«Ні­ме­цький квар­тал» – май­же без шан­сів

На про­по­зи­цію ки­є­во­знав­ців збе­рег­ти істо­ри­чні бу­дин­ки мі­сто від­ре­а­гу­ва­ло по-вар­вар­ськи: зби­ра­ю­ться зне­сти все

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Не­що­дав­но ми роз­по­від­а­ли істо­рію ма­ло­зна­но­го, але ко­ло­ри­тно­го « ні­ме­цько­го квар­та­лу» на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра (див. ма­те­рі­ал «Остан­ні свід­ки «ні­ме­цько­го квар­та­лу», «День», №57—58 від 1 кві­тня 2016 ро­ку). Ста­рень­кі дво- та три­по­вер­хо­ві бу­ди­но­чки, зве­де­ні на­при­кін­ці 1940-х ро­ків ні­ме­цьки­ми військовополоненими, ни­ні зно­ся­ться, а на їх мі­сці по­ста­ють ви­со­тні «сві­чки». Ки­є­во­знав­ці ра­дять мі­сту збе­рег­ти ар­хі­те­ктур­ну пер­ли­ну. Пі­сля пу­блі­ка­ції до ре­да­кції звер­ну­лась чи­та­чка Лю­дми­ла Ру­са­ко­ва, ме­шкан­ка квар­та­лу. Во­на роз­по­ві­ла ці­ка­ві по­дро­би­ці з йо­го істо­рії, зокре­ма, що ча­сти­на бу­дин­ків має ста­тус пам’яток ар­хі­те­кту­ри, однак втрачає йо­го... пі­сля зне­се­н­ня.

«Бу­дин­ки зво­ди­лись за про­е­ктом ар­хі­те­кто­ра Ана­то­лія До­бро­воль­сько­го. Так, на ву­ли­ці Кра­ків­ській, 30 ра­ні­ше бу­ло при­мі­ще­н­ня СБУ Дні­пров­сько­го ра­йо­ну. Йо­го зне­сли 2009 ро­ку, за­раз там сміт­тє­зва­ли­ще. На ву­ли­ці Ле­бе­дє­ва, 14 бу­ла про­ку­ра­ту­ра — бу­ди­нок теж зне­сли. При цьо­му бу­дів­лі бу­ли пам’ ятка­ми ар­хі­те­кту­ри, існу­вав від­по­від­ний на­каз Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри. З цьо­го на­ка­зу бу­дин­ки по­ча­ли ви­кре­слю­ва­ти пі­сля зне­се­н­ня. А про цей спи­сок ми вза­га­лі ді­зна­лись пос­тфа­ктум » , — роз­по­ві­ла Лю­дми­ла Ру­са­ко­ва.

КО­ЛИ СТА­ТУС ПАМ’ЯТКИ НЕ РЯ­ТУЄ

Як свід чить « Ві кі пе - дія » , ли ше на од ній Кра - ківсь кій пам’ ят ка ми ар хі - тек ту ри є ві сім бу дин ків. На міс ці од но го з них вже сто їть ба га то по вер хів ка. Ме­шкан­ці вва­жа­ють, що за­бу­дов­ник ( ко му наль не під при єм ст во «Жи­тло­ін­ве­ст­буд-УКБ») ви­лу­чає з пе ре лі ку пам’ яток ці об’ єк ти, щоб не за­йма­тись їхньою ре­кон­стру­кці­єю, а про­сто зно­си­ти.

Мі­сце­ві акти­ві­сти звер­та­лись з цьо­го при­во­ду до Фе­мі­ди. «День» озна­йо­мив­ся з по­ста­но­вою Дні­пров­сько­го ра­йон­но­го су­ду Ки­є­ва від 24 кві­тня 2012 ро­ку у від­по­відь на по­зов про на­яв­ність у ре­є­стрі об’єктів куль­тур­ної спад­щи­ни бу­дин­ку, ко­трий під­ля­гав зне­сен­ню. У текс­ті по­ста­но­ви йде­ться, що вка­за­ний у по­зо­ві жи­тло­вий бу­ди­нок зна­чи­ться в пе­ре­лі­ку об’єктів куль­тур- ної спад­щи­ни Дні­пров­сько­го ра­йо­ну Ки­є­ва, а до­зво­лів на зне­се­н­ня за­зна­че­них у до­да­тку куль­тур­них об’єктів управ­лі­н­ня охо­ро­ни куль­тур­ної спад­щи­ни не на­да­ва­ло.

Суд за­до­воль­нив по­зов акти­ві­стів, але на си­ту­а­цію це не впли­ну­ло. Бу­дин­ки зно­ся­ться один за одним, по­при на­яв­ність пам’ ятко­охо­рон­но­го ста­ту­су. «День» на­ді­слав з цьо­го при­во­ду ре­да­кцій­ний за­пит до Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. У де­пар­та- мен­ті куль­ту­ри нам від­по­ві­ли, що «на за­зна­че­ній те­ри­то­рії від­су­тні об’ єк ти, які пе ре бу ва ють на дер - жав но му об лі ку як пам’ ят ки або щой­но ви­яв­ле­ні об’єкти куль­тур - ної спад­щи­ни».

ЗНЕ­СУТЬ УСІ 57 БУ­ДИН­КІВ

Що­до про­це­ду­ри від­се­ле­н­ня ме­шкан­ців, то за­кон­них під­став для цьо­го, по су­ті, не існує. За сло­ва­ми чи­та­чки, під­ста­вою для ре­кон­стру­кції ра­йо­ну та зне­се­н­ня бу­дин­ків бу­ло роз­по­ря­дже­н­ня КМДА №850 від 24 трав­ня 2004 ро­ку «Про на­да­н­ня до­зво­лу на ре­кон­стру­кцію та за­бу­до­ву те­ри­то­рії мі­кро­ра­йо­ну, обме­же­но­го ву­ли­ця­ми По­пу­дрен­ка, Мі­ні­на, Чер­во­но­тка­цькою та Чер­во­но­гвар­дій­ською у Дні­пров­сько­му ра­йо­ні». Цьо­го до­ку­мен­ту на­ра­зі ні­де не­ма.

« Від про­ку­ра­ту­ри Дні­пров­сько­го ра­йо­ну ми отри­ма­ли ін­фор­ма­цію, що це роз­по­ря­дже­н­ня зни­ще­но у лю­то­му 2010 ро­ку. До­ку­мент не роз­гля­дав­ся на за­сі­дан­ні Ки­їв­ра­ди, не до­во­див­ся до ві­до­ма ме­шкан­ців ра­йо­ну, не пу­блі­ку­вав­ся у ЗМІ та не за­ре­є­стро­ва­ний у Мі­ні­стер­стві юсти­ції. Але на осно­ві цьо­го не­і­сну­ю­чо­го роз­по­ря­дже­н­ня прийня­ті рі­ше­н­ня рай­держ­адмі­ні­стра­ції Дні­пров­сько­го ра­йо­ну про ре­кон­стру­кцію те­ри­то­рії та зне­се­н­ня бу­дин­ків » , — за­зна­чає Лю­дми­ла Ру­са­ко­ва.

З огля­ду на цю юри­ди­чну ко­лі­зію, ме­шкан­ці на­по­ля­га­ють на збе­ре­жен­ні бу­дин­ків — хо­ча б тих, що за­ли­ша­ю­ться у хо­ро­шо­му ста­ні. Як ба­чив «День», та­кі справ­ді є. Однак існу­ють ве­ли­кі сум­ні­ви, що лю­дей по­чу­ють. «День» отри­мав від­по­відь від КП «Жи­тло­ін­ве­ст­буд-УКБ», ко­трий за див­ним мі­ським роз­по­ря­дже­н­ням №850 за­йма­є­ться ре­кон­стру­кці­єю ра­йо­ну. Під­при­єм­ство по­яснює, що «до по­ча­тку ре­кон­стру­кції бу­ло 57 бу­дин­ків, з них 35 жи­тло­вих та 22 не­жи­тло­вих. На да­ний час пов­ні­стю від­се­ле­ні ме­шкан­ці 14 бу­дин­ків, 13 — зне­се­ні. Роз­по­ча­то від­се­ле­н­ня ме­шкан­ців 11 бу­дин­ків». Крім то­го, по­бу­до­ва­но п’ять но­вих жи­тло­вих бу­дин­ків, ще два на чер­зі.

Із від­по­віді ви­пли­ває, що всі бу­дин­ки зно­си­ти­муть, но­ві зво­ди­ти­муть за­ле­жно від фі­нан­су­ва­н­ня, а ре­кон­стру­кції не бу­де вза­га­лі. При­кро ви­зна­ва­ти, але мі­сто здає істо­ри­чний квар­тал на по­та­лу за­бу­дов­ни­ку без най­мен­шо­го спро­ти­ву.

Як свід­чить «Ві­кі­пе­дія», ли­ше на одній Кра­ків­ській пам’ятка­ми ар­хі­те­кту­ри є ві­сім бу­дин­ків. На мі­сці одно­го з них вже сто­їть ба­га­то­по­вер­хів­ка. Ме­шкан­ці вва­жа­ють, що за­бу­дов­ник ви­лу­чає з пе­ре­лі­ку пам’яток ці об’єк ти, щоб не за­йма­тись їхньою ре­кон­стру­кці­єю, а про­сто зно - си­ти. При­кро ви­зна­ва­ти, але мі­сто здає істо­ри­чний квар­тал на по­та­лу за­бу­дов­ни­ку без най­мен­шо­го спро­ти­ву

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

СТО­ЛИ­ЧНІ БУ­ДИ­НО­ЧКИ 1940-х ЗА НА­КА­ЗОМ МІ­НІ­СТЕР­СТВА КУЛЬ­ТУ­РИ ПО­ТРА­ПИ­ЛИ ДО ПЕ­РЕ­ЛІ­КУ ПАМ’ЯТОК АР­ХІ­ТЕ­КТУ­РИ. АЛЕ ПО­ТІМ ЇХ ПО­ЧА­ЛИ ЗВІД­ТИ ВИ­КРЕ­СЛЮ­ВА­ТИ — ВЖЕ ПІ­СЛЯ ЗНЕ­СЕ­Н­НЯ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.