Філь­ми, ви­став­ки, кон­верт...

На ма­лій ба­тьків­щи­ні Бо­ри­са Во­зни­цько­го упро­довж ти­жня три­ває вша­ну­ва­н­ня йо­го пам’яті

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

По­ка­зи до­ку­мен­таль­них філь­мів, від­кри­т­тя ви­ста­вок, на­у­ко­ва кон­фе­рен­ція, спе­цпо­га­ше­н­ня мар­ки та конверта — так на Рів­нен­щи­ні вша­но­ву­ють пам’ять ле­ген­ди му­зей­ної спра­ви Бо­ри­са Во­зни­цько­го. За­хо­ди на йо­го ма­лій ба­тьків­щи­ні від­бу­ва­ти­му­ться упро­довж ти­жня.

Спо­га­да­ми про Бо­ри­са Во­зни­цько­го ді­ли­ли­ся під час му­зей­них чи­тань, що тра­ди­цій­но від­бу­ва­ю­ться в Рів­но­му. «Бо­рис Во­зни­цький на­ро­див­ся у се­лі На­гір­не, те­пер Уль­ба­рів Ду­бен­сько­го ра­йо­ну на Рів­нен­щи­ні. На­вчав­ся у Ду­бні в мі­сце­вій гім­на­зії. У подаль­шо­му зна­чну ува­гу він при­ді­ляв Дер­жав­но­му істо­ри­ко-куль­тур­но­му за­по­від­ни­ку мі­ста Ду­бно, до скла­ду яко­го вхо­дить за­мок. Там екс­по­ну­ва­лись ви­став­ки з ко­ле­кції Львів­ської на­ціо­наль­ної га­ле­реї ми­стецтв, а її ди­ре­ктор Бо­рис Во­зни­цький осо­би­сто кон­суль­ту­вав зем­ля­ків що­до обла­шту­ва­н­ня зам­ко­во­го ком­пле­ксу, — роз­по­від­ає ди­ре­ктор Рів­нен­сько­го обла­сно­го кра­є­знав­чо­го му­зею Оле­ксандр Бу­ли­га. — Крім то­го, він упер­ше в Укра­ї­ні пред­ста­вив ко­ле­кцію ар­хе­о­ло­гі­чних ста­ро­жи­тно­стей, зна­йде­ну на Рів­нен­щи­ні на по­лі Бе­ре­сте­цької би­тви Іго­рем Свє­шні­ко­вим, на ви­став­ці у Львів­ській кар­тин­ній га­ле­реї 1983 ро­ку. Це ста­ло по­ді­єю. Річ у тім, що так до­кла­дно ко­за­цькі пре­дме­ти ще не пред­став­ля­ли. Ви­став­ка ма­ла при­го­лом­шли­вий успіх. Лю­ди ви­ма­га­ли про­дов­жи­ти тер­мін екс­по­ну­ва­н­ня, з ча­сом її пе­ре­мі­сти­ли до за­лів Оле­сько­го зам­ку. Ви­став­кою за­ці­ка­ви­ли­ся й поль­ські істо­ри­ки. У нас пам’ята­ють ви­да­тно­го зем­ля­ка. У Рів­но­му, на­пев­но, впер­ше в Укра­ї­ні одну з ву­лиць назвали іме­нем Бо­ри­са Во­зни­цько­го. Тим ча­сом, по­чи­на­ю­чи з 2013 ро­ку, в нас про­хо­дять му­зей­ні чи­та­н­ня йо­го пам’яті».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.