«Iван Мар­чук у шар­жах Ми­ко­ли Дмі­тру­ха»

У Тер­но­по­лі ви­да­ли аль­бом до юві­лею ми­тця

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

Мі­ні-аль­бом із май­же 30-ма шар­жо­ва­ни­ми порт­ре­та­ми про ви­да­тно­го ху­до­жни­ка Укра­ї­ни Іва­на Мар­чу­ка ви­да­ли у Тер­но­по­лі. Ви­да­н­ня при­уро­че­но до 80-річ­чя сла­ве­тно­го жи­во­пи­сця. Ав­тор шар­жів — член На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни, Асо­ці­а­ції ка­ри­ка­ту­ри­стів Ми­ко­ла Дмі­трух. 2004 ро­ку в Поль­щі, на Мі­жна­ро­дно­му ху­до­жньо­му пле­не­рі MORKA, ми­тець вста­но­вив ре­корд сві­ту з ма­лю­ва­н­ня, ство­рив­ши за одну го­ди­ну 59 ма­люн­ків. Ро­бо­ти ху­до­жни­ка пред­став­ле­ні в му­зе­ях Укра­ї­ни, Поль­щі, Лю­ксем­бур­гу, Ту­реч­чи­ни, Бол­га­рії, Тай­ва­ню та у рі­зних при­ва­тних ко­ле­кці­ях сві­ту.

■ Пер­ший шарж про Іва­на Мар­чу­ка Ми­ко­ла Дмі­трух ство­рив близь­ко 10 ро­ків то­му. Пі­сля цьо­го, зу­стрі­ча­ю­чись із ху­до­жни­ком у Тер­но­по­лі,

ЩОДЕННА ВСЕ­УКРА­ЇН­СЬКА ГА­ЗЕ­ТА

ко­ри­сту­вав­ся на­го­дою і ма­лю­вав на­сту­пні шар­жі. «Іван Сте­па­но­вич — не­про­ста лю­ди­на, йо­го до­во­лі важ­ко роз­кри­ти. Во­дно­час ма­лю­ва­ти шарж на ньо­го на­ба­га­то про­сті­ше, ніж, на­при­клад, на пе­ре­сі­чну і не­зна­йо­му лю­ди­ну. По-пер­ше, Іван Мар­чук ро­зу­міє, що шарж — це ми­сте­цький жарт, то­му тут не існує та­бу. Від­так я як ху­до­жник не на­ма­га­ю­ся до­го­ди­ти, а ма­люю так, як вва­жаю за по­трі­бне. Ма­кси­маль­но ви­кла­да­ю­ся і то­ді, справ­ді, ви­хо­дить ми­сте­цтво. По-дру­ге, я до­бре знаю на­шо­го сла­ве­тно­го кра­я­ни­на. То­му ме­ні лег­ше пе­ре­да­ти су­тність йо­го ха­ра­кте­ру», — роз­по­від­ає Ми­ко­ла Дмі­трух.

■ За­зна­чи­мо, на Тер­но­піль­щи­ні 2016-й ого­ло­ше­ний ро­ком твор­чо­сті Іва­на Мар­чу­ка. 12 трав­ня все­сві­тньо ві­до­мо­му ми­тцю ви­пов­ни­ться 80 ро­ків.

Там­та ҐУҐУШВІЛІ, Тер­но­піль Го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са IВШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.