Змо­ва мі­сце­во­го рів­ня,

Або По­лі­ти­чні ігри по-кі­ро­во­град­ськи

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Дми­тро СІНЧЕНКО

За актив­ні­стю по­лі­ти­чно­го жи­т­тя у Ки­є­ві да­ле­ко не зав­жди по­мі­ча­ю­ться скан­да­ли та ба­га­то­хо­дів­ки на ре­гіо­наль­но­му рів­ні. На­при­клад, на остан­ньо­му за­сі­дан­ні се­сії у мі­сті Кі­ро­во­гра­ді прийня­т­тя но­во­го ре­гла­мен­ту ви­ли­лось у не­спо­ді­ва­ну від­став­ку се­кре­та­ря мі­ськра­ди Во­ло­ди­ми­ра Смір­но­ва.

■ Депутати зно­ву ви­рі­ши­ли вко­тре по­ру­ши­ти за­кон, і з го­ло­су вне­сли пи­та­н­ня про не­до­ві­ру се­кре­та­рю. Чо­му не опри­лю­дни­ли за 20 ро­бо­чих днів про­ект рі­ше­н­ня, як то­го ви­ма­гає За­кон «Про до­ступ до пу­блі­чної ін­фор­ма­ції»? При­чи­на ба­наль­на — це і є «ви­ня­тко­вий ви­па­док».

■ Са­ме той, про­ти на­яв­но­сті яко­го в про­е­кті ре­гла­мен­ту актив­но ви­сту­па­ли гро­мад­ські акти­ві­сти... та за на­яв­ність яко­го ви­сту­пав се­кре­тар мі­ськра­ди, вва­жа­ю­чи це «ком­про­мі­сом» з ко­рум­по­ва­ною біль­ші­стю мі­ськра­ди. Ком­про­мі­си із со­ві­стю по­га­но за­вер­шу­ю­ться...

■ Однак, як ви­яви­лось, Во­ло­ди­мир втра­тив по­са­ду че­рез... спро­бу прийня­ти де­мо­кра­ти­чну вер­сію ре­гла­мен­ту мі­ськра­ди у змо­ві з, ким би ви ду­ма­ли? З де­пу­та­та­ми Опо­бло­ку та « На­шо­го краю»! Для тих, хто не в кур­сі, варто по­ясни­ти роз­кла­ди кі­ро­во­град­ської мі­ськра­ди.

■ Мі­ський го­ло­ва Ан­дрій Рай­ко­вич — пред­став­ник БПП «Со­лі­дар­ність». Біль­шість бу­ла сфор­мо­ва­на у скла­ді БПП (8), «Ба­тьків­щи­ни» (6), «УКРО­Пу» (4), а та­кож пред­став­ни­ків «Са­мо­по­мо­чі» (3), РПЛ (3) та «Сво­бо­ди» (2), об’єд­на­них у гру­пу «Єв­ро­пей­ський ви­бір » ( 8). В опо­зи­ції опи­ни­лись від­по­від­но, « Наш край » ( 7) та «Рі­дне мі­сто» (3), об’єд­на­них у гру­пу «Рі­дний край» (10), та Опо­зи­цій­ний блок (5). Тоб­то, всьо­го в «ко­а­лі­ції» — 27 чо­ло­вік, в «опо­зи­ції» — 15.

■ Се­кре­та­рем мі­ськра­ди бу­ло обра­но пред­став­ни­ка «Са­мо­по­мо­чі» Во­ло­ди­ми­ра Смір­но­ва. У ство­ре­них се­ми ко­мі­сі­ях дві (бю­дже­тну та зе­мель­ну) очо­ли­ли пред­став­ни­ки БПП, ще дві (ре­гла­мен­тну і осві­тню) — РПЛ, і по одній чле­ни «УКРО­Пу» (транс­порт­ну), «Ба­тьків­щи­ни » ( ЖКГ), та « На­шо­го краю» (ме­ди­чну).

■ Во­дно­час до ко­мі­сії з пи­тань ЖКГ ( « най­жир­ні­шої » ) не пу­сти­ли жо­дно­го пред­став­ни­ка від «Рі­дно­го краю» й Опо­бло­ку. По одно­му пред­став­ни­ку від двох остан­ніх по­лі­ти­чних сил від­мо­ви­лись вхо­ди­ти до будь-якої ін­шої ко­мі­сії, окрім ці­єї.

■ Пред­став­ни­ка «Ба­тьків­щи­ни» ма­ли обра­ти за­сту­пни­ком мі­сько­го го­ло­ви, про­те йо­го кан­ди­да­ту­ру не під­три­ма­ли в БПП че­рез... під­трим­ку кан­ди­да­том укра­їн­сько­го ва­рі­ан­та на­зви мі­ста (БПП, яка май­же пов­ні­стю скла­да­є­ться з ексре­гіо­на­лів, про­штов­хує про­ро­сій­ський ва­рі­ант «Єли­са­вет­град»). Пі­сля про­валь­но­го го­ло­су­ва­н­ня «ба­тьків­щи­нів­ці» на­віть по­гро­жу­ва­ли ви­йти з хи­тко­го ко­а­лі­цій­но­го утво­ре­н­ня, про­те не на­ва­жи­лись.

■ І ось в один мо­мент хи­ткий ба­ланс бу­ло зруй­но­ва­но. Чо­му Смір­но­ву бу­ло так ва­жли­во прийня­ти но­вий ре­гла­мент? Схо­же, це са­ме той ви­па­док, ко­ли йде­ться про іде­а­лі­ста, який ви­пад­ко­во по­тра­пив у по­лі­ти­ку. Кі­ро­во­град­ська «Са­мо­по­міч» ви­яви­лась чи не єди­ною по­лі­ти­чною си­лою, яка всер­йоз по­ста­ви­лась до під­пи­са­но­го під час ви­бор­чої кам­па­нії Ме­мо­ран­ду­му з гро­мад­ські­стю, що об’єд­на­лась у рам­ках ко­а­лі­ції «Про­зо­рі ра­ди».

■ То­му Смір­нов одра­зу пі­сля ви­бо­рів взяв­ся за ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань «Са­мо­по­мо­чі», уві­йшов до скла­ду ро­бо­чої гру­пи з ре­гла­мен­ту, по­дав до­ку­мент, роз­ро­бле­ний гро­мад­ські­стю і до­міг­ся взя­т­тя са­ме йо­го за осно­ву. Па­ра­лель­но він всти­гдо­мог ти­ся прийня­т­тя ще двох По­ло­жень з «ба­зо­во­го па­ке­ту до­ку­мен­тів » , за­про­по­но­ва­них мі­ськра­ді гро­мад­ськи­ми ді­я­ча­ми.

■ Не­зва­жа­ю­чи на сут­тє­вий опір де­пу­та­тів «ста­рої ге­не­ра­ції», ре­гла­мент, що бу­ло ви­не­се­но на се­сію, на­віть по­при нор­му про «ви­ня­тко­ві ви­пад­ки», був зна­чно про­гре­сив­ні­шим від ре­гла­мен­ту по­пе­ре­дньо­го скли­ка­н­ня.

■ Ро­зу­мі­ю­чи не­без­пе­ку ре­форм для се­бе, депутати з мі­сце­вої БПП по­ча­ли кам­па­нію про­ти прийня­т­тя до­ку­мен­та, із за­сі­да­н­ня в за­сі­да­н­ня від­тер­мі­но­ву­ю­чи йо­го роз­гляд. Єди­ним ва­рі­ан­том ви­хо­ду із си­ту­а­ції Смір­нов вва­жав си­ту­а­тив­не го­ло­су­ва­н­ня Єв­ро­ви­бо­ру з де­пу­та­та­ми РК і ОБ, в обмін на вклю­че­н­ня двох їхніх де­пу­та­тів до ко­мі­сії ЖКГ. Го­ло­сів ви­ста­ча­ло.

■ Спро­ба, однак, ви­яви­лась не­вда­лою. По­при по­пе­ре­дні до­мов­ле­но­сті, пред­став­ни­ки РПЛ та «Сво­бо­ди» в остан­ній мо­мент «да­ли за­дню». Смір­но­ва на то­му ж та­ки за­сі­дан­ні за­мі­ни­ли пред­став­ни­ком РПЛ, ре­гла­мент прийня­ли не тіль­ки з «ви­ня­тко­ви­ми ви­пад­ка­ми», але і з не­за­кон­ни­ми бар’єра­ми для гро­ма­ди у ви­гля­ді «по­пе­ре­дньої ре­є­стра­ції» охо­чих бу­ти при­су­тні­ми на за­сі­дан­ні.

■ Пі­сля не­за­кон­но­го вне­се­н­ня в по­ря­док ден­ний пи­та­н­ня про не­до­ві­ру се­кре­та­рю мі­ськра­ди (за за­ко­ном, будь-який про­ект рі­ше­н­ня має бу­ти опри­лю­дне­ний за 20 ро­бо- чих днів до го­ло­су­ва­н­ня), фра­кції РК і ОБ за­ли­ши­ли се­сій­ну за­лу, на знак про­те­сту про­ти... не­ба­жа­н­ня пер­шо­чер­го­во роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня про ви­ді­ле­н­ня зем­лі ве­те­ра­нам АТО... Якийсь сюр­ре­а­лізм.

■ Чо­му Смір­но­ва «зли­ли» сво­бо­дів­ці? Бо не мо­гли го­ло­су­ва­ти спіль­но з екс-ре­гіо­на­ла­ми з ОБ і РК. Що ці­ка­во, бу­ти в ко­а­лі­ції з БПП, май­же пов­ні­стю уком­пле­кто­ва­ною ти­ми ж екс-ре­гіо­на­ла­ми, які, до то­го ж, ви­зна­ні гро­мад­ські­стю «ва­тою ро­ку», їм ні­чо­го не за­ва­жає.

■ Чо­го до­ся­гну­ли ра­ди­ка­ли? Отри­ма­ли ні­би і зов­сім сво­го, про­те ще більш за­ле­жно­го від ме­ра се­кре­та­ря, який на­віть не на­ма­га­ти­ме­ться ді­я­ти са­мо­стій­но та ма­ти вла­сну по­зи­цію. Кар­ди­наль­но змен­ши­ли свій вплив у ко­а­лі­ції, адже зни­щи­ли гру­пу «Єв­ро­пей­ський ви­бір».

■ Що отри­ма­ла БПП? Ще біль­ше змі­цни­ла свій вплив все­ре­ди­ні ко­а­лі­ції, по­ка­за­ла всім, що бу­ває з «не­зго­дни­ми» та са­мо­стій­ни­ми по­лі­ти­ка­ми. Однак са­ма «ко­а­лі­ція» втра­ти­ла 3-х де­пу­та­тів, а то­му ста­ла ще менш ста­біль­ною в го­ло­су­ва­н­нях.

■ Що отри­ма­ла «Са­мо­по­міч»? Пар­тія втра­ти­ла сво­го се­кре­та­ря мі­ськра­ди, однак отри­ма­ла са­мо­стій­ність і мо­жли­вість кри­ти­ку­ва­ти дії вчо­ра­шніх пар­тне­рів. Смір­нов пі­шов «ге­ро­єм», який не по­сту­па­є­ться прин­ци­пам, а то­му зро­бив свою до­сі не­ве­ли­чку пар­тію суб’єктом кі­ро­во­град­ської по­лі­ти­ки. За вмі­ло­го ви­ко­ри­ста­н­ня та­ко­го по­тен­ці­а­лу пар­тія мо­же пре­тен­ду­ва­ти на пе­ре­мо­гу в на­сту­пних ви­бо­рах.

■ Що отри­ма­ла гро­ма­да? Ре­аль­ну за­гро­зу змі­ни фор­ма­ту ко­а­лі­ції, де Ба­тьків­щи­ну, РПЛ і «Сво­бо­ду» за­мі­нять ди­сци­плі­но­ва­ні фра­кції «Рі­дний край» і, як мі­ні­мум не­фор­маль­но — Опо­блок. Ці­ною пи­та­н­ня для ме­ра ста­не та ж та­ки ко­мі­сія ЖКГ. Цей фор­мат біль­шо­сті мо­же ста­ти при­чи­ною подаль­шо­го по­гли­бле­н­ня за­кри­то­сті мі­сце­вої вла­ди від гро­ма­ди і про­дов­же­н­ня ста­рих схем де­ри­ба­ну.

Хо­ча мог ли б у на­яв­но­му фор­ма­ті за­мі­ни­ти БПП на «Рі­дний край», а то й Опо­блок, які на пра­кти­ці ви­яви­ли­ся більш про­єв­ро­пей­ськи­ми та про­укра­їн­ськи­ми, ніж мі­сце­ві «по­ро­шен­ків­ці»...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.