При­стра­сті за офшо­ром...

Що кра­ще: аб­со­лю­тно за­кон­но угро­би­ти Укра­ї­ну чи не­за­кон­но її вря­ту­ва­ти?

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Ця те­ма бу­ла го­лов­ною в на­шо­му те­ле­про­сто­рі ра­зом з те­мою ре­фе­рен­ду­му в Ні­дер­лан­дах. Ті, хто її обго­во­рю­ва­ли, роз­ді­ли­ли­ся на дві пар­тії: пер­ша від­чай­ду­шно за­хи­ща­ла вла­ду від зви­ну­ва­чень, а дру­га зви­ну­ва­че­н­ня мно­жи­ла. «За­хи­сни­ки» на­ма­га­ли­ся вто­пи­ти мо­раль­но-по­лі­ти­чну про­бле­ма­ти­ку у юри­ди­чних тлу­ма­че­н­нях і бі­знес- ре­а­лі­ях Укра­ї­ни і всі­ля­ких ек­зо­ти­чних остро­вів, що бу­ду­ю­тьсвоє бла­го­по­луч­чя на ство­рен­ні « по­да­тко­во­го раю». Тоб­то на­ма­га­ли­ся спря­му­ва­ти обго­во­ре­н­ня в ту сфе­ру, що не ці­ка­ви­тьсу­спіль ство, за­те ду­же збу­джує вузь­ке ко­ло діл­ків і їхньої ін­те­ле­кту­аль­ної об­слу­ги. А су­спіль­ство оста­то­чно пе­ре­ко­на­ло­ся в то­му, що в Укра­ї­ні по фа­кту не­має Пре­зи­ден­та, а є бі­зне­смен при вла­ді, який про­бле­ма­ми кра­ї­ни за­кло­по­та­ний да­ле­ко не в пер­шу чер­гу, оскіль­ки має ін­ші ін­те­ре­си.

Са­ме в та­ко­му ду­сі ви­сту­пив у сту­дії Са­ві­ка Шу­сте­ра ві­до­мий гро­мад­ський ді­яч Ми­ко­ла Ка­те­рин­чук, який за­явив, що П.Порошенко перш за все успі­шний бі­зне­смен, і це в ньо­му го­лов­не. Ка­те­рин­чук ви­сло­вив­ся за ім­пі­чмент Пре­зи­ден­та. Про­ти рі­шу­че ви­сло­ви­ла­ся жур­на­ліс­тка С. Ко­шкі­на, по­си­ла­ю­чи­сьна від­су­тні­стьвід­по­від­но­го за­ко­ну. На­ва­жу­ся стверд- жу­ва­ти, що по­ки у нас нор­ми Кон­сти­ту­ції де-фа­кто не ста­ну­тьнор­ма­ми пря­мої дії — ні­чо­го у нас не на­ла­го­ди­ться. Чо­му в Укра­ї­ні на будь-яку дію по­трі­бен окре­мий за­кон? А ко­ли зда­ю­тьі гра­бу­ють кра­ї­ну чу­до­во об­хо­дя­ться без за­ко­нів, за­те як за­хи­ща­ти — да­вай за­кон. Он екс- гла­ва Лу­ган­ської СБУ скар­жи­ться, що не бу­ло за­ко­ну про за­хист бу­дів­лі обла­сно­го управ­лі­н­ня СБУ від озбро­є­них бун­тів­ни­ків, то­му, мов­ляв, і зда­ли. Осто­ги­ді­ли ці по­си­ла­н­ня на за­ко­ни в умо­вах на­шо­го то­таль­но­го без­за­ко­н­ня. А в умо­вах вій­ни ви­ни­кає ці­ка­ва ди­ле­ма: що кра­ще — аб­со­лю­тно за­кон­но угро­би­ти Укра­ї­ну (що й ро­би­ться!) чи не­за­кон­но її вря­ту­ва­ти?

ПРА­ВА НА ПА­ПЕ­РІ

Сво­го ча­су фран­цузь­кий фі­ло­соф, Но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат Аль­бер Ка­мю ска­зав, що якщо йо­му за­про­по­ну­ють оби­ра­ти між істи­ною й ма­тір’ю, то він обе­ре ма­тір. Я теж схиль­ний між за­ко­ном і Укра­ї­ною обра­ти Укра­ї­ну. На жаль, у нас зав­жди зна­хо­ди­ться за­кон, щоб ні­чо­го не ро­би­ти, не бра­ти на се­бе від­по­від­аль­ність. Тим ча­сом, ти­ся­чі ро­ків лю­ди за­хи­ща­ли свої кра­ї­ни без будь-яких осо­бли­вих за­ко­нів.

Є у нас Кон­сти­ту­ція — її тре­ба бу­кваль­но ви­ко­ну­ва­ти, не ви­ма­гаю чи за ко нів і під за кон них ак тів на ко­жну ко­му.

На­бри­дло це не­скін­чен­не юри­дич не сло воб луд дя в Укра ї ні, де не­має пра­ва, де лю­ди не за­хи­ще­ні, де на па пе рі ти ма єш пра ва, а в жит­ті — ні.

Сум­но, що у нас, де опо­да­тко­ву­ють пен­сії, ви­щі ке­рів­ни­ки мо­жуть ухи ля ти ся або на ма га ти ся ухи­ли­ти­ся від опо­да­тку­ва­н­ня. І це роз кла да ю чий ме седж ши ро кій пуб лі ці: як що їм мож на, чом би ме ні не при хо ва ти від дер жа ви свої 2— 3 ти ся чі гри вень. І пі сля цьо­го всі за­кли­ки «жи­ти по-но­во­му» аб­со­лю­тно без­глу­зді.

На ша вла да вин на в то му, що сво­ї­ми ді­я­ми мо­раль­но роз­кла­дає сус піль ст во, спри яю чи в ньо му про це сам гнит тя. А в іде а лі во на має да ва ти по зи тив ні при кла ди по­ве­дін­ки (і це одна з го­лов­них її со ці­аль­них фун кцій).

«ЗВІЛЬ­НЕ­Н­НЯ ЧЕ­РЕЗ НЕ­ДО­ВІ­РУ»

Вра­зив фе­но­ме­наль­ний текст ді­я­ча на­шої ді­а­спо­ри Адрі­а­на Ко­ро­тни­цько­го, який вель­ми своє­рі­дно за­хи­стив Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни: мов­ляв, Порошенко ор­га­ні­зу­вав офшо­ри то­ді, ко­ли Укра­ї­на від­кри­то про­ти­сто­я­ла Ро­сії. Як це ро­зу­мі­ти? Порошенко боявся, що ро­сій­ські тан­ки увій­дуть до Ки­є­ва і хо­вав від них гро­ші? А що то­ді тре­ба бу­ло ро­би­ти пе­ре­сі­чним гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни, не за­хи­ща­ти її, а біг­ти до Поль­щі, Сло­вач­чи­ни, Угор­щи­ни, ря­ту­ю­чи своє май­но?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.