Гру­па під­трим­ки для «в’язня Крем­ля»

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

«Ро­сій­ська вла­да ро­бить все, щоб вва­жа­ти Афа­на­сьє­ва сво­їм гро­ма­дя­ни­ном», — адво­кат Оле­ксандр Попков

«Ме­ні при­йшов па­пі­рець з ФМС РФ (Фе­де­раль­на мі­гра­цій­на слу­жба РФ. — Авт.), що я гро­ма­дя­нин Ро­сії... Але я не зда­юсь і все одно бу­ду бо­ро­ти­ся до кін­ця. Адже я не­злом­ле­ний. Я — Афа­на­сьєв», — та­кий лист від си­на, укра­їн­сько­го по­літв’язня у Ро­сії, отри­ма­ла ми­ну­ло­го ти­жня Оль­га Афа­на­сьє­ва. Лист да­то­ва­но 4 кві­тня. І це — на тлі опти­мі­сти­чних за­яв, що укра­їн­ське Мі­ні­стер­ство юсти­ції по­ча­ло пе­ре­мо­ви­ни з ро­сій­ськи­ми пра­во­охо­рон­ни­ми стру­кту­ра­ми сто­сов­но пе­ре­да­чі Укра­ї­ні Оле­га Сен­цо­ва, Олександра Коль­чен­ка, Ген­на­дія Афа­на­сьє­ва та Юрія Со­ло­шен­ка.

Спро­би ви­зна­ти Афа­на­сьє­ва гро­ма­дя­ни­ном Ро­сії — без йо­го зго­ди — бу­ли і ра­ні­ше. На­при­кін­ці бе­ре­зня по­літв’язень на­віть за­пи­сав за до­по­мо­гою пра­во­за­хи­сни­ків ві­де­о­звер­не­н­ня, де ствер­джує, що є гро­ма­дя­ни­ном Укра­ї­ни. Крім цьо­го, укра­їн­ський кон­сул пе­ре­дав ро­сій­ським пра­во­охо­рон­цям за­кор­дон­ний па­спорт гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни Ген­на­дія Афа­на­сьє­ва, до­ку­мент при­крі­пи­ли до спра­ви в’язня. То що мо­же озна­ча­ти заява мі­гра­цій­ної слу­жби?

«Яки­хось де­та­лей що­до спо­ві­ще­н­ня ме­ні не­ві­до­мо. Але суть не в цьо­му па­пір­ці, а в то­му, що ро­сій­ська вла­да ці­ле­спря­мо­ва­но ро­бить все, щоб вва­жа­ти Афа­на­сьє­ва гро­ма­дя­ни­ном РФ, — під­кре­слює Оле­ксандр Попков, адво­кат Ген­на­дія. — Сам до­ку­мент не мо­же якось впли­ну­ти на пе­ре­да­чу Ге­ни Укра­ї­ні. Усе за­ле­жить від по­зи­ції РФ, при­чо­му на фе­де­раль­но­му рів­ні».

Iз адво­ка­том зго­ден ро­сій­ський пра­во­за­хи­сник Ер­нест Ме­зак: «Якщо Пу­тін за­хо­че ви­да­ти Афа­на­сьє­ва Укра­ї­ні, йо­го ви­да­дуть, не за­хо­че — не ви­да­дуть. А факт ви­зна­н­ня Ген­на­дія гро­ма­дя- ни­ном Ро­сії з бо­ку ор­га­нів мі­гра­цій­ної слу­жби сам по со­бі на про­цес пе­ре­да­чі не впли­ває».

18 кві­тня бі­ля пред­став­ни­цтва Єв­ро­со­ю­зу в Укра­ї­ні зі­бра­ли­ся акти­ві­сти та дру­зі Ген­на­дія Афа­на­сьє­ва. На пла­ка­тах — за­кли­ки звіль­ни­ти Ге­ну, а та­кож Сен­цо­ва та Коль­чен­ка, свід­ком по спра­ві яких про­хо­див хло­пець.

«Сьо­го­дні у цій бу­дів­лі від­бу­ва­є­ться зу­стріч по пра­вах лю­ди­ни. Тут при­су­тні де­ле­га­ції кра­їн ЄС. Тож, хо­че­мо при­вер­ну­ти ува­гу до «спра­ви Афа­на­сьє­ва». Про Сен­цо­ва, Коль­чен­ка, Сав­чен­ко го­во­рять чи­ма­ло, а про Афа­на­сьє­ва ча­сто за­бу­ва­ють, — по­яснює ор­га­ні­за­тор­ка акції Еве­лі­на Ган­ська. — Лист від мі­гра­цій­ної слу­жби РФ озна­чає, що до Ге­ни мо­жуть не допу­сти­ти укра­їн­сько­го кон­су­ла, йо­му мо­жуть від­мо­ви­ти в екс­тра­ди­ції».

Алім Яку­бов, дру­гГен­на­дія Афа­на­сьє­ва, спіл­ку­є­ться з в’язнем ли­ста­ми. «У Мі­ку­ні, де за­раз пе­ре­бу­ває Ге­на, ре­жим су­во­рий. В’язні, по су­ті, про­сто си­дять. Раз на день — про­гу­лян­ка три­ва­лі­стю го­ди­ну. Ге­на чи­тає книж­ки — є якась сла­бень­ка бі­бліо­те­ка, — роз­по­від­ає Алім Яку­бов. — У лю­то­му бу­ли пі­до­зри, що у Ге­ни се­псис. Але вре­шті допу­сти­ли лі­ка­ря, кіль­ка ра­зів ко­ло­ли ан­ти­біо­ти­ки, за­раз йо­му на­че кра­ще».

На дум­ку Алі­ма, до­по­мо­жуть звіль­ни­ти Ге­ну но­ві сан­кції сві­ту про­ти Ро­сії. А вза­га­лі, під­три­ма­ти в’язня мо­же будь-хто: Афа­на­сьєв ду­же ра­діє ли­стам. Го­лов­не — пи­са­ти ро­сій­ською мо­вою і не про по­лі­ти­ку. Ро­би­ти це мо­жна че­рез он­лайн-ре­сурс «Ро­сУзник» або пи­са­ти осо­би­сто, на адре­су: ЕПКТ ФКУ ИК-31 УФСИН Рос­сии по Ре­спу­бли­ке Ко­ми, 169060, Усть-Вым­ский ра­йон, г. Ми­кунь, ул. Во­сто­чная, Афа­на­сье­ву Ген­на­дию Сер­ге­е­ви­чу, 1990 г. р.

А «День» слід­ку­ва­ти­ме за роз­ви­тком си­ту­а­ції.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.