«Ві­стря клин­ка»...

Вій­сько­во­слу­жбов­ці одні­єї з бри­гад Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ ЗСУ про­хо­дять тре­ну­ва­н­ня у Мі­жна­ро­дно­му цен­трі ми­ро­твор­чо­сті та без­пе­ки

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Укра­їн­ські де­сан­тни­ки — це вже тре­тій під­роз­діл ЗСУ, який про­хо­дить ін­тен­сив­не на­вча­н­ня під ке­рів­ни­цтвом вій­сько­вих ін­стру­кто­рів з США, Ка­на­ди та Ли­тви, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни. Сол­да­ти укра- їн­ських під­роз­ді­лів на­ле­жать до вій­сько­вих ча­стин, які бра­ли без­по­се­ре­дню участь у про­ве­ден­ні АТО. «Сьо­го­дні наш взвод ви­ко­нує та­кти­чне тре­ну­валь­не зав­да­н­ня: до­по­ма­га­ти ви­ко­ну­ва­ти зав­да­н­ня пі­хо­ті та ар­ти­ле­рії, — роз­по­від­ає ко­ман­дир від­ді­ле­н­ня, вій­сько­во­слу­жбо­вець за кон­тра­ктом Ві­та­лій. — Ми — та­ке со­бі «ві­стря клин­ка», або ча­рів­ний « клю­чик » , який від­ми­кає укрі­пле­н­ня про­тив­ни­ка».

ФОТО НАДАНО МІ­Н­ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.