Кві­тко­вий бі­знес в Укра­ї­ні дрей­фує до за­не­па­ду

На­віть екс­порт на єв­ро­пей­ський ри­нок по­ки не за­без­пе­чує ви­ро­бни­кам очі­ку­ва­но­го рів­ня до­хо­дів: йо­го об­ся­ги не­зна­чні і стри­му­ю­ться кво­та­ми

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ві­тчи­зня­ний кві­тко­вий бі­знес ба­лан­сує «між двох во­гнів» — різ­ким зро­ста­н­ням со­бі­вар­то­сті кві­тів та зни­же­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті укра­їн­ців.

Про збіль­ше­н­ня при­бу­тків основ­ні грав­ці кві­тко­во­го рин­ку по­ки на­віть не мрі­ють, основ­не зав­да­н­ня на сьо­го­дні — ви­жи­ти, не ско­ро­ти­ти пер­со­нал та не змен­ши­ти по­сів­ні пло­щі, адже їх від­нов­ле­н­ня в подаль­шо­му по­тя­гне ко­ло­саль­ні ви­тра­ти. На­віть екс­порт кві­тів на єв­ро­пей­ський ри­нок по­ки не за­без­пе­чує ви­ро­бни­кам очі­ку­ва­но­го рів­ня до­хо­дів, оскіль­ки йо­го об­ся­ги не­зна­чні і стри­му­ю­ться кво­та­ми.

З 2013 ро­ку ко­му­наль­ні та­ри­фи для ви­ро­бни­чих під­при­ємств зро­сли в кіль­ка ра­зів, зокре­ма на 93% газ та на 77% еле­ктро­енер­гія. З огля­ду на те, що спе­ци­фі­ка кві­тко­во­го бі­зне­су пе­ред­ба­чає ви­со­ку за­ле­жність від енер­го­но­сі­їв (бі­ля 65% від за­галь­них ви­трат), не див­но, що со­бі­вар­тість ви­ро­ще­них у за­кри­то­му ґрун­ті кві­тів теж «за­шка­ли­ла». У по­шу­ках ви­хо­ду ви­ро­бни­ки по­ча­ли роз­гля­да­ти аль­тер­на­тив­ні дже­ре­ла для опа­ле­н­ня те­плиць, зокре­ма кор­по­ра­ція «Ка­ме­лія» ми­ну­ло­го ро­ку за кре­ди­тні ко­шти збу­ду­ва­ла вла­сний ко­тель­ний ком­плекс і час­тко­во пе­ре­йшла на опа­ле­н­ня дро­ва­ми та ін­ши­ми ма­те­рі­а­ла­ми.

Над ви­рі­ше­н­ням по­ді­бної про­бле­ми пра­цю­ють і в ТОВ «Аска­нія-Фло­ра», те­пли­чні пло­щі якої ся­га­ють 22 га. Зав­дя­ки ви­ва­же­ній по­лі­ти­ці цим ком­па­ні­ям вда­ло­ся не ли­ше збе­рег­ти об­ся­ги ви­ро­щу­ва­н­ня та шта­тний пер­со­нал, а й ви­йти з екс­пор­том на єв­ро­пей­ський ри­нок.

«З жов­тня ми­ну­ло­го ро­ку ми про­да­є­мо кві­ти че­рез гол­ланд­ський ау­кціон, по 20 ти­сяч тро­янд в мі­сяць. Це ви­му­ше­ний крок, оскіль­ки про­да­ти ви­ро­ще­ну про­ду­кцію на вну­трі­шньо­му рин­ку ду­же скла­дно, й іно­ді вар­тість

про­да­ної у Єв­ро­пі кві­тки ниж­ча від ре­а­лі­зо­ва­ної в Укра­ї­ні», — за­зна­чає спів­за­снов­ник та пре­зи­дент ТОВ «Ка­ме­лія» Те­тя­на Ко­стю­ко­ва.

Спо­ро­жні­лі га­ман­ці укра­їн­ських спо­жи­ва­чів — сут­тє­ва при­чи­на за­стою в кві­тко­во­му бі­зне­сі, адже у пе­ре­лі­ку не­об­хі­дних то­ва­рів кві­ти не за­йма­ють го­лов­них по­зи­цій. Єди­ним по­ря­тун­ком для кві­тка­рів за­ли­ша­ю­ться ве­ли­кі свя­та, з на­го­ди яких укра­їн­ці тра­ди­цій­но дарують кві­ти — 8 Бе­ре­зня, 1 ве­ре­сня то­що.

«Ми пла­ну­є­мо по­пу­ля­ри­зу­ва­ти тра­ди­ції від­зна­ча­н­ня й ін-

ших свят, зокре­ма Дня Ма­те­рі. Це свя­то сто­су­є­ться ко­жної ро­ди­ни, і над­зви­чай­но ва­жли­во з ди­тин­ства фор­му­ва­ти куль­ту­ру при­ві­тань за до­по­мо­гою кві­тів, бо не­має жо­дної жін­ки, яка б не

ра­ді­ла кві­там», — на­го­ло­шує за­мі­сник ген­ди­ре­кто­ра з ко­мер­цій­них пи­тань ТОВ «Аска­ні­я­Фло­ра» Та­ї­сія Ган­дзюк.

Не мо­жуть по­хва­ли­ти­ся над­при­бу­тка­ми і ім­пор­те­ри по­сад­ко­во­го ма­те­рі­а­лу. «З ба­га­тьма по­ку­пця­ми, дрі­бни­ми та ве­ли­ки­ми ком­па­ні­я­ми з ви­ро­щу­ва­н­ня кві­тів, до­во­ди­ться пра­цю­ва­ти за схе­мою від­тер­мі­ну­ва­н­ня пла­те­жу. Ци­бу­ли­ни та са­джан­ці від­да­є­мо во­се­ни, а гро­ші за них отри­му­є­мо на­ве­сні, ко­ли клі­єн­ти ви­ро­сти­ли, ре­а­лі­зу­ва­ли кві­ти і ма­ють змо­гу роз­ра­ху­ва­ти­ся. Тож при­бу­тку іно­ді до­во­ди­ться че­ка­ти по пів­ро­ку», —

го­во­рить ди­ре­ктор ПП «Бо­нус» Ві­ктор Цю­пка.

Про­те кві­тни­ка­рі не втра­ча­ють опти­мі­зму і ві­рять, що вже ско­ро їх бі­знес на­ла­го­ди­ться.

«Ми ві­ри­мо в лю­бов укра­їн­ців до ви­ро­щу­ва­н­ня кві­тів. Тра­ди­ції з озе­ле­не­н­ня вла­сної осе­лі та дво­ру в на­шій кра­ї­ні ду­же гли­бо­кі. На­віть у фі­нан­со­во скру­тні ча­си ко­жна го­спо­ди­ня пра­гне при­кра­си­ти бал­кон чи ґа­нок кві­та­ми. Пе­ре­ко­на­ні, що по­кра­ще­н­ня ма­те­рі­аль­но­го бла­го­по­луч­чя спів­ві­тчи­зни­ків не­о­дмін­но по­тя­гне за со­бою під­ви­ще­н­ня по­пи­ту на кві­ти і, від­по­від­но, збіль­ше­н­ня об­ся­гів про­да­жу та по­кра­ще­н­ня фі­нан­со­вих по­ка­зни­ків кві­тко­вих ком­па­ній», — за­пев­няє пре­зи­дент Со­ю­зу укра­їн­ських кві­тка­рів Іри­на Сло­бо­дя­нюк.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.