ТІЛЬ­КИ ЦИ­ФРИ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

● 2015 ро­ку об’єм екс­пор­ту про­ду­кції ТОВ «Аска­нія-Фло­ра» до Поль­щі склав близь­ко 510 тис. сте­бел тро­янд.

● Ди­на­мі­ка змі­ни со­бі­вар­то­сті кві­тко­вої про­ду­кції за остан­ні 2–3 ро­ки скла­ла 20% під­ви­ще­н­ня за ра­ху­нок по­до­рож­ча­н­ня пла­ти за енер­го­ре­сур­си.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.