Їдуть, щоб... по­зна­йо­ми­ти­ся

Екс­перт сум­ні­ва­є­ться, що мі­сія МВФ бу­де за­до­во­ле­на

Den (Ukrainian) - - День України - КРІ­СТІН ЛА­ГАРД Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

У по­не­ді­лок ста­ло ві­до­мо, що в Укра­ї­ни з’ явив­ся шанс від­но­ви­ти чо­ти­ри­рі­чну про­гра­му Мі­жна­ро­дно­го ва­лю­тно­го фон­ду. Го- ло­ва МВФ Крі­стін Ла­гард на зу­стрі­чі з укра­їн­ською де­ле­га­ці­єю на Ве­сня­них збо­рах ке­рів­ни­ків Фон­ду і Все­сві­тньо­го бан­ку у Ва­шинг­то­ні по­ві­до­ми­ла, що Мі­сія МВФ най­ближ­чим ча­сом від­ві­дає на­шу кра­ї­ну. « Ла­гард наголосила на го­тов­но­сті Фон­ду про­дов­жу­ва­ти під­трим­ку на­шої дер­жа­ви на шля­ху еко­но­мі­чних змін», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні По­соль­ства Укра­ї­ни у США за під­сум­ка­ми зу­стрі­чі. Але ке­рів­ник укра­їн­ської де­ле­га­ції — го­ло­ва На­ціо­наль­но­го бан­ку Ва­ле­рія Гонтарева ви­сло­ви­ла­ся з цьо­го при­во­ду обе­ре­жні­ше і на­віть вель­ми са­мо­кри­ти­чно. Во­на на- го­ло­си­ла на на­галь­но­сті для Укра­ї­ни ре­а­лі­за­ції ре­форм, пе­ред­ба­че­них про­гра­мою спів­пра­ці з МВФ.

На­га­да­є­мо, що роз­по­ча­та МВФ у бе­ре­зні 2015 ро­ку про­гра­ма EFF для Укра­ї­ни (об­сяг­кре­ди­ту 12,348 мі­льяр­да SDR, чи близь­ко $17 мі­льяр­дів) спо­ча­тку пе­ред­ба­ча­ла на­да­н­ня Ки­є­ву 2015 ро­ку чо­ти­рьох траншів, 2016 ро­ку — ще чо­ти­рьох (пі­сля про­ве­де­н­ня що­квар­таль­них огля­дів ви­ко­на­н­ня про­гра­ми). Але по­ки що ми отри­ма­ли ли­ше два тран­ші — на $5 і $ 1,7 мі­льяр­да. З осе­ні ми­ну­ло­го ро­ку про­гра­му пра­кти­чно при­пи­не­но.

Пред­став­ни­ки МВФ не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ли, що Фонд че­кає про­ясне­н­ня си­ту­а­ції нав­ко­ло уря­ду Укра­ї­ни і стій­ко­сті пар­ла­мент­ської ко­а­лі­ції. Для за­вер­ше­н­ня дру­го­го пе­ре­гля­ду про­гра­ми EFF і на­да­н­ня тре­тьо­го траншу Укра­ї­ні про­по­ну­є­ться по­си­ли­ти бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю і про­де­мон­стру­ва­ти го­тов­ність про­дов­жу­ва­ти ре­фор­ми.

Чи змо­же Укра­ї­на най­ближ­чим ча­сом ви­ко­на­ти та­кі ви­мо­ги? Від­по­від­а­ю­чи на це за­пи­та­н­ня, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор Оле­ксій Пло­тни­ков ска­зав «Дню»: «Я, на жаль, що­до цьо­го до­сить пе­си­мі­сти­чної дум­ки. До­сі не зро­зумі­лий зміст но­вої ре­да­кції ме­мо­ран­ду­му, де, ймо­вір­но, за­пи­са­но, що Укра­ї­на має взя­ти на се­бе зо­бов’яза­н­ня що­до подаль­шо­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів, пен­сій­но­го ві­ку та ін­ших ду­же не по­пу­ляр­них ре­чей. А з огля­ду на те, що в нас змі­нив­ся уряд, і, я при­пу­скаю, що но­вий прем’єр-мі­ністр пра­гну­ти­ме про­де­мон­стру­ва­ти укра­їн­цям якісь умов­но по­пу­ліст­ські кро­ки на кшталт зни­же­н­ня чи при­найм­ні ста­бі­лі­за­ції та­ри­фів, ска­су­ва­н­ня по­да­тку на пен­сії. А це аб­со­лю­тно не ко­ре­лює з ви­мо­га­ми МВФ. Тож при­їзд мі­сії, най­імо­вір­ні­ше, пов’яза­ний з ба­жа­н­ням по­зна­йо­ми­ти­ся з но­вим уря­дом та мі­ні­стра­ми. І на­вряд чи но­вий уряд за­до­воль­нить під час цьо­го при­їзду мі­сії ви­мо­ги МВФ. Що­до цьо­му маю ду­же ве­ли­кі сум­ні­ви».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.