ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1824 — по­мер лорд Джордж Гор­дон Но­ел Бай­рон, зна­ме­ни­тий ан­глій­ський по­ет («Па­лом­ни­цтво Чайль­дГа­роль­да», «Дон Жу­ан», «Кор­сар»), «во­ло­дар дум» то­го­ча­сної Єв­ро­пи, бо­рець за сво­бо­ду по­не­во­ле­них на­ро­дів Гре­ції, Ал­ба­нії, Іта­лії... На­ро­див­ся 1788 р.

1882 — по­мер Чарльз Дар­він, ви­да­тний ан­глій­ський при­ро­до до­слі­дник і на­ту­ра­ліст, тво­рець те­о­рії ево­лю­ції, ав­тор пра­ці «По­хо­дже­н­ня ви­дів шля­хом при­ро­дно­го від­бо­ру» (1859). На­ро­див­ся 1809 р.

1885 — по­мер Ми­ко­ла Ко­сто­ма­ров, ви­зна­чний укра­їн­ський та ро­сій­ський істо­рик, етно­граф, пи­сьмен­ник, друг Та­ра­са Шев­чен­ка, ав­тор жит­тє­пи­сів Бо­г­да­на Хмель­ни­цько­го, Во­ло­ди­ми­ра Свя­то­го, Іва­на Ма­зе­пи, Сте­па­на Ра­зі­на, роз­ро­бник кон­це­пції «двох ру­ських на­ро­дно­стей». На­ро­див­ся 1817 р.

1928 — за­вер­ше­но ви­да­н­ня пер­шо­го Оксфорд­сько­го слов­ни­ка ук- ра­їн­ської мо­ви, ко­трий швид­ко здо­був сла­ву зраз­ко­во­го й кла­си­чно­го.

1933 — уряд пре­зи­ден­та США Фран­клі­на Ру­звель­та до­міг­ся ска­су­ва­н­ня зо­ло­то­го стан­дар­ту в США. Це бу­ло не­об­хі­дною пе­ред­умо­вою на­мі­че­них Ру­звель­том ре­форм.

1943 — єв­реї вар­шав­сько­го гет­то по­ча­ли ге­ро­ї­чне зброй­не пов­ста­н­ня про­ти на­ци­стів, пе­ре­ва­жна біль­шість уча­сни­ків яко­го за­ги­ну­ла.

1945 — аме­ри­кан­ські вій­ська за­хо­пи­ли Лей­пциг.

1947 — про­від­на ін­дій­ська на­ціо­наль­на пар­тія «Ін­дій­ський на­ціо­наль­ний кон­грес» по­го­ди­ла­ся роз­ді­ли­ти кра­ї­ну за ре­лі­гій­ною озна­кою на Ін­дію та Па­ки­стан.

2005 — Бе­не­дикт ХVI (кар­ди­нал Йо­зеф Ра­тцин­гер) став 265-м Па­пою Рим­ським (за­ли­шав­ся рим­ським пер­во­свя­ще­ни­ком до 11 лю­то­го 2013 ро­ку, пі­сля чо­го до­бро­віль­но зрі­кся вла­ди).

Під­го­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.