П’ять днів лі­те­ра­ту­ри

Ло­ція по «Книж­ко­во­му Ар­се­на­лу»-2016 від «Дня»

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Олег КОЦАРЕВ

кві­тня по­чи­на­є­ться один із най­біль­ших книжкових, лі­те­ра­тур­них за­хо­дів Укра­ї­ни — «Книж­ко­вий Ар­се­нал» у Ки­є­ві. Про­тя­гом п’яти днів на те­ри­то­рії Ми­сте­цько­го Ар­се­на­лу від­бу­ва­ти­му­ться чи­слен­ні пре­зен­та­ції, чи­та­н­ня, кі­но­по­ка­зи, дис­ку­сії, кон­цер­ти, ви­став­ки. У цей час Ар­се­нал бу­де осо­бли­вим лі­те­ра­тур­но-ми­сте­цьким «мі­сте­чком» у сер­ці сто­ли­ці.

Ор­га­ні­за­то­ри вже опри­лю­дни­ли про­гра­му по­дій, пов­ні­стю її мо­жна по­ди­ви­ти­ся на сай­ті artarsenal.in.ua. А «День» під­го­ту­вав для вас не­ве­ли­чкий огляд тих книжкових за­хо­дів, які ви­да­ли­ся нам по­тен­цій­но най­більш ці­ка­ви­ми й акту­аль­ни­ми. На цьо­го­рі­чно­му «Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі» від­ра­зу впа­дає в око акцент на куль­тур­ну ди­пло­ма­тію (зу­стрі­чі з від­по­від­ни­ми за­кор­дон­ни­ми фа­хів­ця­ми — та­ких сьо­го­дні, як зна­є­мо, ду­же по­тре­бує й Укра­ї­на), на ві­зу­аль­ні ми­сте­цтва, ілюстрацію, зре­штою, на дис­ку­сії з со­ці­аль­ним під­текс­том. Чи зро­бить це ці­ка­ві­шим Ар­се­нал, бу­де ви­дно вже по­тім. По­ки ж до ва­шої ува­ги — ре­ко­мен­да­ції «Дня».

ПЕР­ШИЙ ДЕНЬ: ІСТО­РИ­ЧНІ ДИС­КУ­СІЇ ТА ПО­Е­ЗІЯ

На ни­ні­шньо­му «Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі » бу­де осо­бли­вий те­ма­ти­чний зал «Къырым». Не див­но, що са­ме в ньо­му о 16 го­ди­ні від­бу­де­ться від­кри­т­тя ви­став­ки «Му­ста­фа Дже­мі­лєв. Не­злам­ний бо­рець за сво­бо­ду » . На за­хо­ді бу­дуть при­су­тні — сам зна­ме­ни­тий пред­став­ник крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду, а та­кож по­сол Поль­щі в Укра­ї­ні Ген­рик Лі­твін і ди­ре­ктор­ка Поль­сько­го ін­сти­ту­ту Ева Фі­ґель.

У цьо­му ж за­лі о 18.30 — дис­ку­сія, яка обі­цяє бу­ти ці­ка­вою: «Чи на­бли­зив Чор­но­биль роз­пад СРСР?» за уча­стю Окса­ни Забужко, Во­ло­ди­ми­ра В’ятро­ви­ча, Ва­хтан­га Кі­пі­а­ні, Оле­ся Шев­чен­ка та ін­ших. За­хід від­бу­ва­ти­ме­ться в рам­ках про­гра­ми Ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті «Істо­рія: (не)за­сво­є­ні уро­ки».

Звер­ніть та­кож ува­гу на те, що на по­двір’ ї Ар­се­на­лу від­бу­ва­ти­ме­ться чи­ма­ло по­дій, пов’яза­них із по­е­зі­єю. На­при­клад, 20 кві­тня о 21.15 — про­ект «Во­здух» мо­ло­до­го, але вже ві­до­мо­го, са­мо­бу­тньо­го по­е­та Ми­ро­сла­ва Ла­ю­ка.

ВІЙ­СЬКО­ВИЙ ПРИ­СМАК І НА­ГО­РО­ДЖЕ­Н­НЯ МО­ЛО­ДИХ ПИ­СЬМЕН­НИ­КІВ

ра­ди­мо від­ві­да­ти ле­кцію пе­ре­кла­да­чки Іри­ни За­бі­я­ки «Су­ча­сна че­ська по­е­зія: хто, про що і для ко­го?» об 11 го­ди­ні в за­лі « Фар­би » . Рі­вень знань про сьо­го­дні­шню лі­те­ра­ту­ру на­ших « ку­зе­нів » в Укра­ї­ні від­вер­то слаб­кий, а во­на, між тим, ці­ка­ва та роз­ма­ї­та.

О 12 го­ди­ні в за­лі «Па­пір» — пре­зен­та­ція, мо­жли­во, най­більш жит­тє­ствер­дної, жва­вої, а ра­зом із тим пра­кти­чної книж­ки про вій­ну на Дон­ба­сі, про укра­їн­ську ар­мію. Це «То АТО. Днев­ник до­бро­воль­ца» Дми­тра Якор­но­ва (ви­дав­ни­цтво «Ві­ват»).

Твор­чий ве­чір зна­ме­ни­то­го пи­сьмен­ни­ка Ва­ле­рія Шев­чу­ка від­бу­де­ться о 15 го­ди­ні в за­лі «Фар­би». При­від для зу­стрі­чі — но­ві книж­ки ме­тра: «Мі­сто днів» та « На бе­ре­зі ча­су. Ті, ко­трі по- руч. Спо­га­ди про су­ча­сни­ків » . Ви­сту­пи Шев­чу­ка зав­жди на­си­че­ні, жи­ві та з при­сма­ком екс­тра­ва­ган­тно­сті, тож має бу­ти ці­ка­во і цьо­го ра­зу.

О 16 го­ди­ні мо­жна від­ві­да­ти пре­зен­та­цію книж­ки, при­свя­че­ної ген­дер­ним аспе­ктам ро­сій­сько- укра­їн­ської вій­ни, за уча­стю Ка­те­ри­ни Яков­лен­ко, Юлії По­по­вої, Та­ма­ри Зло­бі­ної, Ма­ри­ни Во­ро­ні­ної, Ві­кто­рії Са­ви­цької в за­лі « Па­пір » — у рам­ках про­е­кту «Дон­ба­ські сту­дії» фон­ду «Ізо­ля-

У РАМ­КАХ«КНИЖ­КО­ВО­ГО АР­СЕ­НА­ЛУ» ГА­ЗЕ­ТА «ДЕНЬ»МА­ТИ­МЕ СВІЙ СТЕНД, НА ЯКО­МУ ВИ ЗМО­ЖЕ­ТЕ ПРИ­ДБА­ТИ НА­ШІ ВИ­ДА­Н­НЯ, МАР­ШРУТ №1 ТА ОФОР­МИ­ТИ ПЕ­РЕД­ПЛА­ТУ

ція». А мо­жна схо­ди­ти на лі­те­ра­тур­ні чи­та­н­ня від сту­ден­тів і ви­пу­скни­ків спе­ці­аль­но­сті «Лі­те­ра­тур­на твор­чість » уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка на ву­ли­чній сце­ні та зна­йти для се­бе пер­со­наль­ну від­по­відь на ста­ре як світ пи­та­н­ня: чи дає ре­зуль­тат «пи­сьмен­ни­цька» осві­та?

Цьо­го ро­ку на « Книж­ко­во­му Ар­се­на­лі » від­бу­де­ться на­го­ро­дже­н­ня пе­ре­мож­ців лі­те­ра­тур­ної пре­мії ви­дав­ни­цтва « Смо­ло­скип», одні­єї з най­пре­сти­жні­ших від­знак для мо­ло­дих ав­то­рів. Час — 18 го­ди­на, мі­сце — зал « Фар­би » . На на­го­ро­джен­ні ви­сту­па­ти­муть і ла­у­ре­а­ти ми­ну­лих ро­ків: Ми­ро­слав Ла­юк, Оле­на Сте­па­нен­ко, Дми­тро Ла­зу­ткін, За­за Па­у­а­лі­шві­лі, Ле­сик Па­на­сюк, Іри­на Шу­ва­ло­ва та Юлія Ста­хів­ська ( оста­н­ня по­е­тка, до ре­чі, ав­тор­ка «Дня»).

Ао 19 го­ди­ні — пре­зен­та­ція кни­ги « Май­дан. Свід­че­н­ня » від ви­дав­ни­цтва «Дух і лі­те­ра».

МУ­ЗИ­КА, СТЕПОВА ПО­Е­ЗІЯ ТА ОЛЕГ СЕН­ЦОВ

п’ ятни­ця. Цьо­го дня об 11.00 в за­лі «Фар­би» мо­жна від­ві­да­ти пре­зен­та­цію но­тних ви­дань ви­дав­ни­цтва «Гро­но». Но- ти сьо­го­дні не­спра­ве­дли­во пе­ре­бу­ва­ють да­ле­ко від книж­ко­во­го мейн­стри­му, і це ли­ше зай­вий при­від звер­ну­ти ува­гу на по­дію. У пре­зен­та­ції бра­ти­муть участь і ви­ко­нав­ці — сту­ден­ти На­ціо­наль­ної му­зи­чної ака­де­мії іме­ні Чай­ков­сько­го, Ін­сти­ту­ту іме­ні Глі­є­ра, со­лі­сти На­ціо­наль­ної фі­лар­мо­нії.

О 13 го­ди­ні в Кі­но­за­лі 1 — дис­ку­сія «Укра­їн­ська ра­дян­ська лі­те­ра­ту­ра — не все так про­сто». Зу­стріч із про­мо­ви­стою на­звою від­бу­ва­ти­ме­ться у зв’ яз­ку з май­бу­тнім ви­хо­дом книж­ки есе­їв су­ча­сних укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків і лі­те­ра­ту­ро­знав­ців про укра­їн­ських ра­дян­ських пи­сьмен­ни­ків. Се­ред уча­сни­ків — Яри­на Цим­бал, Юрій Вин­ни­чук, Ми­ко­ла Клим­чук, Єв­ген Ста­сі­не­вич. Зу­стріч за­пла­но­ва­на в рам­ках про­гра­ми Єв­ге­на Ста­сі­не­ви­ча « Кри­ти­ку­ю­чи кри­ти­ку».

На Ву­ли­чній сце­ні о 15 го­ди­ні — пре­зен­та­ція но­вої книж­ки яскра­во­го по­е­та з « по­ко­лі­н­ня дев’ яно­стих ро­ків » Ро­сти­сла­ва Мель­ни­ко­ва « Апо­кри­фи сте­пу » (Ви­дав­ни­цтво Ста­ро­го Ле­ва). За­хід бу­де ве­ли­кою мі­рою при­свя­че­но хар­ків­ським кон­текс­там книж­ки, від­так він ма­ти­ме на­зву «Ек­зо­ти­чні істо­рії Хар­ко­ва».

Ао 19.00 у за­лі «Къырым» ви ма­ти­ме­те на­го­ду по­зна­йо­ми­ти­ся з книжкою ре­жи­се­ра, все­сві­тньо ві­до­мо­го в’ язня ро­сій­сько­го ре­жи­му Оле­га Сен­цо­ва « Ку­пи­те кни­гу — она сме­шная » ( ви­дав­ни­цтво «Фо­ліо»). Не­має сум­ні­ву, що ба­га­то ко­му за­хо­че­ться ді­зна­ти­ся, якою в твор­чо­сті є лю­ди­на, ко­тра отри­ма­ла сла­ву че­рез тра­гі­чні по­лі­ти­чні, по­за­ми­сте­цькі об­ста­ви­ни.

СУ­БО­ТА: ПІД ЗНА­КОМ МИ­НУ­ЛИХ СТО­ЛІТЬ

о 13 го­ди­ні на сце­ні «Ка­фе Єв­ро­па» — пре­зен­та­ція книж­ки по­сла Поль­щі в Укра­ї­ні Ген­ри­ка Лі­тві­на «З на­ро­ду ру­сько­го. Шля­хта Ки­їв­щи­ни, Во­ли­ні та Бра­цлав­щи­ни (1569 — 1948)» ( ви­дав­ни­цтво « Дух і Лі­те­ра » ) . Участь у за­хо­ді ві­зьмуть Ген­рик Лі­твін, Ра­фал Воль­ський, Ле­о­нід Фінберг, На­та­ля Яковенко, Ві­та­лій Ми­хай­лов­ський.

Ао 14 го­ди­ні в за­лі « Фар­би » пред­став­лять одра­зу дві те­ма­ти­чні ан­то­ло­гії укра­їн­ської лі­те­ра­ту­ри 20 — 30-х ро­ків ХХ сто­лі­т­тя: «По­стріл на схо­дах» (де­те­кти­ви) та «Бе­ла­дон­на» (лю­бов­ні ро­ма­ни) від ви­дав­ни­цтва « Тем­по­ра » . Уча­сни­ки — Яри­на Цим­бал і Оле­ксандр Сту­ка­ло.

В той са­мий час на сце­ні «Ме­ри­ді­ан » — пре­зен­та­ція книж­ки вір­шів Іри­ни Ці­лик (зокре­ма, ав­тор­ки одно­го з най­зна­ме­ни­ті­ших вір­шів ці­єї вій­ни, який уже встиг ста­ти пі­снею — «По­вер­тай­ся жи­вим») «Гли­би­на різ­ко­сті». З Іри­ною бу­де роз­мов­ля­ти кри­тик Оле­ксандр Бой­чен­ко.

О 16-й у за­лі «Па­пір» від­бу­ва­ти­ме­ться ро­змо­ва про ще одну ан­то­ло­гію, при­свя­че­ну укра­їн­ській лі­те­ра­тур­ній кри­ти­ці пер­шої по­ло­ви­ни ХХ сто­лі­т­тя — « Від Фран­ка до Ше­ре­ха» (ви­дав­ни­цтво «Смо­ло­скип»). Про лі­те­ра­тур­ну кри­ти­ку роз­мов­ля­ти­муть Ві­ра Аге­є­ва (во­на й упо­ряд­ку­ва­ла ан­то­ло­гію), Ро­сти­слав Сем­ків, Єв­ге­ній Ста­сі­не­вич, Ан­дрій Дро­зда, Те­тя­на Тро­фи­мен­ко.

О 17.00 на сце­ні « Ме­ри­ді­ан » зна­ме­ни­тий ми­сте­цтво­зна­вець Дми­тро Гор­ба­чов і ху­до­жник Ста­ні­слав Сі­лан­тьєв пред­став­лять аль­бом « Укра­їн­ський кі­но- пла­кат 1920- х ро­ків » ( На­ціо­наль­ний центр іме­ні Олександра Довженка).

ФІНАЛ: ВІД АН­ТО­ЛО­ГІЇ УКРА­ЇН­СЬКОЇ ПО­Е­ЗІЇ ДО СПО­ГА­ДІВ В’ЯЗНІВ ГУЛАГУ

І остан­ній день «Ар­се­на­лу» —

О 12.00 на Ву­ли­чній сце­ні мо­жна бу­де по­слу­ха­ти чи­та­н­ня най­мо­лод­ших по­е­тів у по­єд­нан­ні з хо­ре­о­гра­фі­чною про­гра­мою. Все це — під за­галь­ною на­звою «Зріз».

О 14-й у за­лі «Фар­би» — ро­змо­ва про ді­а­спор­ну і «ма­те­ри­ко­ву» укра­їн­ську ме­му­а­ри­сти­ку ХХ сто­лі­т­тя. При­від для роз­мо­ви — ви­хід у ви­дав­ни­цтві «Смо­ло­скип» що­ден­ни­ка по­мі­тно­го ді­я­ча укра­їн­ської емі­гра­ції Оси­па Зін­ке­ви­ча. О тій са­мій го­ди­ні в Кі­но­за­лі 1 — по­е­ти­чно-ві­зу­аль­ний про­ект Flora poetica: «ро­слин­ні», плав­ні й за­ду­ма­ні вір­ші та­ких по­е­тів, як Юлія Ста­хів­ська, Іри­на Шу­ва­ло­ва, Бо­г­дан-Олег Го­роб­чук, Ле­сик Па­на­сюк, Лесь Бе­лей, Ва­но Крю­гер, зву­ча­ти­муть на тлі ро­біт мо­ло­дих укра­їн­ських ху­до­жни­ків.

О 15.00 на Ву­ли­чній сце­ні ви­дав­ни­цтво «Фо­ліо» пред­ста­вить книж­ку «Сов­ре­мен­ная украин­ская про­за и по­эзия на рус­ском языке». Участь у пре­зен­та­ції ві­зьмуть по­мі­тні ав­то­ри, які пи­шуть ро­сій­ською або дво­ма мо­ва­ми: Оле­ксандр Ка­ба­нов, Бо­рис Хер­сон­ський, Ян Ва­ле­тов, Оле­ксандр Афо­нін, Єв­ге­нія Кононенко, Ла­да Лу­зі­на, Дми­тро Ла­зу­ткін, Іри­на По­та­ні­на. Мо­де­ра­тор — кри­тик Юрій Во­ло­дар­ський.

О 16 го­ди­ні в за­лі « Фар­би » від­бу­де­ться пре­зен­та­ція одні­єї з на­ймас­шта­бні­ших кни­жок ни­ні­шньо­го ро­ку. Це — «Ан­то­ло­гія укра­їн­ської по­е­зії ХХ сто­лі­т­тя » ви­дав­ни­цтва « А- БА- БА- ГА- ЛАМА-ГА». Ам­бі­тна спро­ба уза­галь­ни­ти стро­ка­ті й роз­ма­ї­ті до­ся­гне­н­ня на­шої по­е­зії від Пав­ла Ти­чи­ни до Оле­га Ли­ше­ги. Їхні вір­ші чи­та­ти­муть ав­то­ри сьо­го­дні­шні: Іван Мал­ко­вич, Кость Мо­ска­лець, Ана­то­лій Ки­чин­ський, Ма­ксим Стрі­ха, Ва­силь Го­ло­бо­родь­ко, Юрій Ан­дру­хо­вич.

Ав 16.30 на Ву­ли­чній сце­ні — по­е­ти­чно- му­зи­чний пер­фор­манс «Де­ре­ва-пе­ре­се­лен­ці. Ін­ші до­сві­ди». У су­про­во­ді му­зи­ки зву­ча­ти­муть вір­ші укра­їн­ських та афри­кан­ських по­е­тів.

Зна­ко­вою по­ді­єю обі­цяє ста­ти пре­зен­та­ція книж­ки спо­га­дів в’язнів ГУЛАГу «58-ма. Не­ви­лу­че­не » ( ви­дав­ни­цтво « Ві­ват » ) о 17 го­ди­ні в за­лі « Къырым » . Участь у ній ві­зьме одна з упо­ря­дниць ви­да­н­ня — ро­сій­ська жур­на­ліс­тка Оле­на Ра­чо­ва.

І на­ре­шті — о 6- й ве­чо­ра на сце­ні «Ка­фе Єв­ро­па» — зу­стріч із жи­вим кла­си­ком укра­їн­ської екс­пе­ри­мен­таль­ної, « по­ста­ван­гар­дної » по­е­зії Ем­мою Ан­ді­єв­ською. Цьо­го­річ у неї ви­йшла чер­го­ва книж­ка «Ма­ра­тон­ський біг» у ви­дав­ни­цтві «Лю­та Спра­ва».

Що ж, це ли­ше ча­сти­на обі­ця­них ор­га­ні­за­то­ра­ми ці­ка­вих за­хо­дів «Книж­ко­во­го Ар­се­на­лу». При­ходь­те, оби­рай­те, що вам до сма­ку, слу­хай­те, ди­ві­ться та чи­тай­те. І, зві­сно, не за­бу­вай­те, що про­тя­гом усіх днів на Ар­се­на­лі пра­цю­ва­ти­ме книж­ко­вий яр­ма­рок. Бу­де на ньо­му і стенд га­зе­ти «День», на яко­му ви змо­же­те при­дба­ти на­ші ви­да­н­ня та офор­ми­ти пе­ред­пла­ту. Гар­но­го чи­та­н­ня!

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.