Пе­кло з... фран­цузь­ким «при­сма­ком»

Впер­ше у Ки­є­ві всту­пить Те­атр Мон­мар­тру

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

■ 19, 20 та 21 кві­тня на сце­ні Те­а­тру «Ко­ле­со» по­ка­жуть ви­ста­ву за п’єсою Жа­на-По­ля Сар­тра «За за­чи­не­ни­ми две­ри­ма» Theatre de l’Atalante. Га­стро­лі від­бу­ду­ться за про­гра­мою фе­сти­ва­лю «Фран­цузь­ка ве­сна». До ре­чі, ці оби­два те­а­три роз­та­шо­ва­ні в куль­тур­но-ту­ри­сти­чних цен­трах сто­лиць Ки­є­ва і Па­ри­жа («Ко­ле­со» — на Ан­дрі­їв­сько­му узво­зі, а Theatre de l’Atalante — на Мон­мар­трі). Ке­рів­ни­ком Theatre de l’Atalante є Ален Бар­сак. Цей ко­ле­ктив пра­цює по­над 32 ро­ки, має рі­зно­ма­ні­тний ре­пер­ту­ар.

■ П’єса «За за­чи­не­ни­ми две­ри­ма» є про­гра­мою для твор­чо­сті Ж.-П.Сар­тра та фран­цузь­ко­го ек­зи­стен­ці­а­лі­зму (бу­ла на­пи­са­на 1943 ро­ку). За сю­же­том го­лов­ні ге­рої пі­сля смер­ті опи­ня­ю­ться в... Пе­клі. Дія від­бу­ва­є­ться в за­мкну­то­му про­сто­рі — у ві­таль­ні без ві­кон і дзер­кал. До­сить ско­ро з’ясо­ву­є­ться, що цей «но­мер» роз­та­шо­ва­ний у Пе­клі. По чер­зі Ко­ри­дор­ний при­во­дить у ньо­го трьох пер­со­на­жів. Усі во­ни на якийсь час за­ли­ша­ю­ться зда­тни­ми ба­чи­ти те, що від­бу­ва­є­ться на зем­лі. Тіль­ки ко­ли по­дії, пов’яза­ні з їхньою смер­тю, ста­ють ви­чер­па­ни­ми, во­ни втра­ча­ють та­ку зда­тність.

■ Пер­со­на­жі му­ча­ться від то­го, що в їхньо­му ми­ну­ло­му при­су­тнє щось (по­мил­ка, під­лість, зра­да, роз­пу­ста, зну­ща­н­ня), чо­го вже не змі­ни­ти, бо май­бу­тнє для них за­кри­то. Во­ни на­ма­га­ю­ться уни­кну­ти усві- дом­ле­н­ня не­при­єм­них фа­ктів, але зав­дя­ки при­су­тно­сті по­руч Ін­ших, це ви­яв­ля­є­ться не­мо­жли­вим. Са­ме че­рез Ін­шо­го лю­ди­на мо­же пі­зна­ва­ти се­бе, по­гля­ди ін­ших дарують йо­му вла­сне від­обра­же­н­ня... Пе­кло Сар­тра у тра­кту­ван­ні ре­жи­се­рів Ала­на Бар­са­ка та Ага­ти Але­ксі до­во­лі при­ва­бли­ве, з озна­ка­ми фран­цузь­ко­го шар­му. Ла­бі­рин­та­ми сві­до­мо­сті ав­то­ри ви­ста­ви про­во­ди­ли гля­да­чів по­над 100 ра­зів. Ко­жно­го ра­зу ди­ву­ю­чи їх сло­ве­сни­ми ба­та­лі­я­ми з при­сма­ком «пря­но­го» чор­но­го гу­мо­ру.

■ Вистава Theatre de l’Atalante «За за­чи­не­ни­ми две­ри­ма»— це ли­ше ча­сти­на ве­ли­ко­го спіль­но­го твор­чо­го про­е­кту між те­а­тра­ми Фран­ції та Укра­ї­ні, — роз­ка­за­ла «Дню» ху­до­жній ке­рів­ник Ки­їв­сько­го те­а­тру « Ко­ле­со » Іри­на КЛІЩЕВСЬКА. — Пер­ший етап цьо­го арт-про­е­кту — участь па­ризь­ких ко­ле­гу фе­сти­ва­лі «Фран­цузь­ка ве­сна». Ви­ста­ву «За за­чи­не­ни­ми две­ри­ма» на­ші те­а­тра­ли по­ба­чать впер­ше. Ці­ка­ва по­ста­нов­ка, і нам ду­же при­єм­но, що га­стро­лі Theatre de l’Atalante від­бу­ду­ться са­ме на сце­ні на­шо­го те­а­тру. До ре­чі, во­се­ни «Ко­ле­со» ви­сту­пить у Па­ри­жі. Ми пла­ну­є­мо по­ка­за­ти три свої ви­ста­ви на Мон­мар­трі (ви­сту­пи від­бу­ду­ться на сце­ні Theatre de l’Atalante). Я вва­жаю, що цей твор­чий про­ект ста­не ці­ка­вим до­сві­дом для на­шо­го і фран­цузь­ко­го ко­ле­кти­ву.

Алі­са АНТОНЕНКО

ФОТО НАДАНО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ ГА­СТРО­ЛЕЙ

ВИСТАВА THEATRE DE L’ATALANTE «ЗА ЗА­ЧИ­НЕ­НИ­МИ ДВЕ­РИ­МА» СТА­НЕ ПО­ЧА­ТКОМ ВЕ­ЛИ­КО­ГО СПІЛЬ­НО­ГО ТВОР­ЧО­ГО ПРО­Е­КТУ МІЖ ТЕ­А­ТРА­МИ ФРАН­ЦІЇ ТА УКРА­Ї­НІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.