«До­тик ян­го­ла» від­пра­ви­ться у Львів

IV Між­на­ро­дний кон­курс ін­стру­мен­таль­ної му­зи­ки Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча на­звав сво­їх пе­ре­мож­ців

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

УКи­є­ві від­був­ся Кон­курс ін­стру­мен­таль­ної му­зи­ки /фор­те­пі­а­но, струн­ні, на­ро­дні, ду­хо­ві та удар­ні ін­стру­мен­ти/ по­ді­ляв­ся на та­кі но­мі­на­ції: «Гра з ор­ке­стром», «Со­лі­сти», «Ан­сам­блі», «Ор­ке­стри» в та­ких ві­ко­вих ка­те­го­рі­ях: «Мо­лод­ша гру­па» — до 12 ро­ків, «Се­ре­дня» — 13 — 18 рр., «Стар­ша г ру­па» — 19 — 32 рр. У но­мі­на­ції «Фор­те­пі­а­но та скри­пка з ор­ке­стром» при­ймав участь Дер­жав­ний естра дно­сим­фо­ні­чний ор­кестр Укра­ї­ни (ди­ри­гент — Ми­ко­ла Ли­сен­ко). Ор­га­ні­за­то­ра­ми кон­кур­су ви­сту­пи­ли бла­го­дій­ний фонд «ВІ­ВАТ АРТ», На­ціо­наль­на спіл­ка ком­по­зи­то­рів Укра­ї­ни, На­ціо­наль­ний ко­мі­тет му­зи­чної Ра­ди/ЮНЕСКО при спри­ян­ні Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри та Ки­їв­ської мі­ської адмі­ні­стра­ції.

За­яв­ки по­да­ли по­над 400 уча­сни­ків (!) із Поль­щі, Бі­ло­ру­сі, Ки­таю, Ма­лай­зії, США, а та­кож май­же всі обла­сті Укра­ї­ни де­ле­гу­ва­ли сво­їх та­ла­но­ви­тих пред­став­ни­ків. Очо­лю­вав жу­рі сам ма­е­стро, зна­ме- ни­тий ком­по­зи­тор Єв­ген Стан­ко­вич.

За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­ра цьо­го твор­чо­го зма­га­н­ня, Сві­тла­ни Су­хом­ли­но­вої, пре­зи­ден­та бла­го­дій­но­го фон­ду «ВІ­ВАТ АРТ», це був «чу­до­вий кон­курс, який до­вів, що у нас ду­же ба­га­то та­ла­но­ви­тої мо­ло­ді»!

Го­лов­ний приз Єв­ге­на Стан­ко­ви­ча — брон­зо­ву ста­ту­е­тку «До­тик ян­го­ла» одер­жа­ла Алі­на Шев­чен­ко, скри­паль­ка зі Льво­ва — І пре­мія «Стар­ша гру­па».

Гран-прі в но­мі­на­ції «Фор­те­пі­а­но з ор­ке­стром» — Ва­лен­тин Кі­сі­лен­ко, фор­те­пі­а­но (Ки­їв).

Гран-прі в но­мі­на­ції «Струн­ні ін­стру­мен­ти» — Ка­мер­ний ор­кестр Кі­ро­во­град­сько­го му­зи­чно­го учи­ли­ща — ці му­зи­кан­ти ста­ли справ­жнім відкриттям кон­кур­су.

«Бо­ну­сом» для пе­ре­мож­ців є те, що ла­у­ре­а­ти ма­ти­муть мо­жли­вість ви­сту­пи­ти на пре­сти­жних сце­нах Укра­ї­ни впро­довж 2016—2017 рр.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ОЧО­ЛЮ­ВАВ ЖУ­РІ САМ МА­Е­СТРО, ЗНА­МЕ­НИ­ТИЙ КОМ­ПО­ЗИ­ТОР ЄВ­ГЕН СТАН­КО­ВИЧ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.