Франк-Валь­тер ШТАЙН­МА­ЄР,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - гла­ва МЗС Ні­меч­чи­ни: www.auswaertiges-amt.de

“До­бре, що Ра­да за­твер­ди­ла сьо­го­дні но­во­го прем'єр-мі­ні­стра. Це да­ло мо­жли­вість за­кін­чи­ти пе­рі­од по­лі­ти­чної не­ви­зна­че­но­сті в Ки­є­ві. Те­пер ре­фор­ми не­об­хі­дно здій­сню­ва­ти в тер­мі­но­во­му по­ряд­ку. Укра­ї­на не по­вин­на втра­ча­ти ча­су. Ста­біль­ний та ефе­ктив­ний уряд — це ва­жли­во не тіль­ки для актив­ної бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, а та­кож для здій­сне­н­ня подаль­ших ре­форм у кра­ї­ні ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.