Зем­ле­трус в Еквадорі за­брав жи­т­тя 272 лю­дей

Den (Ukrainian) - - День Планети -

В Еквадорі 272 лю­ди­ни за­ги­ну­ли вна­слі­док зем­ле­тру­су, що став­ся в кра­ї­ні в ніч на 17 кві­тня. Ще по­над 1,5 тис. лю­дей отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. Утім вла­да по­пе­ре­джає, що кіль­кість за­ги­блих мо­же зро­ста­ти, осо­бли­во в пів­ні­чно-схі­дних ре­гіо­нах, що роз­та­шо­ва­ні най­ближ­че до епі­цен­тру зем­ле­тру­су. Зна­чних руй­ну­вань за- зна­ли про­він­ція Ма­на­бі та Есме­раль­дас. До ря­ту­валь­них ро­біт за­лу­чи­ли 10 тис. вій­сько­вих і 3,5 тис. по­лі­цей­ських. Пре­зи­дент Еква­до­ру Рафаель Ко­реа на­звав зем­ле­трус най­більш по­ту­жним за остан­ні 67 ро­ків, а прі­о­ри­те­том ого­ло­сив по­ря­ту­нок жит­тів. « Усе мо­жна від­бу­ду­ва­ти за­но­во, про­те втра­че­ні жи­т­тя не по­вер­неш, і са­ме це усві­дом­лю­ва­ти осо­бли­во скла­дно», — на­го­ло­сив гла­ва дер­жа­ви. На­то­мість в Еква­дор по­ча­ла над­хо­ди­ти пер­ша гу­ма­ні­тар­на до­по­мо­га — від су­сі­дніх Ве­не­су­е­ли та Ме­кси­ки. Ко­лум­бія по­обі­ця­ла до­по­мог­ти за­го­на­ми ря­ту­валь­ни­ків з по­шу­ко­ви­ми со­ба­ка­ми, а за до­по­мо­гою вій­сько­вих ко­ра­блів від­пра­ви­ти пи­тну во­ду на північ кра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.