Мі­нус п’ять мі­льяр­дів гри­вень

Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів анон­су­ва­ло мас­шта­бний про­цес ве­ри­фі­ка­ції соц­до­по­мо­ги

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Спо чат ку він тор к неть ся внут ріш ньо пе ре мі ще них осіб, зго дом — от ри му ва чів суб си дій та ін ших соц вип - лат. У ві­дом­стві ствер­джу­ють, що іні­ці­йо­ва­но та­кий про­цес ви­клю­чно в ін­те­ре­сах гро­ма­дян за­для ви­яв­ле­н­ня ша­хра­їв.

«Пу­блі­чний ау­дит» під­три­мує іні­ці­а­ти­ву, але ра­зом з тим вка­зує на ці лу низ ку ор га ні за цій них не - до лі ків: чіт кий ме ха нізм цьо го про­це­су до­сі не ві­до­мий; ані в Мін­соц по лі ти ки, ані в Мін фі ні не да - ють від­по­віді на пи­та­н­ня, ко­ли за­пра­цює ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чна ба­за, як са­ме від­бу­ва­ти­ме­ться про­цес зі став лен ня і на під ста ві чо го лю­ди­ні ар­гу­мен­ту ва­ти­муть ска­су - ва­н­ня со­цви­плат.

На­ра­зі в спе­ці­аль­но­му По­ряд­ку, про­пи­са­но­му в По­ста­но­ві Ка­бмі­ну № 136 від 18 лю­то­го 2016 ро­ку, за­зна­че­но ли­ше те, що з’ясо­ва­на Мін­фі­ном ін­фор­ма­ція по­рів­ню­ва ти меть ся з да ни ми з офі цій них дже­рел, ана­лі­ти­чних і ста­ти­сти­чних ма те рі а лів, роз роб ле них ко - рин­го­вих мо­де­лей і за­твер­дже­них ме то дик. Оскіль ки за ко но дав чий ме ха нізм не до оп ра цьо ва ний, по - страж да ти мо жуть сум лін ні со ці - аль но не за хи ще ні вер ст ви на се - лен ня. Біль ше то го, скла да єть ся вра­же­н­ня, що в цьо­му пи­тан­ні не­має жо­дної кон­со­лі­да­ції між Мін­фі­ном та Мін­со­цпо­лі­ти­ки — во­ни го во рять про « вза єм ний кон­троль», але до­сі не мо­жуть чі­тко сфор му лю ва ти, як і на осно ві чо го ви но си ти меть ся вер дикт що­до при­пи­не­н­ня ви­плат кон­кре­тній осо­бі.

« Для ро зу мін ня — про цес ве - ри фі ка ції, який здій с ню ва ти ме ви ключ но Мін фін, ще не за пу ще - но. Ор­га ни соц за хис ту на міс цях за не­об­хі­дно­сті про­сто при­зу­пи­ня­ють со­цви­пла­ту, отри­му­ють по­яснен ня від осо би й по нов лю ють її або ні. Та­ким чи­ном, за­раз є ва­рі­ант «при­зу­пи­ни­ти» й «уто­чни­ти» або «не при­зу­пи­ня­ти», якщо ор­ган со ці аль но го за хис ту вва жа ти ме, що не має жод них проб лем. Ве ри­фі­ка­ція та­кої сво­бо­ди не пе­ред­ба­ча ти ме, і ор га ни соц за хис ту за ли­стом Мін­фі­ну му­сять або «зу­пи­ни­ти», або «при­пи­ни­ти» ви­пла­ти без­аль­тер­на­тив­но. Про­те від­по­від­не дер жав не со цуп рав лі­н­ня має по яс ни ти лю ди ні, яка до ньо го звер­не­ться, що са­ме ста­ло при­чи - ною по збав лен ня її ма те рі аль ної до­по­мо­ги», — ко­мен­тує си­ту­а­цію за­сту­пник ке­рів­ни­ка «Пу­блі­чно­го ау­ди­ту» Ан­дрій Ві­гі рін­ський.

Фак тич но, за йо го сло ва ми, лист Мін­фі­ну з ре­ко­мен­да­ці­єю за­ли­ша­ти­ме тіль­ки два ва­рі­ан­ти дій для ор­га­ну, який при­ймає рі­ше­н­ня що до соц вип лат — зу пи нен ня або пов­не при­пи­не­н­ня. Але фор­ма і зміст ли­ста від Мін­фі­ну не кон­кре­ти­зо­ва­ні та не роз­пи­са­ні, і є пи­тан ня, як ор ган соц за хис ту по ві - дом ля ти ме лю ди ні про при чи ни ска­су­ва­н­ня соц­до­по­мо­ги. Це ва­жли во, ад же, при мі ром, до ступ до бан­ків­ської та­єм­ни­ці ма­ти­ме тіль­ки Мін­фін, і він не має пра­ва пе­ре­да ва ти от ри ма ні да ні тре тім осо - бам, ра­зом з тим, у Мін­со­цпо­лі­ти­ки по тре бу ва ти муть чіт ких під - став, ад же са ме во ни ма ють ар гу - мен­ту­ва­ти все лю­дям. Тоб­то мо­же склас ти ся си ту а ція, ко ли пра ців - ник, який фак тич но прий няв рі - шен ня про ска су ван ня соц вип ла - ти, не знає, що ж са­ме ско­ї­ла лю­ди­на, а то­му не змо­же їй цьо­го по­яс ни ти. По фак ту лю дей мо жуть « фут бо ли ти » — Мін соц по лі ти ки до Мін фі ну, і на впа ки. Як на слі - док, оче­ви­дно, що бу­де ла ви­на су­до­вих оскар­жень від фі­зо­сіб.

Крім то­го, ні Мін­со­цпо­лі­ти­ки, ні Мін фін не по да ють за галь ної пра­кти­ки: якщо лю­ди­ні при пи­ни­ли со­цви­пла­ту, на під­ста­ві чо­го та­ку ви­пла­ту мо­же бу­ти по­нов­ле­но.

«Є чи­ма­ло за­пи­тань і до ро­бо - ти ін фор ма цій но- ана лі тич ної ба - зи, яка ге не ру ва ти ме да ні з бан - ків, Мін фі ну, Мін соц по лі ти ки, Пен сій но го фон ду та ін ших ор га - нів. Для по­ча­тку фун­да­мен­том має ста ти за галь ний ре єстр внут ріш - ньо пе­ре­мі­ще­них, яко­го на­ра­зі не­має. Крім то­го, до­сі не­ві­до­мо, хто цю ба зу роз роб ляє, за чиї гро ші, яка вар тість і ко ли са ме во на за - пра­цює», — ка­же Ві­гі рін­ський.

За йо­го сло­ва­ми, по­ря­док функ ці о ну ван ня ці­єї ін фор ма цій ної ба зи пе ред ба чає ав то ма тич не зі - став­ле­н­ня да­них що­до осо­би з ко­рин го вою мо дел лю. Зі став лен - ня — це ал го ритм, який тре ба про­пи­са­ти, роз­ро­бив­ши від­по­від - ні мо де лі. За яки ми кри те рі я ми роз роб ля ти муть ся та кі мо де лі та яка мож ли вість від хи лен ня, ми не зна­є­мо, і на рів­ні нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів це не за­твер­дже­но, але во­дно­час са­ме від­не­се­н­ня со­ці­аль­но не за хи ще ної осо би до пев ної ко рин го вої мо де лі й озна ча ти ме, ска­со­ву­є­ться їй со­цви­пла­та чи ні. «У Мін­цсо­цпо­лі­ти­ки не да­ють від­по­віді на ці за­пи­та­н­ня, бо са­мі не зна ють, чим зай ма ти меть ся Мін - фін, а Мін фін, на­то­мість, на цю те му го во рить ду же не охо че » , — до­дає він.

Крім то­го, Мін­фін, спро­сто­вую чи мі фи, які ви ник ли на вко ло пи тан ня, яким чи ном від бу ва ти - меть ся ве ри фі ка ція, про де які фак ти не до го во рює. « Ві дом ст во за­спо­ко­ює лю­дей, за­зна­ча­ю­чи, що зде біль шо го бан ки на да ва ти муть від­по­віді у фор­ма­ті «так» чи «ні». Звіс но, вся ін фор ма ція їм не по - тріб на. Про те бан ки зо бов’ яза ні на­да­ва­ти будь-яку ви­пи­ску за ра­хун ком, що за ці ка вить Мін фін. Крім то­го, це пра­ви­ло по­ши­рю­є­ться як що­до кон­кре­тної осо­би, так і чле нів її сім’ ї, як що йдеть ся про от ри ман ня со ці аль них ви плат, пільг, суб си дій, при зна че них на сім’ ю або до мо гос по дар ст во » , — по яс нює ке рів ник « Пуб ліч но го ау­ди­ту» Ма­ксим Голь­дарб.

Мін­фін не афі­шує й те, що він мо же на влас ний роз суд ви зна ча - ти, як час то йо му не об хід на та ка ін­фор­ма­ція. Спо­ча­тку йшло­ся про те, що ві­дом­ство пе­ре­ві­ря­ти­ме да­ні на пре­дмет їхньої до сто­вір­но­сті ли­ше на мо­мент звер­не­н­ня за со­ці­аль ною ви пла тою. Про те остан ня ка­бмі­нів­ська По­ста­но­ва дає змо­гу це ро би ти з пе рі о дич ніс тю в то му чис лі раз на мі сяць, а це на га дує по­стій­не спо­сте­ре­же­н­ня за до­хо­да­ми й ви­да­тка­ми гро­ма­дян.

«У цьо­го­рі­чний бю­джет за­кла­де но мі нус 5 млрд грн соц вип лат за ра ху нок про ве ден ня ве ри фі ка - ції. От­же, план є, а то­му про­цес ве­ри фі ка ції від бу деть ся, але « як » і « ко ли » — це та єм ни ця за сі мо ма зам­ка­ми, яку, на­пев­но, роз­кри­ва­ти ме вже но вий мі ністр » , — ро - бить ви­сно­вок Голь­дарб.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.