Про акцент Вар­шав­сько­го са­мі­ту

Але­ксан­дер ВЕРШ­БОУ: Ми чі­тко за­яви­мо ро­сі­я­нам про їхню від­по­від­аль­ність...

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Сьо­го­дні в Брюс­се­лі від­бу­де­ться за­сі­да­н­ня Ра­ди Ро­сія — НАТО ї впер­ше пі­сля ане­ксії Кри­му і по­ча­тку ро­сій­ської агре­сії на Дон­ба­сі. Ви­ни­кає пи­та­н­ня, яких ре­зуль­та­тів спо­ді­ва­ю­ться до­сяг­ти в штаб-квар­ти­рі Пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­го Альян­су від ці­єї зу­стрі­чі пі­сля то­го, зва­жа­ю­чи на те, що і пі­сля за­про­ва­дже­н­ня За­хо­дом сан­кцій Ро­сія аб­со­лю­тно не ви­ко­нує пер­ших двох пун­ктів Мін­ських до­мов­ле­но­стей. З цьо­го пи­та­н­ня і роз­по­ча­лось екс­клю­зив­не ін­терв’ю «Дню» за­сту­пни­ка ген­се­ка НАТО Але­ксан­дра ВЕРШ­БОУ, який 13–14 кві­тня пе­ре­бу­вав в Укра­ї­ні, зу­стрів­ся з укра­їн­ським ке­рів­ни­цтвом та ви­сту­пив на Ки­їв­сько­му без­пе­ко­во­му фо­ру­мі.

«...ПРО­ВО­КА­ЦІЙ­НА ВІЙ­СЬКО­ВА ДІ­ЯЛЬ­НІСТЬ РО­СІЇ ЗБІЛЬ­ШУЄ РИ­ЗИК ВИ­ПАД­КО­ВО­ГО КОН­ФЛІ­КТУ»

— У ме­не не­має ве­ли­ких спо­ді­вань на цю зу­стріч, але со­ю­зни­ки вва­жа­ють, що ва­жли­во ма­ти по­стій­ний діа­ло­гз Ро­сі­єю, на­віть для то­го, щоб тіль­ки уто­чни­ти на­ші роз­бі­жно­сті, а та­кож спро­бу­ва­ти по­вер­ну­ти де­я­ку ста­біль­ність і пе­ред­ба­чу­ва­ність ду­же не­без­пе­чним від­но­си­нам. По­дії з аме­ри­кан­ським ко­ра­блем «До­нальд Кук» про­сто по­ка­зу­ють, що про­во­ка­цій­на вій­сько­ва ді­яль­ність Ро­сії збіль­шує ри­зик ви­пад­ко­во­го кон­флі­кту. Їхні твер­дже­н­ня, що це аб­со­лю­тно нор­маль­но, аб­сур­дні. Це бе­зроз­су­дно, без­від­по­від­аль­но, не­без­пе­чно. Та­ким чи­ном, це одна з тем, про яку ми бу­де­мо го­во­ри­ти, але, зви­чай­но ж, пер­шою те­мою бу­де кри­за в і нав­ко­ло Укра­ї­ни, і ми чі­тко за­яви­мо ро­сі­я­нам про їхню від­по­від­аль­ність за си­ту­а­цію, за зав­да­ну шко­ду єв­ро­пей­ській без­пе­ці, а та­кож про їхню від­по­від­аль­ність за ім­пле­мен­та­цію Мін­ських угод у пов­но­му об­ся­зі. Укра­ї­на та­кож має зо­бов’яза­н­ня, але ро­сі­я­ни не ви­ко­на­ли на­віть пер­шо­го пун­кту Мін­ських до­мов­ле­но­стей — при­пи­не­н­ня во­гню. Так що, я впев­не­ний, що у нас бу­дуть ду­же ве­ли­кі роз­бі­жно­сті, але діа­лог, при­найм­ні, є спосо­бом мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зи­ки.

«САН­КЦІЇ ЗАЛИШАТИМУТЬСЯ В СИ­ЛІ ДО ПОВ­НО­ГО ВИ­КО­НА­Н­НЯ МІН­СЬКИХ ДО­МОВ­ЛЕ­НО­СТЕЙ»

— Го­во­ря­чи про Мін­ські до­мов­ле­но­сті, він ска­зав: «ми все ви­ко­на­ли», а укра­їн­ська сто­ро­на ні­чо­го не зро­би­ла, ні змін до Кон­сти­ту­ції, ні ухва­ли­ла за­кон про ам­ні­стію то­що. Ви у сво­є­му ви­сту­пі­на Ки­їв­сько­му без­пе­ко­во­му фо­ру­мі­за­яви­ли, що НАТО не ви­знає ане­ксії Кри­му, ні ро­сій­ської агре­сії на Дон­ба­сі, але ма­буть по­трі­бні якісь ін­ші дії крім за­су­дже­н­ня, щоб змі­ни­ти по­ве­дін­ку Пу­ті­на що­до Укра­ї­ни. Що ви ска­же­те на це?

— Ду­маю, чі­тко зро­зумі­ло, що не тіль­ки НАТО го­во­рить, але ЄС та США, що сан­кції бу­дуть за­ли­ша­ти­ся в си­лі до пов­но­го ви­ко­на­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей. Ми не по­го­джу­є­мось з тим, як Пу­тін ха­ра­кте­ри­зує си­ту­а­цію. Пер­ша і дру­га ви­мо­ги Мін­ських угод — ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню і від­ве­де­н­ня важ­ких озбро­єнь. Ро­сія не ви­ко­на­ла жо­дну з них. Тіль­ки в остан­ні дні ба­га­то важ­ких озбро­єнь, які вва­жа­лись за­бо­ро­не­ни­ми, зно­ву за­сто­со­ву­ю­ться і зав­да­ють ве­ли­че­зної шко­ди. І, зви­чай­но ж, ча­сти­на про­бле­ми по­ля­гає в то­му, що Ро­сія про­дов­жує вда­ва­ти, що її зброй­них сил не має на Дон­ба­сі. Ми зна­є­мо, що во­ни там є, і ро­сі­я­ни та­кож ма­ють пря­мий кон­троль над се­па­ра­ти­ста­ми. Ні­хто в НАТО не вва­жає, що це якийсь вну­трі­шній кон­флікт. На­справ­ді йде­ться про агре­сію про­ти су­ве­рен­ної дер­жа­ви, то­му Ро­сія не­се від­по­від­аль­ність по­ряд з Укра­ї­ною (що­до ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. — Авт.).

«МИ ПІД­ТРИ­МУ­Є­МО УКРА­Ї­НУ ПРАКТИЧНИМИ ЗА­ХО­ДА­МИ...»

— А все-та­ки чи ви ба­чи­те спо­сіб, як зму­си­ти Ро­сію змі­ни­ти свою по­ве­дін­ку, ви­ко­на­ти Мін­ськід омов­ле­но­сті ?

— Зви­чай­но, на до­да­ток до сан­кцій НАТО за­йма­є­ться бу­дів­ни­цтвом вла­сної обо­ро­ни і стри­му­ва­н­ня. Ми та­кож під­три­му­є­мо Укра­ї­ну так са­мо, як Гру­зію практичними за­хо­да­ми спри­я­ю­чи обо­рон­ним ре­фор­мам, про­фе­сіо на­лі­за­ції зброй­них сил, по­си­ле­н­ня мо­жли­во­стей у та­ких обла­стях, як ма­те­рі­аль­но-те­хні­чне за­без­пе­че­н­ня, управ­лі­н­ня та кон­тро­лю, кі­бер­за­хи­сту, до­по­ма­га­ю­чи Укра­ї­ні бу­ти кра­ще осна­ще­ною, щоб за­хи­сти­ти се­бе. Окрім то­го, Ро­сія та­кож втра­ти­ла своє мі­сце в G8, во­на за­знає зби­тків від низ­ки за­хо­дів у від­по­відь на її агре­сію, і я ду­маю, що во­на не роз­ра­хо­ву­ва­ла, що За­хід бу­де та­ким єди­ним. Ми єди­ні і це на­ша, мо­жли­во, най­ва­жли­ві­ша від­по­відь.

«АКЦЕНТ БУ­ДЕ ЗРО­БЛЕ­НО НА ТО­МУ, ЯК УКРА­Ї­НА І НАТО МО­ЖЕ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ РА­ЗОМ»

— І що мо­же очі­ку­ва­ти Укра­ї­на від са­мі­ту НАТО у Вар­ша­ві?

— Перш за все, той факт, що ми ви­рі­ши­ли про­ве­сти та­кий са­міт і за­про­си­ти пре­зи­ден­та Порошенко, на мою дум­ку, від­обра­жає від­да­ність на­ших со­ю­зни­ків су­ве­ре­ні­те­ту Укра­ї­ни та її без­пе­ці. І зу­стріч на ви­що­му рів­ні є мо­жли­ві­стю від­зна­чи­ти ро­бо­ту, яку ми зро­би­ли ра­зом, і про­грес Укра­ї­ни у ре­а­лі­за­ції обо­рон­ної ре­фор­ми, а та­кож обго­во­ри­ти те, що ми ма­є­мо на­мір ро­би­ти в най­ближ­чі кіль­ка ро­ків. Це не бу­де про­сто мо­жли­вість сфо­то­гра­фу­ва­тись. На мою дум­ку, акцент бу­де зро­бле­но на то­му, як Укра­ї­на і НАТО мо­же пра­цю­ва­ти ра­зом, щоб спри­я­ти пов­ній ім­пле­мен­та­ції ре­форм, які Укра­ї­на са­ма по­ста­ви­ла на по­ря­док ден­ний, осо­бли­во в ре­фор­ми се­кто­ру обо­ро­ни і без­пе­ки. Як я вже го­во­рив у сво­їй про­мо­ві, до­сі ре­зуль­та­ти є су­пе­ре­чли­ви­ми, ми все ще ба­чи­мо де­я­ку інер­цію, на­віть де­я­кий опір ре­фор­мам, то­му спо­ді­ва­юсь, що са­міт спри­я­ти­ме цьо­му про­це­су. Са­ме на цьо­му ми бу­де­мо фо­к­усу­ва­ти ува­гу.

— Я ба­чив но­ви­ну в Укр­ін­фор­мі, у якій йшло­ся, що НАТО го­то­ве роз­гля­ну­ти за­яв­ку Укра­ї­ни на вступ ів остан­ньо­му абза­ці бу­ло по­си­ла­н­ня на ва­ші­сло­ва, що Укра­ї­на ні­чо­го не ро­бить у цьо­му на­прям­ку. Як ви це про­ко­мен­ту­є­те?

— Так, Укра­ї­на має пра­во, як будь-яка єв­ро­пей­ська де­мо­кра­ти­чна кра­ї­на, пра­гну­ти чи не пра­гну­ти член­ства в НАТО. Укра­їн­ське ке­рів­ни­цтво ви­рі­ши­ло зро­би­ти це у обе­ре­жний по­сту­по­вий спо­сіб: спо­ча­тку зо­се­ре­ди­ти­ся на ре­фор­мах, на під­ви­щен­ні про­фе­сій­но­го рів­ня зброй­них сил, за­про­ва­джен­ні стан­дар­тів НАТО, при­ве­ден­ні всі­єї си­сте­ми обо­ро­ни в від­по­від­ність до стан­дар­тів НАТО, ін­ши­ми сло­ва­ми, за­раз ро­би­ти до­ма­шнє зав­да­н­ня і го­во­ри­ти про член­ство в НАТО пі­сля ви­ко­на­н­ня до­ма­шньо­го зав­да­н­ня. Я ду­маю, що це ре­а­лі­сти­чний під­хід. Ми бу­де­мо до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні ро­би­ти не тіль­ки вла­сну до­ма­шню ро­бо­ту, а й отри­му­ва­ти ви­со­кі оцін­ки.

«ПО­ТРІ­БНО БІЛЬ­ШЕ НАТО, А НЕ МЕН­ШЕ»

— А що ви ду­ма­є­те, про ри­то­ри­ку ре­спу­блі­кан­сько­го кан­ди­да­та в пре­зи­ден­ти До­наль­да Трам­па, який за­яв­ляє про те, що НАТО є за­ста­рі­лим, про не­об­хі­дність пе­ре­гля­ду США угод про обо­ро­ну між сво­ї­ми со­ю­зни­ка­ми.

— Оскіль­ки я аме­ри­ка­нець, то ме­ні тре­ба бу­ти до­сить чі­тким при ко­мен­ту­ван­ні ви­бор­чої кам­па­нії. Але я мо­жу ска­за­ти, що НАТО, на мій погляд, є ва­жли­ві­шим, ніж будь- ко­ли зав­дя­ки сво­їй тра­ди­цій­ній фун­кції за­без­пе­че­н­ня обо­ро­ни і стри­му­ва­н­ня агре­сії про­ти са­мих кра­їн НАТО, а та­кож як ме­ха­ні­зму по­ши­ре­н­ня ста­біль­но­сті за ме­жа­ми на­ших вла­сних кор­до­нів. Це вклю­чає в се­бе те, що ми ро­би­мо, щоб до­по­мог­ти Укра­ї­ні, а та­кож на­ші зу­си­л­ля по змі­цнен­ню вій­сько­во­го по­тен­ці­а­лу та­ких кра­їн, як Йор­да­нія і Ма­рок­ко, які бо­рю­ться про­ти ІДІЛ. То­му я ду­маю, що си­ту­а­ція, з якою ми сьо­го­дні сти­ка­є­мо­ся в сві­ті озна- чає, що нам по­трі­бно біль­ше НАТО, а не мен­ше.

З дру­го­го бо­ку, так, існує дав­ня проблема про роз­по­діл тя­га­ря в рам­ках НАТО. Ба­га­то по­лі­ти­ків скар­жи­ли­ся на це. Роз­рив в остан­ні 10– 15 ро­ків стає все біль­шим і то­му ва­жли­во, щоб єв­ро­пей­ці чу­ли про роз­ча­ру­ва­н­ня в США що­до пе­ре­би­ра­н­ня на се­бе ве­ли­че­зно­го тя­га­ря, і збіль­ши­ли свої ви­тра­ти на обо­ро­ну. Але я ду­маю, що вже по­чав­ся рух у пра­виль­но­му на­прям­ку, то­рік 16 кра­їн НАТО збіль­ши­ли свої ви­тра­ти на обо­ро­ну. То­му це по­ча­ток, це не кі­нець, але проблема з роз­по­ді­лу тя­га­ря зно­ву по­вер­ну­лось на екран ра­да­ра.

— Я чи­тав, що ва­шим на­сту­пни­ком на по­са ді­за­сту­пни­ка мо­же ста­ти Ро­уз Гот­те­мюл­лер. Це так?

— Мій тер­мін до­бі­гає на­при­кін­ці осе­ні. Я бу­ду пов­ні­стю зайня­тий Вар­шав­ським са­мі­том і бу­ду пра­цю­ва­ти кіль­ка мі­ся­ців пі­сля цьо­го. Ця по­са­да в да­ний час від­кри­та для кан­ди­да­тів від ін­ших со­ю­зни­ків. Ро­уз Гет­те­мюл­лер — аме­ри­кан­ка, і ду­маю, ду­же хо­ро­ший кан­ди­дат, але є та­кож кіль­ка ін­ших пре­тен­ден­тів. Ген­сек зу­стрі­не­ться з ци­ми кан­ди­да­та­ми і зро­бить вла­сний ви­сно­вок про те, хто бу­де кра­щим «аль­тер его», щоб слу­жи­ти по­руч з ним у яко­сті за­сту­пни­ка ген­се­ка. Від­так, я не мо­жу пе­ред­ба­чи­ти ре­зуль­тат.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.