Пе­ре­дре­во­лю­цій­на кі­но­ме­та­фо­ра

На «1+1» — те­ле­прем’єра філь­му Іго­ря По­доль­ча­ка Delirium

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Вні­чь із 17 на 18 ків т ня о 00.20 у про гра мі « Ар­ґу - мент- Кі но » на те ле ка на лі « 1+ 1 » ди віть ся дру гий іг - ро вий пов но мет раж ний фільм укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра Іго­ря По­доль­ча­ка Delirium (2013) та роз­мо ва у сту дії з ком по зи то ром стрі чок По доль ча ка Олек сан д - ром Ще тинсь ким. Та кож у про - гра­мі — кі­но­те­а­траль­ні прем’єри й кі­но­ка­лен­дар ти­жня.

Дру гий пов но мет раж ний фільм ук ра їнсь ко го ре жи се ра, ху­до­жни­ка й ку­ра­то­ра су­ча­сно­го мис тец т ва Іго ря По доль ча ка Delirium роз гор тає фан тас ма го - ри­чну істо­рію мо­ло­до­го пси­хі­а­тра, ко­тро­го за­про­шу­ють по­жи­ти з ро­ди­ною, в якій ба­тько одер­жи­мий су ї ци даль ним по тя гом до мо­ту­зок, ву­злів та за­ду­хи.

Ана­лі­зу­ю­чи де­лі­рі­ум — себ­то ма­я­чню — сво­го но­во­го па­ці­єн­та, пси хі атр сам по чи нає втра ча ти ро зу мін ня си ту а ції. За мість до - по ма га ти па ці єн то ві, по чи нає сум­ні­ва­ти­ся — чи не є він сам па­ці­єн­том? Чи він справ­ді ли­ше ви­пад­ко­вий гість, а чи один із чле­нів ро­ди­ни? Мо­жли­во, він уза­га­лі ка то лиць кий свя ще ник, яко - му це сни­ться? Аби з’ясу­ва ти що й до чо го, по тріб но що ра зу все по чи на ти на но во, але що ра зу ж по­дії роз­гор­та­ю­ться іна­кше. І ні­чо­го не змі­ню­є­ться.

Стрі­чка Delirium гар­но по­ман­дру­ва­ла сві­то­ви­ми фе­сти­ва­ля­ми, зокре­ма, отри­ма­ла Пер­ший приз на МКФ у Ба­гда­ді. При­кме­тно, що фільм По­доль­ча­ка, що він по­ба­чив світ 2013 ро­ку, сво­їм осо­бли­вим ми­сте­цьким чи­ном від­бив то­го­ча­сну за­ду­ху укра­їн­сько­го су­спіль­но­го жи­т­тя, яка пе­ре­ду­ва­ла за­ко­но­мір­ним ре­во­лю­цій­ним ча­сам.

Во­ло­ди­мир ВОЙТЕНКО

ФОТО НАДАНО ПРО­ГРА­МОЮ «АР­ГУ­МЕНТ-КІ­НО»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.