Депутати хо­чуть вря­ту­ва­ти ДПЗКУ від бан­крут­ства

У Вер­хов­ній Ра­ді за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до про­ти­дії ко­ру­пції на рин­ку зер­на»

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ав­то­ра­ми за­ко­но­дав­чої іні­ці­а­ти­ви, за­ре­є­стро­ва­ної під №4454, є на­ро­дні депутати Оле­ксій Му­шак, Ві­ктор Кри­вен­ко, Ана­то­лій Ку­зьмен­ко, Олег Кулініч, Сер­гій Ла­ба­зюк, Ва­дим Ів­чен­ко, Фе­дір Не­гой, Ігор Бри­чен­ко та Оле­ксандр Ба­ку­мен­ко.

«Ко­ру­пція є одним з основ­них чин­ни­ків, які галь­му­ють роз­ви­ток укра­їн­сько­го агро­про­ми­сло­во­го ком­пле­ксу, то­му ми з ко­ле­га­ми бу­де­мо і да­лі, крок за кро­ком, вно­си­ти ан­ти­ко­ру­пцій­ні за­ко­но­про­е­кти на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди. На жаль, ри­нок зер­на — не ви­клю­че­н­ня, і тут ми ма­є­мо ко­ло­саль­ні втра­ти держ­бю­дже­ту че­рез рі­зно­ма­ні­тні ма­хі­на­ції чи­нов­ни­ків. Ду­маю, нор­ми цьо­го за­ко­ну зна­чно ско­ро­тять мо­жли­во­сті для та­ких ма­хі­на­цій», — про­ко­мен­ту­вав ре­є­стра­цію за­ко­но­про­е­кту один з йо­го ав­то­рів, член Аграр­но­го ко­мі­те­ту ВРУ Олег Кулініч.

Згі­дно з по­ясню­валь­ною запискою, не­об­хі­дність прийня­т­тя да­но­го за­ко­но­про­е­кту ви­кли­ка­на си­стем­ни­ми зло­вжи­ва­н­ня­ми з бо­ку тих суб’єктів рин­ку зер­на, час­тка дер­жа­ви в ста­ту­тно­му ка­пі­та­лі яких ста­но­вить по­над 50%.

«Це вже ста­ло при­чи­ною зав­да­н­ня дер­жа­ві ба­га­то­мі­льяр­дних зби­тків та в подаль­шо­му мо­же при­зве­сти, в то­му чи­слі, до бан­крут­ства Дер­жав­ної про до­воль чо­зер­но­вої кор­по­ра­ції Укра­ї­ни», йде­ться в до­ку­мен­ті.

По­си­ла­ю­чись на ін­фор­ма­цію Мі­на­гро­по­лі­ти­ки, ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту ствер­джу­ють, що тіль­ки впро­довж остан­ніх кіль­кох ро­ків зби­тки від зло­вжи­вань у дер­жав­них ком­па­ні­ях скла­ли по­над 9 млрд грн.

Для про­ти­дії ко­ру­пції в цій га­лу­зі на­ро­дні депутати, зокре­ма, про­по­ну­ють зо­бов’яза­ти суб’єктів рин­ку зер­на із час­ткою дер­жа­ви по­над 50% ку­пу­ва­ти зер­но та про­ду­кти йо­го пе­ре­роб­ки на те­ри­то­рії Укра­ї­ни ли­ше у сіль­сько­го­спо­дар­ських то­ва­ро­ви­ро­бни­ків, що не до­зво­лить від­ми­ва­ти дер­жав­ні ко­шти на ко­ру­пцій­них схе­мах за уча­сті посередників.

Крім то­го, про­по­ну­є­ться зо­бов’яза­ти та­ких суб’єктів укла­да­ти до­го­во­ри ку­пів­лі-про­да­жу зер­на та про­ду­ктів йо­го пе­ре­роб­ки на від­кри­тих ау­кціо­нах, що до­зво­лить уни­кну­ти ма­хі­на­цій із ку­пів­лею в одно­го уча­сни­ка чи за­вча­сним під­бо­ром гру­пи під­став­них уча­сни­ків тор­гів.

Ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту та­кож ви­сту­па­ють за за­бо­ро­ну дер­жав­ним суб’єктам здій­сню­ва­ти ек­спорт­но-ім­порт­ні опе­ра­ції з зер­ном та про­ду­кта­ми йо­го пе­ре­роб­ки за уча­стю ре­зи­ден­тів офшор­них зон і хо­чуть зо­бов’яза­ти дер­жав­них суб’єктів ре­гу­ляр­но зві­ту­ва­ти про опе­ра­ції та по­слу­ги, які ни­ми ку­пу­ю­ться чи на­да­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.