Від «Ле­тю­чо­го гол­ланд­ця» до аб­сур­дно­го Вар­мер­да­ма

Із 21 кві­тня у п’ яти мі­стах Укра­ї­ни стар­тує Ти­ждень ні­дер­ланд­сько­го кі­но

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Дми­тро ДЕСЯТЕРИК, «День»

■ Flying Dutch від­бу­де­ться в Укра­ї­ні уп’яте. Цьо­го­рі­чна про­гра­ма мі­сти­ти­ме шість рі­зно­жан­ро­вих ро­біт, зокре­ма: ро­уд-му­ві про по­до­ро­жба­тька й донь­ки че­рез Єв­ро­пу «Зу­стрі­не­мось у Ве­не­ції» (ре­жи­сер Ед­ді Тер­сталл), при­го­дни­цьку кар­ти­ну про від­чай­ду­шно­го ма­рок­кан­ця-сер­фін­гі­ста «Атлан­ти­ка» (Ян-Віл­лем ван Івайк), стрі­чку за мо­ти­ва­ми ре­аль­них по­дій про одну з най­гу­чні­ших су­до­вих справ в істо­рії Ні­дер­лан­дів «Лю­сія де Берк» (Паула ван дер Уст, но­мі­на­ція на «Оскар»2015 у ка­те­го­рії «Най­кра­щий фільм іно­зем­ною мо­вою»), со­ці­аль­ну ме­ло­дра­му «Си­ну мій» (Ре­мі ван Хой­тен), істо­рію ко­ха­н­ня двох дів­чат «Лі­то» (Кол­лет Бо­фор) і до­ку­мен­таль­ний пор­трет ку­ха­ря-пер­фе­кціо­ні­ста «Сер­джіо Гер­ман: кля­тий іде­а­ліст» (Ві­ле­мек Клуй­фхо­ут).

■ Ти­ждень ор­га­ні­зо­ва­но спіль­но кі­но­фе­сти­ва­лем «Мо­ло­дість» і По­соль­ством Ко­ро­лів­ства Ні­дер­лан­дів.

■ Усі філь­ми де­мон­стру­ва­ти­му­ться мо­вою ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми. У сто­ли­ці від­кри­т­тя від­бу­де­ться в кі­но­те­а­трі «Ки­їв».

■ Окре­ма при­на­да для си­не­фі­лів — ре­тро­спе­кти­ва ван Вар­мер­да­ма ( 2527 кві­тня).

■ Алекс ван Вар­мер­дам (нар. 14 сер­пня 1952 р.) — куль­то­вий ні­дер­ланд­ський ре­жи­сер, актор, сце­на­рист, про­дю­сер і ком­по­зи­тор. По­чи­нав у те­а­трі. На­пи­сав сце­на­рії для всіх сво­їх філь­мів. У кі­но­ін­ду­стрії вже по­над 30 ро­ків. Во­ло­дар пре­сти­жної «На­го­ро­ди прин­ца Берн­хар­да» за вне­сок у куль­ту­ру Ко­ро­лів­ства.

■ Ав­тор­ський стиль Вар­мер­да­ма роз­пі­зна­є­ться без­по­мил­ко­во. Йо­го стрі­чки, на­си­че­ні іро­ні­єю та чор­ним гу­мо­ром, що ме­жує з аб­сур­дом, во­дно­час є ві­зу­аль­но до­ско­на­ли­ми. У цих хи­мер­них істо­рі­ях ді­ють ди­ва­ку­ва­ті, а то й про­сто бо­же­віль­ні ге­рої, яких ча­сто грає сам Алекс. В Укра­ї­ні по­ка­жуть усі йо­го пов­ні ме­три: де­бю­тно­го «Абе­ля» (1986), ле­ген­дар­них «Ме­шкан­ців пів­но­чі» (1992, приз Єв­ро­пей­ської кі­но­а­ка­де­мії як най­кра­що­му мо­ло­до­му ре­жи­се­ру) та «Су­кню» (1996, приз ФІПРЕССІ Ве­не­ці­ан­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю), а та­кож«Ма­лю­ка То­ні» (1998), «Офі­ці­ан­та» (2006), «Остан­ні дні Ем­ми Бланк» (2009), «Бор­ґма­на» (2013) і най­сві­жі­шу стрі­чку — тра­гі­ко­ме­дію про пи­сьмен­ни­ка і на­йма­но­го вбив­цю «Шнай­дер про­ти Ба­кса» (2015, фільм-від­кри­т­тя ре­тро­спе­кти­ви).

■ Окрім Ки­є­ва, по­ка­зи Ти­жня і ре­тро­спе­кти­ви Вар­мер­да­ма від­бу­ду­ться у Оде­сі («Іно­те­атр»), Хар­ко­ві (кі­но­те­атр «8 1/2»), Льво­ві (Па­лац ми­стецтв) та Він­ни­ці («Ро­ди­на»).

ФОТО З САЙТА KINOPOISK.RU

ПАУЛА ВАН ДЕР УСТ, НО­МІ­НА­ЦІЯ НА «ОСКАР»-2015 У КА­ТЕ­ГО­РІЇ «НАЙ­КРА­ЩИЙ ФІЛЬМ ІНО­ЗЕМ­НОЮ МО­ВОЮ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.