Укра­їн­ське мов­ле­н­ня для... укра­їн­ської те­ри­то­рії

На Хер­сон­щи­ні зве­дуть те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ну ве­жу для пів­ден­них ра­йо­нів обла­сті і ча­сти­ни Кри­му

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Про це йшло­ся під час кру­гло­го сто­лу, який дня­ми від­був­ся в сті­нах Хер­сон­ської ОДА за уча­сті пред­став­ни­ків ЗМІ, ра­дни­ка Мі­ні­стра ін­форм­по­лі­ти­ки з пи­тань Кри­му Емі­не Джеп­пар та ди­ре­кто­ра де­пар­та­мен­ту з пи­тань вну­трі­шньої та ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки ОДА Оль­ги Са­вен­ко. Пі­сля оку­па­ції Кри­му Ро­сі­єю ви­ни­кла проблема з мов­ле­н­ням укра­їн­ських те­ле­ка­на­лів у при­кор­дон­них із Кри­мом ра­йо­нах. На цій те­ри­то­рії ро­сій­ські мов­ни­ки «глу­шать» ча­сто­ти укра­їн­ських, що в умо­вах зброй­ної та ін­фор­ма­цій­ної агре­сії РФ що­до Укра­ї­ни не­при­пу­сти­мо. Що­прав­да, обла­сна вла­да Хер­сон­щи­ни за­го­во­ри­ла про цю про­бле­му ли­ше на тре­тій рік оку­па­ції Кри­му.

Пла­ну­є­ться зве­де­н­ня те­ле­ко­му­ні­ка­цій­ної ве­жі для вста­нов­ле­н­ня по­ту­жно­го пе­ре­да­ва­ча у Ге­ні­че­сько­му ра­йо­ні. Крім то­го, у смт Ча­плин­ка вста­нов­лять но­вий пе­ре­да­вач по­ту­жні­стю 5 КВт за­мість на­яв­но­го по­ту­жні­стю 100 Вт. Зав­дя­ки цим за­хо­дам вла­да хо­че за­без­пе­чи­ти по­кри­т­тя укра­їн­ським те­ле­мов­ле­н­ням не тіль­ки по всій обла­сті, айу пів­ні­чних ра­йо­нах Кри­му. Як за­зна­чає Оль­га Са­вен­ко, на­ра­зі три­ва­ють пошуки зе­мель­ної ді­лян­ки для вста­нов­ле­н­ня ве­жі. Окрім то­го, по­трі­бно вне­сти змі­ни до лі­цен­зії, яка дає пра­во на мов­ле­н­ня на від­по­від­ній ча­сто­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.