Хто «ви­лі­кує» ме­ди­чну си­сте­му?

Екс­пер­ти — про те, чо­му по­са­да мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’ я до­сі ва­кан­тна

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

Но­вий го­ло­ва уря­ду Во­ло­ди­мир Грой­сман все ще шу­кає по­трі­бну кан­ди­да­ту­ру. Сво­го ча­су основ­ним пре­тен­ден­том на по­са­ду на­зи­ва­ли Оле­ксія Гон­ча­рен­ка від «Бло­ка Пе­тра По­ро­шен­ка», по­тім — Ан­дрія Ре­ву, ко­трий уре­шті став мі­ні­стром со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки. Дня­ми у ЗМІ з’яви­лась ін­фор­ма­ція, що МОЗ мо­же очо­ли­ти го­ло­ва вій­сько­во-ме­ди­чно­го де­пар­та­мен­ту Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни Ан­дрій Вер­ба. Так чи іна­кше, уря­дов­ці шу­ка­ють «свою» лю­ди­ну, що б і да­лі ви­ко­ну­ва­ла роль «порт­фель­но­го» мі­ні­стра, від на­ка­зів яко­го ні­би­то за­ле­жить ре­фор­му­ва­н­ня ме­ди­чної си­сте­ми, а на­справ­ді — у ві­дом­стві ли­ша­ю­ться ста­рі та до­бре на­ка­та­ні схе­ми. Кер­ма­ни­чі кра­ї­ни шу­ка­ють мо­жли­во­сті й на­да­лі імі­ту­ва­ти змі­ни з ло­яль­ним мі­ні­стром, ко­трий ще й по­го­ди­ться отри­му­ва­ти «на го­рі­хи» від су­спіль­ства за про­вал ме­ди­чної ре­фор­ми.

Та­ку роль до­не­дав­на ви­ко­ну­вав Оле­ксандр Кві­та­шві­лі, ре­фор­ма­тор з гру­зин­ським ко­рі­н­ням, на­чеб­то охо­чий до си­стем­них змін, який очо­лю­вав ві­дом­ство май­же пів­то­ра ро­ки. У під­сум­ку ма­є­мо ну­льо­вий ре­зуль­тат. Єди­ним до­ся­гне­н­ням Кві­та­шві­лі мо­жна вва­жа­ти впро­ва­дже­н­ня між­на­ро­дних за­ку­пі­вель лі­ків, але це швид­ше за­слу­га гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. Остан­ні мі­тин­га­ми, пе­ре­го­во­ра­ми, дис­ку­сі­я­ми з між­на­ро­дни­ми аген­ці­я­ми та­ки до­ти­сну­ли мі­ні­стра під­пи­са­ти до­го­во­ри що­до по­став­ки ме­ди­ка­мен­тів в Укра­ї­ну че­рез ЮНІСЕФ, ВООЗ, ПРООН та Crown Agents. Са­ма ж ме­ди­чна ре­фор­ма, ко­тру тра­ди­цій­но ви­зна­ча­ють зав­да­н­ням «но­мер один» для чер­го­во­го мі­ні­стра, зі­йшла на­ні­вець че­рез роз­бір­ки чи­нов­ни­ків.

ІНТРИГИ МІ­НІ­СТЕР­СЬКОЇ «КУ­ХНІ»

За­раз ве­де­ться по­двій­на гра: су­спіль­ству обі­ця­ють зна­йти до­стой­но­го кан­ди­да­та на по­са­ду мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я, а на­справ­ді шу­ка­ють лю­ди­ну, яку бу­де лег­ко вмо­ви­ти не ви­хо­ди­ти за ме­жі чин­ної си­сте­ми. На­га­да­є­мо, «День» за­про­по­ну­вав сво­їх кан­ди­да­тів на по­сти мі­ні­стрів. У сфе­рі охо­ро­ни здо­ров’я на­ша ко­ман­да ба­чи­ла б, зокре­ма, Ка­те­ри­ну Амо­со­ву, ни­ні ре­кто­ра На­ціо­наль­но­го ме­ди­чно­го уні­вер­си­те­ту іме­ні О. О. Бо­го­моль­ця, або ж Лю­дми­лу Без­паль­ко, ген­ди­ре­кто­ра Бор­ща­гів­сько­го хі­мі­ко-фар­ма­цев­ти­чно­го за­во­ду. Та на­вряд ці лю­ди з вла­сною по­зи­ці­єю та під­хо­да­ми до ре­форм по­го­дя­ться на спів­пра­цю з уря­дом, у яко­му сво­бо­да дій аб­со­лю­тно за­бо­ро­ня­є­ться.

Як за­зна­ча­ють екс­пер­ти, но­во­го мі­ні­стра шу­ка­ють з ті­єю умо­вою, що ко­ман­ду йо­му під­би­ра­ти­ме уряд. Існує на­віть вер­сія, що депутати по­го­джу­ю­ться го­ло­су­ва­ти за будь-яко­го кан­ди­да­та на по­са­ду мі­ні­стра, щоб тіль­ки йо­го за­сту­пни­ка­ми за­ли­ши­лись Олександра Пав­лен­ко та Ві­ктор Ша­фран­ський. Цих чи­нов­ни­ків екс­пер­ти пов’язу­ють з гру­пою нар­де­па Глі­ба За­го­рія, ко­трий є вла­сни­ком фарм­ком­па­нії «Дар­ни­ця» — а са­ме йо­го ко­ман­да сво­го ча­су по­да­ла низ­ку аль­тер­на­тив­них за­ко­но­про­е­ктів, бло­ку­ю­чи пе­ре­да­чу за­ку­пі­вель між­на­ро­дни­кам.

До ре­чі, Олександра Пав­лен­ко вже всти­гла отри­ма­ти су­во­ру кри­ти­ку на свою адре­су від Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на. Від­бу­ло­ся це під час пер­шої го­ди­ни за­пи­тань до но­во­го уря­ду. Прем’єр на­го­ло­сив, що за­сту­пни­ця мі­ні­стра вин­на у нев­ча­сній до­став­ці лі­ків для он­ко­хво­рих. Та це, швид­ше, па­ра­фія ін­шо­го за­сту­пни­ка, Іго­ря Пе­ре­гін­ця, ко­тро­го гро­мад­ськість вва­жає чи не єди­ним у мі­ні­стер­стві, хто справ­ді готовий про­ва­ди­ти ме­ди­чну ре­фор­му. А по­став­ку лі­ків, на дум­ку екс­пер­тів, зри­ва­ють не за­сту­пни­ки мі­ні­стра, а на­ші фарм­ви­ро­бни­ки, які бло­ку­ють тен­де­ри та до­став­ку в ре­гіо­ни усі­ма мо­жли­ви­ми за­со­ба­ми. Ме­та — зви­ну­ва­ти­ти між­на­ро­дни­ків у про­ва­лі за­ку­пі­вель та по- вер­ну­тись до ста­рих схем, ко­ли все про­хо­ди­ло че­рез Мі­ні­стер­ство охо­ро­ни здо­ров’я, за уча­сті одних і тих са­мих грав­ців фар­ма­цев­ти­чно­го рин­ку.

«НЕ­МАЄ КОМ­ПРО­МІ­СУ МІЖ ІН­ТЕ­РЕ­СА­МИ МЕ­ДИ­ЧНОЇ МАФІЇ ТА СУ­СПІЛЬ­НИ­МИ ЗАПИТАМИ»

Са­ме че­рез пе­ре­да­чу тен­де­рів у ру­ки між­на­ро­дних аген­цій, мо­жли­во, і бло­ку­є­ться при­зна­че­н­ня мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я. Гро­мад­ські ор­га­ні­за­ції жар­то­ма по­ясню­ють, що кра­сти у ві­дом­стві біль­ше не­ма чо­го, то­му ні­хто не хо­че йти на цю по­са­ду. У вся­ко­му жар­ті є своя до­ля прав­ди. Бо ко­жен но­вий мі­ністр роз­по­чи­нав свою ро­бо­ту са­ме з ви­ко­рі­не­н­ня ко­ру­пції у тен­де­рах.

«Не ма­є­мо мі­ні­стра, бо на­ра­зі не зна­йде­но ком­про­мі­су між ін­те­ре­са­ми ме­ди­чної мафії, на­сам­пе­ред фар­ма­цев­ти­чною, та більш- менш до­стой­ною фі­гу­рою, яка б за­до­воль­ни­ла ін­те­ре­си су­спіль­ства, — вва­жає Ген­на­дій Дру­зен­ко, гро­мад­ський акти­віст, спів­за­снов­ник та ке­рів­ник Пер­шо­го до­бро­воль­чо­го мо­біль­но­го го­спі­та­лю ім. Ми­ко­ли Пи­ро­го­ва. — Якщо по­став­лять ко­гось із за­сту­пни­ків, бу­де ще гір­ше, ніж із Кві­та­шві­лі. Ми не­що­дав­но ма­ли з одним із них на­ра­ду і пе­ре­ко­на­лись, що бю­ро­кра­ти­чне ми­сле­н­ня до­мі­нує у го­ло­вах чи­нов­ни­ків. Во­ни зав­жди шу­ка­ють, що при­хо­ва­ти, за­мість то­го, щоб зро­би­ти по­трі­бну спра­ву. Дня­ми про­зву­ча­ла но­ви­на про імо­вір­не при­зна­че­н­ня Ан­дрія Вер­би. Це справ­ді бу­ло б ви­хо­дом із си­ту­а­ції: ін­те­гру­ва­ти лю­ди­ну з по­го­на­ми у ци­віль­не мі­ні­стер­ство, де б не за­ва­ди­ло на­ве­сти по­ря­док. Тим па­че вій­сько­ва ме­ди­ци­на ви­да­є­ться на­ба­га­то ефе­ктив­ні­шою та про­гре­сив­ні­шою, ніж ци­віль­на».

Па­ці­єнт­ські іні­ці­а­ти­ви спри­йма­ють кан­ди­да­ту­ру Ан­дрія Вер­би не так одно­зна­чно. На дум­ку Оль­ги Сте­фа­ни­ши­ної, ви­ко- на­вчо­го ди­ре­кто­ра бла­го­дій­но­го фон­ду «Па­ці­єн­ти Укра­ї­ни», якщо Во­ло­ди­мир Грой­сман не мо­же ви­зна­чи­тись із мі­ні­стром охо­ро­ни здо­ров’я, не­хай оголосить від­кри­тий кон­курс. Або хо­ча б на­зве кіль­ка імен та ви­не­се їх на гро­мад­ське обго­во­ре­н­ня, адже МОЗ — ві­дом­ство, яке так чи іна­кше сто­су­є­ться жи­т­тя ко­жно­го з нас. Чо­му б не да­ти пра­во ви­бо­ру па­ці­єн­там?

У цей іде­аль­ний ва­рі­ант екс­пер­ти, зві­сно, не ві­рять. То­му про­дов­жу­ють від­слід­ко­ву­ва­ти, ко­го за­раз обговорюють на «мі­ні­стер­ській ку­хні». «Знаю, що Грой­сма­ну про­по­ну­ва­ли при­зна­чи­ти Ро­ма­на Ва­си­ли­ши­на, ко­ли­шньо­го го­лов­лі­ка­ря Оле­кса ндрів­ської лі­кар­ні, звід­ки ви­кра­да­ли май­да­нів­ців. По­тім він ти­шком-ни­шком став за­сту­пни­ком Кві­та­шві­лі, — за­зна­чає Олександра Усти­но­ва, член прав­лі­н­ня «Цен­тру про­ти­дії ко­ру­пції». — Го­во­рять про Ро­ма­на Іли­ка, на­ро­дно­го де­пу­та­та від «Ба­тьків­щи­ни», який ко­лись був у ко­мі­те­ті ВР з пи­тань охо­ро­ни здо­ров’я. Але це то­чно бу­де порт­фель­не при­зна­че­н­ня. Йо­го ти­жнів три то­му Ар­се­ній Яце­нюк по­ста­вив го­ло­вою Дер­жав­ної слу­жби з лі­кар­ських за­со­бів, де був на­чеб­то від­кри­тий кон­курс, але пів­ро­ку ні­хто не знав, хто ста­не го­ло­вою. По­тім з’явив­ся Ілик, яко­го се­ред кан­ди­да­тів вза­га­лі не бу­ло. Че­рез ти­ждень йо­го при­зна­чи­ли за­сту­пни­ком мі­ні­стра, уже п’ятим».

«ПЕР­ШИМ ТЕСТОМ ДЛЯ НО­ВО­ГО МІ­НІ­СТРА СТА­НЕ ПРИ­ЗНА­ЧЕ­Н­НЯ ЗА­СТУ­ПНИ­КІВ»

На дум­ку Оле­ксан­дри Усти­но­вої, май­бу­тньо­го мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я тре­ба вмов­ля­ти пі­ти на цю по­са­ду, якщо за ме­ту ста­ви­ти ре­аль­ні ре­фор­ми. Бо за умов, що в ко­ман­ді за­ли­ша­ю­ться ста­рі за­сту­пни­ки, а всі рі­ше­н­ня спу­ска­ю­ться звер­ху, аде­ква­тні та про­фе­сій­ні лю­ди в МОЗ не пі­дуть. «Лю­ди­ну, яка пі­шла би бо­ро­тись про­ти фар­ма­цев­ти­чної мафії, важ­ко зна­йти. Тим па­че, ме­ди­чна ре­фор­ма — те, за що те­бе бу­дуть бру­дом по­ли­ва­ти і гань­би­ти, — ко­мен­тує Олександра Усти­но­ва. — У нас чо­мусь вва­жа­ють, що всі мі­ні­стри ма­ють бу­ти лі­ка­ря­ми. Чо­му це не мо­же бу­ти успі­шний ме­не­джер? За кор­до­ном є спе­ці­аль­ність — ме­не­джмент в охороні здо­ров’я. А в нас бе­руть хі­рур­гів, кар­діо­ло­гів, які не зна­ють, як управ­ля­ти, не ро­зу­мі­ють си­сте­му ком­пле­ксно. Це має бу­ти лю­ди­на з мі­жна­ро­дним до­сві­дом та зна­н­ням ан­глій­ської мо­ви, без цьо­го зно­ву бу­де «со­вок». За ци­ми кри­те­рі­я­ми, як не див­но, під­хо­дить Кві­та­шві­лі, але йо­го зла­ма­ли. То­му пер­шим тестом для но­во­го мі­ні­стра ста­не при­зна­че­н­ня за­сту­пни­ків. Якщо лю­ди­на при­йде і по­чне зі звіль­нень ста­рої бра­тії, це по­ка­же, що си­сте­му бу­де зла­ма­но. Якщо так са­мо нав’яжуть ко­гось, хто кон­тро­лю­ва­ти­ме пев­ні по­то­ки, не­має про що го­во­ри­ти».

Не­о­бов’яз­ко­во оби­ра­ти мі­ні­стром іно­зем­ця. Як по­ка­зав до­свід із Кві­та­шві­лі, це не га­ран­тує сто­від­со­тко­во­го успі­ху. Спів­за­снов­ни­ця бла­го­дій­но­го фон­ду «Та­бле­то­чки» Іри­на Ли­тов­чен­ко акцен­тує, що успі­шні ме­не­дже­ри ме­ди­чної сфе­ри є і се­ред укра­їн­ських фа­хів­ців: «У Льво­ві є чу­до­ва лі­кар­ня, За­хі­дно­укра­їн­ський ме­ди­чний центр, де ба­га­то ро­ків усіх фа­хів­ців оби­ра­ють на кон­кур­сній осно­ві, всі про­це­ду­ри про­зо­рі, центр ре­аль­но зро­бив ма­лень­кий про­рив. Нам по­трі­бен са­ме та­кий ке­рів­ник, який ла­ма­ти­ме та змі­ню­ва­ти­ме си­сте­му. Ма­ють бу­ти прое­кт­ні ме­не­дже­ри, ко­трі змо­жуть цю ве­ли­че­зну ре­фор­му роз­би­ти на про­е­кти, і за ко­жним з них за­крі­пи­ти окре­му лю­ди­ну, що ко­ор­ди­ну­ва­ти­ме ро­бо­ту де­пар­та­мен­тів, бо між ни­ми не­ма го­ри­зон­таль­них ко­му­ні­ка­цій. МОЗ не зміг до се­бе за­лу­чи­ти жо­дної мо­ло­дої до­свід­че­ної лю­ди­ни, будь-ко­го з-по­за си­сте­ми. При­йшли ли­ше дві-три аде­ква­тні осо­би. То­му з мі­ні­стром чи без ньо­го — за­раз гір­ше від цьо­го не ста­ло».

Ген­на­дій Дру­зен­ко до­дає, що ко­ли прем’єр не хо­че швид­ко пі­ти у по­лі­ти­чне пі­ке, має зва­жа­ти пе­ред­усім, яко­го кан­ди­да­та ви­ма­гає со­ці­ум. Тож Во­ло­ди­ми­ру Грой­сма­ну до­ве­де­ться зро­би­ти не­про­стий крок: не під­да­тись впли­ву фар­ма­цев­ти­чно­го ло­бі та ра­зом з тим до­го­ди­ти су­спіль­ству.

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО КО­СТЯН­ТИ­НА ГРИШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.