«Без вла­сно­го сце­на­рію ми при­ре­че­ні...»

У пар­ла­мен­ті тим­ча­со­ва ко­мі­сія з пи­тань май­бу­тньо­го під­би­ла під­сум­ки ро­ку ро­бо­ти

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«Нам їсти ні­чо­го, а ви про май­бу­тнє ду­ма­є­те», — та­кою, за сло­ва­ми гла­ви тим­ча­со­вої ко­мі­сії з пи­тань май­бу­тньо­го Вер­хов­ної Ра­ди Оле­ксія Скри­пни­ка, бу­ла пер­ша ре­а­кція ба­га­тьох лю­дей в Укра­ї­ні на ство­ре­н­ня в пар­ла­мен­ті ці­єї ко­мі­сії. На про­ти­ва­гу та­кій при­мі­тив­ній то­чці зо­ру на­ро­дний де­пу­тат ци­тує япон­ських му­дре­ців, які ствер­джу­ва­ли, що успіх у по­лі­ти­ці за­без­пе­чу­є­ться дум­ка­ми про май­бу­тнє.

«Про­те, у нас і до­сі, — го­во­рить Скри­пник, — не­має зв’яз­ку між на­шим стра­те­гі­чним ба­че­н­ням, пла­ном роз­ви­тку й рі­чни­ми про­гра­ма­ми. Усі ці до­ку­мен­ти не пов’яза­ні й не ско­ор­ди­но­ва­ні». Що­прав­да, цей ви­сно­вок був ли­ше час­тко­во під­твер­дже­ний ди­ре­кто­ром де­пар­та­мен­ту еко­но­мі­чної стра­те­гії та ма­кро­еко­но­мі­чно­го про­гно­зу­ва­н­ня Мі­н­еко­ном роз­ви­тку та тор­гів­лі На­та­лі­єю Гор­шко­вою. «Не­зва­жа­ю­чи на те, що Мі­н­еко­ном роз­ви­тку ра­зом із спів­ви­ко­нав­ця­ми пе­ред ко­жни­ми ви­бо­ра­ми пре­зи­ден­та роз­ро­бляє се­ре­дньо­стро­ко­вий прогноз на весь час ка­ден­ції гла­ви дер­жа­ви, він пра­кти­чно від­хи­ля­є­ться — не при­йма­є­ться че­рез ті чи ін­ші при­чи­ни», — го­во­рить во­на.

«Ли­ше один раз, — про­дов­жує Гор­шко­ва, — зда­є­ться 2002 ро­ку, був схва­ле­ний прогноз роз­ви­тку еко­но­мі­ки Укра­ї­ни до 2004 ро­ку. Це був єди­ний в істо­рії не­за­ле­жної Укра­ї­ни се­ре­дньо­стро­ко­вий прогноз, прийня­тий уря­дом. Ко­ро­тко­стро­ко­ві про­гно­зи при­йма­ю­ться що­ро­ку. Остан­ній — на 2016 рік, а та­кож про­гно­зи на 17-й, 18-й і 19-й — був прийня­тий 2015 ро­ку. Ми спе­ці­аль­но до­да­ли 2019-й (оскіль­ки п’яти­рі­чний прогноз не був на­віть роз­гля­ну­тий), щоб хо­ча б по­ка­за­ти, як ви­гля­дає цей до­ку­мент».

■ При цьо­му гро­ма­дя­нам до­сту­пні ли­ше дві сто­рін­ки — основ­ні по­ка­зни­ки — і всі ду­ма­ють, що це весь прогноз. Але на­справ­ді це ду­же грун­тов­ний до­ку­мент, що ви­зна­чає сце­на­рії роз­ви­тку і ком­плекс вза­є­мо­пов’ яза­них ма­кро­по­ка­зни­ків». Гор­шко­ва ді­йшла ви­снов­ку, що в Укра­ї­ні є за­ко­но­дав­ча ба­за для скла­да­н­ня ко­ро­тко- й се­ре­дньо­стро­ко­вих про­гно­зів, є пра­кти­ка ці­єї ро­бо­ти, і на­віть є зв’язок про­гно­зних до­ку­мен­тів з про­грам­ни­ми.

■ Ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту по­ру­шує та­кож пи­та­н­ня за­по­лі­ти­зу­ва­н­ня про­гно­зів, адже їх за­твер­джує Ка­бмін. «Прогноз — це не про­гра­ма, — го­во­рить во­на. — Він не мо­же при­йма­ти­ся до ви­ко­на­н­ня. Це пе­ре­дба­че­н­ня на ви­па­док, якщо бу­де ре­а­лі­зо­ва­на низ­ка при­пу­щень, що в ньо­го за­кла­да­ю­ться. І ко­ли Ка­бмін йо­го схва­лює, то це зву­чить так, що так і має бу­ти. До то­го ж і під час узго­дже­н­ня в мі­ні­стер­ствах ви­ни­ка­ють не про­сто пи­та­н­ня, а й ви­яв­ля­ю­ться рі­зні по­лі­ти­чні ба­че­н­ня. Ска­жі­мо, один мі­ністр вва­жає, що не­до­ста­тньо під­ви­щи­ли со­ці­аль­ні стан­дар­ти, ін­ший — що та­ри­фи низь­кі й не до­зво­ля­ють роз­ви­ва­ти­ся тій чи ін­шій га­лу­зі. У про­це­сі узго­джень ви­ма­льо­ву­вав­ся та­кий ком­про­мі­сний ва­рі­ант, який не зав­жди є най­кра­щим...»

■ Зокре­ма, за сло­ва­ми Гор­шко­вої, до про­гно­зів під бю­джет за­кла­да­ю­ться ба­зо­вий і кри­зо­вий або пе­си­мі­сти­чний сце­на­рії. Ра­ні­ше фор­му­вав­ся ще й опти­мі­сти­чний сце­на­рій, але сьо­го­дні він по­ки за­ли­ша­є­ться «за ка­дром». Чи­нов­ни­ця на­зи­ває дов­гу низ­ку дер­ж­уста­нов — спів­ви­ко­нав­ців про­гно­зу, в якій чо­мусь не зна­хо­ди­ться мі­сця ні Мін­фі­ну, ні, на­при­клад, Мі­но­сві­ти і на­у­ки, ні Ака­де­мії на­ук.

За­снов­ник шко­ли ме­рів, по­мі­чник ме­ра Ми­ко­ла­є­ва Ру­слан Ро­хов ба­чить май­бу­тнє Укра­ї­ни в де­цен­тра­лі­за­ції, але го­во­рить про її про­бле­ми. І се­ред го­лов­них на­зи­ває низь­ку зда­тність ке­рів­ни­ків на мі­сцях да­ва­ти гі­дні від­по­віді на ви­кли­ки ча­су. «Без вла­сно­го сце­на­рію май­бу­тньо­го ми при­ре­че­ні бу­ти ре­сур­сом для тих, у ко­го він є», — за­зна­чає екс­перт. Він упев­не­ний, що в май­бу­тньо­му кон­ку­ру­ва­ти­муть між со­бою не кра­ї­ни, а са­ме мі­ста. Для цьо­го по­трі­бні які­сні лі­де­ри на мі­сцях, які зна­ють, яким має бу­ти мі­сто, щоб бу­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­жним, за­лу­ча­ти ін­ве­сти­ції, те­хно­ло­гії та лю­дей, зда­тних ство­рю­ва­ти цін­но­сті. І ці лі­де­ри по­тре­бу­ва­ти­муть які­сно­го пер­со­на­лу, зда­тно­го пи­са­ти й ре­а­лі­зо­ву­ва­ти про­е­кти. У Ми­ко­ла­є­ві, за йо­го сло­ва­ми, вже ство­ре­но агент­ство, яке пра­цює над стра­те­гі­єю роз­ви­тку мі­ста. При цьо­му він на­во­дить при­клад не­спро­мо­жно­сті держ­слу­жбов­ців ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня До­не­цької обла­сті, які ви­яви­ли­ся не в змо­зі роз­ро­би­ти про­е­кти, що до­зво­ля­ють ви ко рис то ву ва ти ве ли чез ні ко­шти — що пе­ре­ви­щу­ють мі­льяр­ди гри­вень, пе­ред­ба­че­них обла­сним бю­дже­том. Чи змо­жуть та­кі лю­ди пра­цю­ва­ти на май­бу­тнє?

«Щоб ви­йти на рі­вень роз­ви­не­них кра­їн, — го­во­рить го­ло­ва пар­ла­мент­сько­го ко­мі­те­ту про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва Ві­ктор Га­ла­сюк, — нам тре­ба ма­ти тем­пи зро­ста­н­ня удві­чі біль­ші, ніж у цих кра­ї­нах, що­най­мен­ше 7%. І це не по­пу­лізм, а мі­ні­маль­на план­ка, яку мо­жна по­ба­чи­ти в до­слі­дже­н­нях МВФ, де та­ке зро­ста­н­ня на­зи­ва­ють ста­ціо­нар­ним ре­жи­мом для Укра­ї­ни, то­ді як на­ша ам­бі­цій­на ме­та має ста­но­ви­ти 10% зро­ста­н­ня на рік».

■ Він під­кре­слює, що екс­порт у 38 мі­льяр­дів до­ла­рів для кра­ї­ни з со­ро кап’ яти міль йон ним на се лен - ням — це пра­кти­чно ні­чо­го, й порівнює Укра­ї­ну з Чи­ка­го, де ви­ро­бля­є­ться на 56 мі­льяр­дів до­ла­рів ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чної про­ду­кції.

«У та­ко­му ре­жи­мі, як сьо­го­дні, ми мо­же­мо існу­ва­ти ще ду­же дов­го, — про­гно­зує гла­ва ко­мі­те­ту, — пе­ре­тво­рю­ва­ти­ме­мо­ся на си­ро­вин­ну ко­ло­нію і все да­лі роз­хо­ди­ти­ся в тра­є­кто­рії ру­ху і з Єв­ро­пей­ським со­ю­зом і з Азі­єю. Це для нас не­прийня­тний сце­на­рій. Мо­дель на­шо­го май­бу­тньо­го й на­шої спів­пра­ці з пар­тне­ра­ми має бу­ду­ва­ти­ся не на не­об­хі­дно­сті отри­ма­н­ня від них ри­би, а на мо­де­лі ін­но­ва­цій­но­го роз­ви­тку. Тут є ін­те­лект, зем­ля й ін­ші ре­сур­си — все не­об­хі­дне для успі­ху».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.