Ме­та­фо­ри­ка по­ро­жньо­го гро­бу

Den (Ukrainian) - - Мар­шрут №1 - Юлі­а­на ЛАВ­РИШ

Ро­зду­ми на осно­ві ана­лі­зу пе­ре­две­ли­ко­дньо­го ме­діа-кон­тен­ту

Для хри­сти­ян схі­дної тра­ди­ції за­ли­ши­ло­ся усьо­го кіль­ка ти­жнів для то­го, щоб зу­стрі­ти сві­тле свя­то Па­схи. Сам Ве­ли­кий піст — один із най­біль­ших по­ка­яль­них пе­рі­о­дів, ко­ли са­ма Цер­ква че­рез бо­го­слу­жі­н­ня та мо­ли­тву спо­ну­кає нас до са­мо­за­гли­бле­н­ня. По­дії, які від­бу­ва­ю­ться у на­шій кра­ї­ні, ви­кли­ка­ють не­зви­чні емо­ції й пе­ре­жи­ва­н­ня. Осьу­же тре­тій рік по­спіль­ми зу­стрі­ча­є­мо Ве­лик­де­ньіз но­вим ета­пом пе­ре­жит­тів, де сму­тку, на жаль, де­да­лі біль­ше, ніж ра­до­сті. То­му ва­жли­во та­кож го­во­ри­ти про ме­діа-кон­тент, оскіль­ки са­ме ці по­ві­дом­ле­н­ня фор­му­ю­тьнаш про­стір, впли­ва­ю­тьна змі­ну сві­то­ба­че­н­ня та ду­хов­ний стан.

ВО­СКРЕ­СІ­Н­НЯ — БЕЗ СМУ­ТКУ

Ана­лі­зу­ю­чи кон­тент ме­діа, зокре­ма те­ле­ві­зій­них, впро­довж тиж нів Ве ли ко го пос ту, час то хо­чеш ви­мкну­ти екран. «Го­ло­сую чи » пуль том, на тис ка ю чи з кно­пки на кно­пку, де­да­лі біль­ше по ри на єш у стан кон ф лік тів, агре сії, не на вис ті. До во дить ся про­во­ди­ти ве­чір пі­сля на­пру­же­но­го ро­бо­чо­го дня з ви­слу­хо­ву­ва­н­ням не­по­ро­зу­мінь між ба­тька­ми і ді­тьми, свар­ка­ми між чо­ло­ві­ком і дру­жи­ною або див­ля­чись на сму­ток не­ща­сних лю­дей, які не мо­жуть прийня­ти се­бе та­ки­ми, яки­ми во­ни є. Та­ке вра­же­н­ня, що ти си­диш на ве­ли­че­зно­му смі­тни­ку або ще «кра­ще» — хтось зго­ри ви­ли­ває то­бі по­миї на го­ло­ву.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.