Єро­фє­єв і Але­ксан­дров отри­ма­ли по 14 ро­ків

Ро­сій­ські ГРУ­шни­ки ви­зна­ні вин­ни­ми у ве­ден­ні агре­сив­ної вій­ни, спри­ян­ні те­ро­ри­сти­чній ор­га­ні­за­ції та здій­снен­ні те­ра­кту

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Го­ло­сі­їв­ський ра­йон­ний суд м. Ки­є­ва у по­не­ді­лок ви­знав вин­ни­ми у ско­єн­ні низ­ки тяж­ких зло­чи­нів вій­сько­во­слу­жбов­ців ГРУ Ген­шта­бу ЗС РФ Єв­ге­на Єро­фє­є­ва і Олександра Але­ксан­дро­ва. Во­ни отри­ма­ли до 14 ро- ків ув’ язне­н­ня з кон­фі­ска­ці­єю усьо­го май­на, яке зна­хо­ди­ться у їх вла­сно­сті. У ви­ро­ку, зокре­ма, ска­за­но: « Єро­фє­єв і Але­ксан­дров ви­зна­ю­ться вин­ни­ми... у ве­ден­ні агре­сив­ної вій­ни за по­пе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб, спри­ян­ні ді­яль­но­сті те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції за по­пе­ре­дньою змо­вою гру­пи осіб... здій­снен­ні те­ра­кту... за­сто­су­ван­ні зброї для про­во­ка­ції во­єн­но­го кон­флі­кту за по­пе­ре­дньою змо­вою гру­пою осіб».

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.