер­сії — тут все ви­ко­на­но без­до­ган­но, а став­ле­н­ня до сво­єї ро­бо­ти у всіх бу­ло ко­ро­лів­ським.

«Ау­ді­єн­ція» є ав­тор­ською вер­сі­єю ймо­вір­них діа­ло­гів ан­глій­ської ко­ро­ле­ви з прем’ єр- мі­ні­стра­ми, по­чи­на­ю­чи від Чер­чі­л­ля і за­кін­чу­ю­чи Ке­ме­ро­ном. Ці що­ти­жне­ві бе­сі­ди є дав­нім по­лі­ти­чним ри­ту­а­лом, а їхній справ­жній зміст є дер­жав­ною та­єм­ни­цею. Однак зна­н­ня по­лі­ти­чно­го жи­т­тя дає змо­гу дра­ма­тур­го­ві ви­бу­ду­ва­ти ло­гі­ку сто­сун­ків і тем для бе­сід Ко­ро­ле­ви зі сво­ї­ми прем’ єр- мі­ні­стра­ми. Клю­чо­вою те­мою ви­ста­ви ста­ють не так по­лі­ти­чні роз­бі­жно­сті прем’ єрів з Єли­за­ве­тою ІІ, як та вну­трі­шня бо­роть­ба, яку ко­жна зі сто­рін ви­му­ше­на ве­сти, що­би при­ми­ри­ти в со­бі су­то люд­ські по­чу­т­тя з від­по­від­аль­ні­стю за до­лю кра­ї­ни та сві­ту. По­лі­ти­ко­ві, аби за­слу­жи­ти по­ва­гу на­ро­ду, варто на­вчи­ти­ся роз­ме­жо­ву­ва­ти вла­сні ін­те­ре­си від ін­те­ре­сів кра­ї­ни. Втім, по­ва­га до вла­ди не за­ва­жає пу­блі­ці ре­а­гу­ва­ти до­бро­ду­шним смі­хом ма­ло не на ко­жну ре­плі­ку ге­ро­їв. А ко­жен ви­хід Хе­лен Мірр­рен, яка по­стій­но змі­нює пе­ру­ки та ко­стю­ми від­по­від­но до ча­су, ви­кли­кає за­хват та апло­ди­смен­ти вдя­чних під­да­них Єли­за­ве­ти.

По-до­бро­му за­здря­чи їм, мо­жна роз­мір­ко­ву­ва­ти над тим, які емо­ції ви­кли­ка­ли б на­ші прем’єр-мі­ні­стри і — що в нас не­має ко­ро­ля чи ко­ро­ле­ви — пре­зи­ден­ти, як­би хто­сьна­пи­сав п’єсу і по­ста­вив ви­ста­ву про їхні та­єм­ні зу­стрі­чі. Ма­буть, то ви­йшла б не до­бро­ду­шна по­лі­ти­чна комедія, а тра­гі­фарс з еле­мен­та­ми жорс­тко­го тре­шу. От­же, спра­ва за смі­лив­цем, який на­ва­жи­ться на по­ді­бний про­ект. Він обі­цяє ста­ти ду­же по­пу­ляр­ним...

ФОТО ЗСАЙТА KINOAFISHA.UA

УПРО­ДОВЖ 60 РО­КІВ КОРОЛЕВА ЄЛИ­ЗА­ВЕ­ТА II (ЦЮ РОЛЬ ГРАЄ ХЕ­ЛЕН МІР­РЕН) ПРО­ВО­ДИ­ЛА В БУ­КІН­ГЕМ­СЬКО­МУ ПА­ЛА­ЦІ СЕ­РІЮ АУДІЄНЦІЙ ДЛЯ КО­ЖНО­ГО З ДЕВ’ЯТИ ПРЕМ’ЄР-МІ­НІ­СТРІВ ВЕ­ЛИ­КО­БРИ­ТА­НІЇ. АЛЕ ПРО ЩО ЙШЛО­СЯ — НІ­КО­ЛИ НЕ РОЗГОЛОШУВАЛИ...

ФОТО ЄВ­ГЕ­НА ЧЕКАЛІНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.