Си­ло­вий ме­тод спів­пра­ці

Ре­да­кто­ро­ві но­во­ка­хов­ської га­зе­ти зла­ма­ли ру­ку че­рез від­мо­ву пу­блі­ку­ва­ти ма­те­рі­ал

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Не­що­дав­но в Хер­со­ні обго­во­рю­ва­ли ін­ци­дент пе­ре­шко­джа­н­ня жур­на­ліст­ській ді­яль­но­сті, ко­ли редактора мі­сце­во­го сайта не пу­сти­ли на за­сі­да­н­ня ко­мі­сії мі­ськра­ди, про­сто ви­штов­хнув­ши йо­го за две­рі. Про це «День» пи­сав у ма­те­рі­а­лі « ( Не) со­лі­дар­ність » http://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/neso lidarnist.

То­ді ми на­ма­га­ли­ся за­кцен­ту­ва­ти ува­гу на ні­би­то про­стій для су­ча­сно­го су­спіль­ства аксі­о­мі: будь-яко­му жур­на­лі­сту не мо­жна пе­ре­шко­джа­ти зби­ра­ти, збе­рі­га­ти, опра­цьо­ву­ва­ти ін­фор­ма­цію. Все це про­пи­са­но в укра­їн­ських за­ко­нах. Однак то­ді се­ред ін­ших мі­сце­вих жур­на­лі­стів зна­йшло­ся чи­ма­ло лю­дей, які за­хи­ща­ли го­ло­ву ко­мі­сії, а не ко­ле­гу. По­ня­т­тя со­лі­дар­но­сті для них не існує.

Два ти­жні то­му в Но­вій Ка­хов­ці став­ся ще більш кри­чу­щий ви­па­док. До ре­да­кції га­зе­ти «Но­ва Ка­хов­ка» при­йшов Дми­тро Ва­си­льєв, чо­ло­вік де­пу­та­тки мі­ської ра­ди від «На­шо­го краю» Людмили Ва­си­льє­вої, ко­тра є та­кож по­мі­чни­ком нар­де­па від БПП Іва­на Він­ни­ка. Ва­си­льєв ви­ма­гав від го­лов­но­го редактора Єв­ге­на Ка­ву­на опу­блі­ку­ва­ти ма­те­рі­ал сво­єї дру­жи­ни, в яко­му оста­н­ня дис­ку­тує що­до ро­бо­ти де­пу­та­тів в окру­гах з ін­шим де­пу­та­том. Пі­сля від­мо­ви Єв­ге­на Ка­ву­на по­ста­ви­ти ма­те­рі­ал у най­ближ­чий но­мер че­рез те, що га­зе­та бу­ла уже звер­ста­на, став­ся кон­флікт, під час яко­го Дми­тро Ва­си­льєв за­ти­снув ру­ку Єв­ге­но­ві Ка­ву­ну між две­ри­ма ре­да­кцій­но­го ка­бі­не­ту. В ре­зуль­та­ті го­лов­ред отри­мав пе­ре­лом про­ме­не­вої кіс­тки і на­пи­сав за­яву до по­лі­ції. За фа­ктом за­по­ді­я­н­ня ті­ле­сних ушко­дже­ньпо­лі­ці­єю від­кри­то кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня за ст. 171 Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу (пе­ре­шко­джа­н­ня за­кон­ній про­фе­сій­ній ді­яль­но­сті жур­на­лі­ста) і ст. 345-1 (по­гро­за або на­силь­ство що­до жур­на­лі­ста).

Єв­ген Ка­вун за­раз на лі­кар­ня­но­му, а Дми­тро Ва­си­льєв 12 кві­тня зі­брав пре­скон­фе­рен­цію, де роз­по­вів свою вер­сію ін­ци­ден­ту. На йо­го дум­ку, заява Ка­ву­на — бре­хли­ва, від­так він по­скар­жи­ться в НСЖУ. « Чо­му цей гіпс з’ явив­ся аж че­рез день, хоч там бу­ли свід­ки, нас бу­ло че­тве­ро лю­дей, і з йо­го бо­ку теж був жур­на­ліст? Чо­му не­гай­но не ви­кли­ка­ли пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни? Гіпс з’ явив­ся, ко­ли ме­не не бу­ло в мі­сті, так що ці зви­ну­ва­че­н­ня без­під­став­ні й ви­га­да­ні » , — за­явив Ва­си­льєв.

Ці­ка­во, що ма­те­рі­ал, який хо­тів опу­блі­ку­ва­ти Ва­си­льєв, ви­ко­ри­ста­ний у номері «Но­вої Ка­хов­ки» за 13 кві­тня. «Як­би ви йо­го по­ба­чи­ли, то ні­ко­ли б йо­го не на­дру­ку­ва­ли, — ко­мен­тує «Дню» Єв­ген Ка­вун. — На­пи­са­ний не­вда­ло і без під­пи­су. Але ми взя­ли ча­сти­ну, аби по­да­ти дум­ку де­пу­та­та в цій дис­ку­сії, щоб чи­тач по­ба­чив усі сто­ро­ни. Вза­га­лі, за чо­ти­ри ро­ки я не від­мо­вив жо­дно­му де­пу­та­ту в пу­блі­ка­ції. Та й не маю пра­ва, адже мі­ська ра­да є спів­за­снов­ни­ком га­зе­ти. Ми пу­блі­ку­є­мо зві­ти про їхню ро­бо­ту, але ми не зо­бов’яза­ні по­да­ва­ти всі ма­те­рі­а­ли. І за­кон тут — на на­шо­му бо­ці». Що­до до­ка­зів, Єв­ген Ка­вун ка­же, що пе­ре­дав до по­лі­ції фо­то­гра­фії, які на мі­сці ін­ци­ден­ту встиг зня­ти йо­го ко­ле­га. Він же є і свід­ком, який під­твер­див сло­ва редактора пра­во­охо­рон­цям.

У цій си­ту­а­ції не мо­жна мов­ча­ти про де­які про­бле­ми. По-пер­ше, мі­сце­ві жур­на­лі­сти зде­біль­шо­го «від­си­ді­ли­ся», не по­мі­ти­ли ін­ци­ден­ту, під час яко­го ко­ле­зі (!) зла­ма­ли ру­ку. Від­ре­а­гу­ва­ли ли­ше де­кіль­ка все­укра­їн­ських ви­дань. Знов-та­ки, мо­жна по-рі­зно­му ста­ви­ти­ся до ви­да­н­ня і редактора, але де ж про­фе­сій­на со­лі­дар­ність? Більш то­го, де­які на­ві­тьо­пу­блі­ку­ва­ли вер­сію Ва­си­льє­ва без ко­мен­та­рів по­стра­жда­ло­го. Де ж стан­дар­ти? По-дру­ге, як мо­жна ви­ма­га­ти (!) від га­зе­ти що­сьна­дру­ку­ва­ти і до­ве­сти свої ар­гу­мен­ти до зла­ма­ної ру­ки?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.