Iсто­рія АТО – в шев­ро­нах

У Дні­про­пе­тров­ську пре­зен­ту­ва­ли по­над 500 на­ру­кав­них на­ши­вок, на­да­них во­лон­те­ра­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим РИЖ­КОВ, «День» Дні­про­пе­тровськ

УДні­про­пе­тров­сько­му істо­ри­чно­му му­зеї ім. Д.Явор­ни­цько­го від­кри­ла­ся ви­став­ка шев­ро­нів, які но­сять уча­сни­ки АТО. Уні­каль­на ко­ле­кція роз­мі­сти­ла­ся в одно­му із за­лів діо­ра­ми «Би­тва за Дні­про». За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів ви­став­ки, на ній пред­став­ле­но по­над пів­ти­ся­чі екс­по­на­тів, які зі­бра­ли дів­ча­та-во­лон­те­ри з ку­то­чка від­по­чин­ку для вій­сько­вих, що діє на Дні­про­пе­тров­сько­му за­лі­зни­чно­му вок­за­лі. Во­лон­тер­ський куточок при­ймає укра­їн­ських бій­ців, які їдуть у зо­ну АТО або по­вер­та­ю­ться до­до­му. Що­дня тут бу­ва­ють де­ся­тки уча­сни­ків АТО, які да­ру­ва­ли шев­ро­ни й ін­ші су­ве­ні­ри сво­їм до­бро­віль­ним по­мі­чни­кам на знак по­ша­ни і вдя­чно­сті за тур­бо­ту і те­плий при­йом. За ми­ну­лий рік у во­лон­те­рів на­ко­пи­чи­ла­ся ці­ла ко­ле­кція на­ру­кав­них на­ши­вок.

На ви­став­ці, що від­кри­ла­ся, пред­став­ле­ні як шев­ро­ни вій­сько­во­слу­жбов­ців рі­зних бри­гад ЗСУ, На­ціо­наль­ної гвар­дії і до­бро­воль­чих ба­таль­йо­нів, так і зна­ме­ни­ті на­шив­ки, ви­го­тов­ле­ні для бій­ців во­лон­те­ра­ми, — «Укроп» або «Кі­борг», а та­кож ци­віль­ні шев­ро­ни — ме­ди­ків і са­мих во­лон­те­рів. За сло­ва­ми одно­го з ор­га­ні­за­то­рів ви­став­ки, во­лон­те­ра На­та­лії Ха­зан — пред­став­ни­ка «Фон­ду обо­ро­ни кра­ї­ни», за ко­жним та­ким екс­по­на­том — ці­ла ге­ро­ї­чна істо­рія, адже ра­зом зі сво­ї­ми вла­сни­ка­ми во­ни по­бу­ва­ли в най­га­ря­чі­ших то­чках АТО. Ви­став­ку до­пов­ню­ють обе­ре­ги, бра­сле­ти, фо­то­гра­фії, осо­би­сті ре­чі бій­ців, які ті передавали в дар во­лон­те­рам, а та­кож ар­те­фа­кти із зо­ни АТО: пра­по­ри, ящи­ки з-під па­тро­нів, ма­ску­валь­ні сі­тки. Ви­став­ка три­ва­ти­ме упро­довж мі­ся­ця, пі­сля чо­го шев­ро­ни по­вер­ну­ться на своє мі­сце — у во­лон­тер­ський куточок на вок­за­лі. За сло­ва­ми ор­га­ні­за­то­рів вій­сько­вої екс­по­зи­ції, ко­ли в Дон­ба­сі за­кін­чи­ться вій­на, шев­ро­ни по­да­ру­ють Дні­про­пе­тров­сько­му істо­ри­чно­му му­зею ім. Д.Явор­ни­цько­го, на те­ри­то­рії яко­го вже че­рез мі­сяць очі­ку­є­ться від­кри­т­тя пер­шо­го в Укра­ї­ні му­зею АТО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.