НАДIЇ по­трі­бна НАДIЯ...

Ві­ра САВ­ЧЕН­КО: «ГРУ­шни­ки Але­ксан­дров і Єро­фє­єв Пу­ті­ну то­чно не по­трі­бні так, як по­трі­бна Сав­чен­ко По­ро­шен­ку»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

Упо­не­ді­лок в Ки­є­ві був за­чи­та­ний ви­рок ро­сій­ським спе­цп ри­зна­чен­цям Оле­ксан­дру Але­ксан­дро­ву та Єв­ге­ну Єро­фє­є­ву, яких, мо­жли­во, обмі­ня­ють на На­дію Сав­чен­ко. Як ві­до­мо, 22 бе­ре­зня До­не­цький мі­ський суд Ро­стов­ської обла­сті за­су­див укра­їн­ську льо­тчи­цю На­дію Сав­чен­ко до 22 ро­ків ув’язне­н­ня за сфа­бри­ко­ва­ни­ми обви­ну­ва­че­н­ня­ми у вбив­стві двох ро­сій­ських жур­на­лі­стів, які ін­фор­ма­цій­но су­про­во­джу­ва­ли ро­сій­ське втор­гне­н­ня і бре­хли­во по­да­ва­ли ін­фор­ма­цію про на­чеб­то зло­чи­ни «укра­їн­ських ка­ра­тє­лєй». Варто звер­ну­ти ува­гу на осо­бли­вий ци­нізм з яким РФ пі­ді­йшла до «спра­ви Сав­чен­ко». Ро­сія ви­кра­ла гро­ма­дян­ку Укра­ї­ни, зви­ну­ва­ти­ла її в за­зда­ле­гідь без­під­став­них зло­чи­нах і призначила су­до­вий про­цес в мі­сті «те­ски» укра­їн­сько­го обла­сно­го цен­тру, що ни­ні є оку­по­ва­ним ро­сій­ськи­ми вій­ська­ми. Та­ким чи­ном, в ЗМІ при роз­гля­ді пи­та­н­ня Сав­чен­ко фі­гу­рує на­зва не­ве­ли­чко­го ро­сій­сько­го мі­сте­чка До­нецьк. 5 кві­тня ви­рок на­був чин­но­сті, і На­дія че­кає на етап до мі­сця від­бу­ва­н­ня по­ка­ра­н­ня. Від апе­ля­ції Сав­чен­ко від­мо­ви­лась, а її адво­ка­ти за­яви­ли про мо­жли­вий обмін ув’язне­ної, зокре­ма, на по­ло­не­них ро­сій­ських спе­цна­зів­ців.

За­три­ма­ні ро­сій­ські ГРУ­шни­ки на­справ­ді не є чи­мось ви­ня­тко­вим. Та­ких ро­сій­ських «тра­кто­ри­стів» ло­ви­ли і лов­лять ре­гу­ляр­но. По­тім до­ста­тньо ча­сто обмі­ню­ють в ті­ні, без зай­вої ува­ги за­га­лу. Але проблема по­ля­гає в то­му, що та­кі та­єм­ні обмі­ни ні­ве­лю­ють збір до­ка­зів фа­кту ро­сій­ської агре­сії. А це вкрай ва­жли­ва те­ма, адже дії оку­пан­та ма­ють бу­ти ква­лі­фі­ко­ва­ні на всіх лан­ках су­до­чин­ства, зокре­ма, і мі­жна­ро­дно­го. Спі­йма­ні під Ща­стям Єро­фє­єв і Але­ксан­дров ви­пад­ко­во по­тра­пи­ли під пиль­ну ува­гу укра­їн­ських ЗМІ зав­дя­ки до­пи­сам укра­їн­сько­го вій­сько­во­го в Ін­тер­не­ті. То­му і до­ля їхня роз­гор­ну­лась за зов­сім ін­шим сце­на­рі­єм. На­га­да­є­мо, що 16 трав­ня ми­ну­ло­го ро­ку ро­сій­ські ГРУ­шни­ки бу­ли за­три­ма­ні в зо­ні ве­де­н­ня бо­йо­вих дій і до­став­ле­ні в Ки­їв, де їм бу­ла на­да­на ме­ди­чна до­по­мо­га та по­ру­ше­на спра­ва з обви­ну­ва­че­н­ня­ми в не­за­кон­но­му пе­ре­ти­ні кор­до­ну та вбив­стві укра­їн­сько­го вій­сько­во­го.

Обмі­ню­ва­ти Сав­чен­ко на Єро­фе­є­є­ва та Але­ксан­дро­ва озна­чає ви­зна­ти її війсь ко­во­по­ло­не­ною. А от­же, ви­зна­ти вій­ну вій­ною, що чо­мусь не прийня­то в на­ших від­но­си­нах з РФ. Біль­ше то­го, це озна­чає ви­зна­ти РФ агре­со­ром і оку­пан­том не на сло­вах, а на ді­лі. Зви­чай­но, ро­сій­ська сто­ро­на до та­ко­го під­хо­ду від­но­си­ться з ви­ня­тко­вою обе­ре­жні­стю. Але все ж та­ки які ва­же­лі за­ли­ша­ю­ться в Укра­ї­ні для звіль­не­н­ня най­ві­до­мі­шої бран­ки? Екс­пер­ти в один го­лос за­яв­ля­ють — ви­клю­чно між­на­ро­дний тиск.

Зга­да­є­мо ще один ню­анс в про­це­сі над Сав­чен­ко, який за­ли­шив­ся по­за ува­гою за­га­лу. Ва­та­жок «ЛНР» Ігор Пло­тни­цький, який одно­го ра­зу в су­про­во­ді чи­слен­ної охо­ро­ни за­ві­тав на суд в ро­сій­сько­му До­не­цьку, сам го­во­рив Сав­чен­ко про «спіль­не по­лі­ти­чне май­бу­тнє». Ана­лі­зу­ва­ти ре­тель­но той діа­лог Пло­тни­цьког о і Сав­чен­ко, за яким із від­вер­тим зди­ву­ва­н­ням спо­сте­рі­га­ли і суд­ді, і ін­ші при­су­тні на про­це­сі, не варто. Але ця де­таль са­ма по со­бі ва­жли­ва в то­му сен­сі, що « ше­стір­ка » Пло­тни­цький, який зі­грав ро­ко­ву роль в до­лі На­дії, не до­зво­лив би со­бі по­діб- ні фра­зи без від­по­від­ної «сан­кції». От­же «по­лі­ти­чне май­бу­тнє» Сав­чен­ко роз­гля­да­є­ться не ли­ше з бо­ку Укра­ї­ни, але й в сті­нах Крем­ля. Від­пу­сти­ти Сав­чен­ко для них озна­чає да­ти ре­аль­ний хід по­лі­ти­чній кар’ єрі На­дії. І в цьо­му пла­ні її роль мо­же бу­ти зов­сім не­пе­ре­дба­чу­ва­ною.

До ре­чі, в кон­текс­ті ро­сій­сько­го втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну варто при­га­да­ти, що іноземні ЗМІ пря­мо вка­зу­ють на факт об­стрі­лу укра­їн­ських те­ри­то­рій з ро­сій­ської сто­ро­ни. В 2014 ро­ці, ко­ли укра­їн­ські вій­ська за­ми­ка­ли кіль­це нав­ко­ло ро­сій­ських банд­фор­му­вань і вже май­же кон­тро­лю­ва­ли весь пе­ри­метр укра­ї­но-ро­сій­сько­го кор­до­ну, з те­ри­то­рії РФ по­ча­ли від­бу­ва­тись актив­ні об­стрі­ли по­зи­цій укра­їн­ських вій­сько­вих. Під­кре­сли­мо — ці об­стрі­ли від­бу­ва­лись ре­гу­ляр­но і на пев­но­му ета­пі зіграли ви­рі­шаль­ну роль в оку­па­ції ча­сти­ни Дон­ба­су. І са­ме то­ді бу­ла взя­та в по­лон На­дія Сав­чен­ко. Ке­рів­ник між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань Bellingcat в ін­терв’ю ні­ме­цько­му те­ле­ка­на­лу ARD роз­по­вів, що влі­тку 2014 ро­ку з те­ри­то­рії РФ бу­ло ско­є­но більш ніж 300 об­стрі­лів укра­їн­ської те­ри­то­рії з ре­актив­них си­стем зал­по­во­го во­гню. На ба­зі су­пу­тни­ко­вих да­них вда­лось вста­но­ви­ти фа­кти зброй­ної агре­сії РФ про­ти Укра­ї­ни. Це те, чо­го Укра­ї­на так дов­го ви­ма­га­ла від сві­то­вої спіль­но­ти — ви­ко­ри­ста­ти за­со­би су­пу­тни­ко­вої фі­кса­ції. На ма­пах Google Maps мо­жна та­кож ви­зна­чи­ти за­ма­ско­ва­ні по­зи­ції РСЗО. Йде­ться про ве­де­н­ня во­гню ро­сій­ськи­ми «гра­да­ми» в п’яти на­прям­ках.

Го­лов­на ін­три­га зво­ди­ться не ли­ше до то­го, чи мо­жли­ве звіль­не­н­ня Сав­чен­ко, а в том чи бо­я­ться укра­їн­ські по­лі­ти­ки її по­вер­не­н­ня? Без­умов­но в ро­сій­ських ка­зе­ма­тах Надя ста­ла по­лі­ти­чною фі­гу­рою. Са­ме то­му ті, хто сто­ять за ла­штун­ка­ми сце­ни з обох бо­ків те­а­тру вій­ни див­ля­ться на неї «з при­ці­лом» не май­бу­тнє. По­ки ж стан На­дії ли­ше по­гір­шу­є­ться.

Во­дно­час за­пит на тер­мі­но­ві де­ба­ти у спра­ві На­дії Сав­чен­ко зник з пе­ре­лі­ку пи­тань по­ряд­ку ден­но­го, на­да­но­го до за­твер­дже­н­ня ве­сня­ної се­сії Пар­ла­мент­ської асам­блеї Ра­ди Єв­ро­пи. Тоб­то пи­та­н­ня звіль­не­н­ня На­дії Сав­чен­ко не бу­де роз­гля­ну­те на се­сії окре­мо, а про­зву­чить в че­твер в кон­текс­ті всіх ін­ших пи­тань, що тор­ка­ю­ться Укра­ї­ни. То­ді пла­ну­є­ться за­слу­ха­ти до­по­відь «Гу­ма­ні­тар­ні пи­та­н­ня що­до осіб, за­хо­пле­них під час вій­ни в Укра­ї­ні».

В свою чер­гу, пре­зи­дент ПАРЄ Пе­дро Ар­га­мунт за­кли­кав РФ звіль­ни­ти Сав­чен­ко, яка є чле­ном ці­єї Асам­блеї. Звіль­не­н­ня На­дії осо­бли­во ва­жли­во в ру­слі по­ві­дом­лень про її го­ло­ду­ва­н­ня — на­го­ло­сив Ар­га­мунт. Він при цьо­му при­га­дав « мо­жли­вість обмі­ну ув’ язне­ни­ми з укра­їн­ською вла­дою » . Пред­став­ник по­стій­ної укра­їн­ської де­ле­га­ції в ПАРЄ Оле­ксій Гон­ча­рен­ко так про­ко­мен­ту­вав «Дню» си­ту­а­цію з обго­во­ре­н­ням пи­та­н­ня звіль­не­н­ня На­дії Сав­чен­ко: «Пи­та­н­ня по Сав­чен­ко в ПАРЄ з са­мо­го по­ча­тку пла­ну­ва­лось на че­твер і ні­чо­го ні­ку­ди не пе­ре­не­се­но. Пи­та­н­ня в то­му, що за­раз три­ва­ють під­го­тов­чі за­хо­ди і ви­рі­шу­є­ться пи­та­н­ня про фор­мат обго­во­ре­н­ня ті­єї чи ін­шої си­ту­а­ції. Так як в че­твер бу­дуть роз­гля­да­тись гу­ма­ні­тар­ні на­слід­ки агре­сії РФ про­ти Укра­ї­ни, то пи­та­н­ня Сав­чен­ко ви­рі­ше­но роз­гля­ну­ти в рам­ках цьо­го обго­во­ре­н­ня, а не окре­мо. Го­во­ри­ти про мо­жли­вість звіль­не­н­ня На­дії в кон­текс­ті ро­сій­сько­го су­до­чин­ства не­мо­жли­во, адже ре­жим Пу­ті­на не пе­ред­ба­чає вза­га­лі юри­ди­чний аспект. Пи­та­н­ня Сав­чен­ко сто­їть ви­клю­чно в по­лі­ти­чній пло­щи­ні і на­ді­я­тись мо­жна ли­ше на між­на­ро­дний тиск. Я тіль­ки-но роз­мов­ляв з адво­ка­том На­дії Ми­ко­ла­єм По­ло­зо­вим, і він та­кож це ви­знає. Стан На­дії ду­же важ­кий і звіль­ни­ти її мо­жна ли­ше ти­ском сві­то­вої спіль­но­ти».

«ОСКАР­ЖУ­ВА­ТИ ВИ­РОК РО­СІЙ­СЬКО­ГО СУ­ДУ — ОЗНА­ЧАЄ ГРА­ТИ­СЯ ЗА ПРА­ВИ­ЛА­МИ ШАМАНА» Оле­ксандр ПАВЛИЧЕНКО, за­сту­пник ди­ре­кто­ра Хар­ків­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи:

— На­дія Сав­чен­ко не ви­зна­на війсь ко­во­по­ло­не­ною. Сав­чен­ко є фа­кти­чно осо­бою, яка ви­кра­де­на. А от­же, має бу­ти по­ру­ше­на кри­мі­наль­на спра­ва що­до тих, хто її не­за­кон­но ви­крав. Всі, хто брав участь в про­це­сі над Сав­чен­ко, є зло­чин­ця­ми і ма­ють бу­ти по­да­ні в роз­шук. Пра­во­вих під­став для її обмі­ну не існує. Зви­чай­но, з юри­ди­чної то­чки зо­ру не мо­жна обмі­ню­ва­ти лю­дей, ви­зна­них зло­чин­ця­ми. Ви­зна­н­ня Сав­чен­ко війсь ко­во­по­ло­не­ною озна­ча­ти­ме ви­зна­н­ня РФ сто­ро­ною кон­флі­кту, а от­же, агре­со­ром.

Та­кий обмін є ви­клю­чно по­лі­ти­чним рі­ше­н­ням без пра­во­вих об­ґрун­ту­вань, то­му ми не мо­же­мо в цьо­му ви­пад­ку спи­ра­тись на жо­дні пра­во­ві під­ста­ви. Тут на­віть Мін­ські уго­ди не ді­ють, то­му що за­раз мова має бу­ти про те, що На­дія бу­ла ви­кра­де­на, утри­му­є­ться на те­ри­то­рії РФ не­за­кон­но і пе­ре­бу­ває там не­ві­до­мо в якій ро­лі. Це все одно, що якесь те­ро­ри­сти­чне угру­по­ва­н­ня ви­кра­де лю­ди­ну і бу­де імі­ту­ва­ти су­до­вий про­цес. Са­ма Сав­чен­ко не вва­жає це су­до­вим про­це­сом, то­му від­мов­ля­є­ться від будь-яких про­це­су­аль­них дій, які їй нав’язу­ють. Це ша­ман­ство, а не су­до­вий про­цес. Вва­жа­ти, що РФ грає за яки­мись ци­ві­лі­зо­ва­ни­ми пра­ви­ла­ми, не мо­жна. Оскар­жу­ва­ти ви­рок ро­сій­сько­го су­ду, по­да­ва­ти апе­ля­цію — озна­чає гра­ти­ся за пра­ви­ла­ми шамана, тоб­то не є до­ціль­ним. І я під­три­мую в цьо­му пла­ні по­ве­дін­ку Сав­чен­ко.

«НАМ ПО­РА ДАВ­НО ВЖЕ ЗА­СВО­Ї­ТИ УРО­КИ ВІД РФ. КРЕМЛЬ ВСЕ РО­БИТЬ АСИ­МЕ­ТРИ­ЧНО» Ві­ра САВ­ЧЕН­КО, се­стра На­дії Сав­чен­ко, гро­мад­ський акти­віст:

— Нам по­ра дав­но вже за­сво­ї­ти уро­ки, які нам на­дає РФ. Кремль все ро­бить аси­ме­три­чно. Якщо у нас є ме­та, то Пу­тін обов’яз­ко­во зро­бить по-ін­шо­му. ГРУ­шни­ки Але­ксан­дров і Єро­фє­єв при­найм­ні Пу­ті­ну то­чно не по­трі­бні так, як по­трі­бна Сав­чен­ко По­ро­шен­ку. По­зи­ція РФ зро­зумі­ла — во­ни не ви­зна­ють сво­єї при­су­тно­сті в Укра­ї­ні, то­му роз­мо­ви про обмін На­дії на зга­да­них ГРУшни­ків ли­ше під­ри­ва­ють цю вер­сію Крем­ля. Я не знаю, чо­му на­ша кра­ї­на так пі­а­рить цих спец­при зна­чен­ців і те­му про обмін На­дії на них. Зви­чай­но, я ду­же хо­чу, щоб це ста­лось. Я ди­ви­лась На­дії не­що­дав­но в очі і ба­чи­ла, що во­на на­ма­га­є­ться за­че­пи­тись за жи­т­тя — шу­кає хоч якусь на­дію. Але є ре­чі, які тре­ба ро­би­ти без роз­го­ло­су, а те, що по­лі­ти­ки за­яв­ля­ють усю­ди, що осьось На­дію обмі­ня­ють, це «від­дає» не­про­фе­сіо­на­лі­змом. Я знаю, що бу­ли й ін­ші до­мов­ле­но­сті до­сить не­по­га­ні для Пу­ті­на. Але, на жаль, на­ші по­лі­ти­ки ро­блять фаль­стар­ти сво­ї­ми гу­чни­ми і ба­га­тоо бі­ця­ю­чи­ми за­ява­ми. Що­до ПАРЄ, то му­шу ска­за­ти, що я ба­га­то ра­зів там бу­ла, але зу­стрі­чі з пре­зи­ден­та­ми Асам­блеї — все це ро­би­лось че­рез сту­ден­тів, про­стих гро­ма­дян. По­лі­ти­ки на­ші для цьо­го не зро­би­ли ні­чо­го. Укра­їн­ські по­лі­ти­ки там пра­цю­ють так, як мо­крі дро­ва го­рять. Ли­ше одна лю­ди­на з фра­кції На­дії ме­ні під­ка­зу­ва­ла, ку­ди іти і до ко­го звер­та­тись.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.