Чо­му Бри­та­нії не слід по­ки­да­ти ЄС

Мал­кольм РІФКІНД — про осо­бли­во­сті пси­хо­ло­гії острів­ної на­ції та де­ста­бі­лі­зу­ю­чу стра­те­гію Пу­ті­на

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Бри­та­нія тра­ди­цій­но вва­жа­лась одні­єю з кра­їн єв­ро­спіль­но­ти, яка під­три­му­ва­ла вступ Укра­ї­ни до ЄС та НАТО. Втім че­рез два з по­ло­ви­ною мі­ся­ці у Спо­лу­че­но­му ко­ро­лів­стві від­бу­де­ться ре­фе­рен­дум про член­ство кра­ї­ни в ЄС. У ба­га­тьох ви­ни­кає пи­та­н­ня, чо­му бри­тан­ці хо­чуть від­окре­ми­тись від ЄС, чи сто­їть за цим острів­не ми­сле­н­ня чи ін­ші чин­ни­ки? З та­ко­го пи­та­н­ня по­ча­лось бліц-ін­терв’ю з бри­тан­ським по­лі­ти­ком-кон­сер­ва­то­ром Мал­коль­мом РІФКІНДОМ, який дня­ми взяв участь у Ки­їв­сько­му без­пе­ко­во­му фо­ру­мі.

«ЗА БА­ГА­ТО СТО­ЛІТЬ МИ ЗВИ­КЛИ УХВА­ЛЮ­ВА­ТИ РІ­ШЕ­Н­НЯ НА­ЦІО­НАЛЬ­НИМ ПАР­ЛА­МЕН­ТОМ»

— Єди­на най­ва­жли­ві­ша при­чи­на по­ля­гає в на­сту­пно­му. Ми ща­сли­ва кра­ї­на. За ба­га­то сто­літь ми зви­кли ухва­лю­ва­ти рі­ше­н­ня на­ціо­наль­ним пар­ла­мен­том у де­мо­кра­ти­чний спо­сіб. А якщо ви є ча­сти­ною ор­га­ні­за­ції, то вам тре­ба при­йма­ти спіль­ні рі­ше­н­ня при­чо­му не тіль­ки з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, а й що­до ре­чей, які від­бу­ва­ю­ться у на­шій вла­сній кра­ї­ні. Лю­дям не по­до­ба­є­ться, ко­ли це ро­би­ться де-ін­де. Але я ду­маю, що ймо­вір­ний ре­зуль­тат ре­фе­рен­ду­му — бри­тан­ці за­хо­чуть за­ли­ши­ти­ся в ЄС. То­му що сам ЄС змі­ню­є­ться, стає біль­ше пар­тнер­ством на­цій, а не на­ма­га­є­ться ста­ти єди­ною дер­жа­вою по­ді­бно до Аме­ри­ки. І чим біль­ше Єв­ро­па бу­де ру­ха­тись у цьо­му на­прям­ку, тим біль­ше лю­ди в Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві бу­дуть по­чу­ва­тись ком­фор­тні­ше.

— Ме­ні ка­за­ли де­які бри­тан­ські екс­пер­ти, що го­лов­ний во­до­роз­по­діл між­Бри­та­ні­єю та кон­ти­нен­таль­ною Єв­ро­пою ЄС по­ля­гає в то­му, що в ЄС па­нує ко­декс На­по­ле­о­на, а в Бри­та­нії та США — ан­гло­са­ксон­ська мо­дель. Що ви ска­же­те на це?

— Так у нас є істо­ри­чні від­мін­но­сті. Бри­та­нія — є остро­вом, тра­ди­цій­но у нас ті­сні відносини зі США, і На­по­ле­он ні­ко­ли не до­ся­гав Лон­до­на. (смі­є­ться). Ви пра­ві, від­мін­но­сті по­ля­га­ють у цьо­му. Але це істо­рія. Я ду­маю, що біль­шість лю­дей ско­рі­ше стур­бо­ва­ні тим, що бу­де сьо­го­дні чи зав­тра. І во­ни ви­зна­ють, що де­які рі­ше­н­ня Єв­ро­па, вклю­ча­ю­чи Бри­та­нію, має ухва­лю­ва­ти одним го­ло­сом, або го­во­ри­ти одним го­ло­сом про пи­та­н­ня зов­ні­шньої по­лі­ти­ки, дов­кі­л­ля, енер­ге­ти­ки, тор­гів­лю та єди­ний ри­нок. За сво­єю при­ро­дою ці ре­чі ма­ють між­на­ро­дний ха­ра­ктер. Але ЄС та­кож став ду­же за­лу­че­ним до ін­ших пи­тань, по­да­тків, які ми спла­чу­є­мо, за­ко­нів, які ре­гу­лю­ють жи­т­тя гро­ма­дян, три­ва­ло­сті ро­бо­чо­го ча­су та умов пра­ці. У Бри­та­нії та у де­яких єв­ро­пей­ських кра­ї­нах за­пи­ту­ють, чо­му ці пи­та­н­ня ма­ють ви­рі­шу­ва­тись Єв­ро­пою, чо­му має бу­ти одна­ко­вий за­кон для Пор­ту­га­лії, Бри­та­нії, Ла­твії. У США на­при­клад у шта­ті Ка­лі­фор­нія де­які за­ко­ни від­рі­зня­ю­ться від за­ко­нів у Те­ха­сі. І це сто­су­є­ться США, які є одні­єю дер­жа­вою. І та­ке са­ме має бу­ти і в Єв­ро­пі.

— То ви вва­жа­є­те іде­єю фікс Спо­лу­че­ні Шта­ти Єв­ро­пи?

— Ми ні­ко­ли не до­зво­ли­мо цьо­го. Якщо бу­ти че­сни­ми, то ба­га­то лю­дей в Єв­ро­пі, а та­кож уря­ди не ба­жа­ють Спо­лу­че­них Шта­тів Єв­ро­пи. Але ми ру­ха­є­мось у цьо­му на­прям­ку. Якщо у вас є єди­на ва­лю­та, Бри­та­нія не вхо­дить у зо­ну єв­ро, то вам де­да­лі не­об­хі­дні­ше ма­ти єди­ну еко­но­мі­чну по­лі­ти­ку, одну про­цен­тну став­ку, мо­не­тар­ну по­лі­ти­ку. І то­ді ви­ни­кає пи­та­н­ня, мо­жли­во вам по­трі­бен єди­ний єв­ро­пей­ський уряд. А ми, в Бри­та­нії, не за­ці­кав­ле­ні в цьо­му.

«ЄДИ­НИЙ, ХТО БУ­ДЕ ЗА­ДО­ВО­ЛЕ­НИЙ ВИ­ХО­ДОМ БРИ­ТА­НІЇ З ЄС, ЦЕ ПУ­ТІН»

— Чи аде­ква­тно ді­я­ла Єв­ро­па на ро­сій­ську агре­сію в Укра­ї­ні?

— Єди­ний хто бу­де за­до­во­ле­ний ви­хо­дом Бри­та­нії з ЄС, це Пу­тін. То­му що йо­му не по­до­ба­є­ться Єв­ро­па, яка го­во­рить єди­ним го­ло­сом. Він хо­тів, щоб від­бу­ва­лась фра­гмен­та­ція Єв­ро­пи. І якщо Бри­та­нія як одна з ве­ли­ких кра­їн ви­йде з ЄС, то цей крок спо­до­ба­є­ться Пу­ті­ну. Це ін­ша при­чи­на, чо­му Бри­та­нії не слід по­ки­да­ти ЄС.

— Чи ба­чи­те ви мо­жли­вість За­хо­ду впли­ну­ти на Ро­сію, щоб во­на змі­ни­ла по­ве­дін­ку що­до Укра­ї­ни?

— Я ба­жав і хо­тів, щоб Пу­тін зро­зу­мів, що він має пра­цю­ва­ти з мі­жна­ро­дною спіль­но­тою, а не про­ти неї. І ду­же скла­дно по­ві­ри­ти, що та­ке ста­не­ться. І те, що за остан­ні де­кіль­ка ро­ків він обрав рух у про­ти­ле­жно­му на­прям­ку ане­ксі­єю в Кри­му,агре­сі­є­юу Схі­дній Укра­ї­ні, Гру­зії, кі­бер-ата­кою на Есто­нію — все це ча­сти­на єди­ної стра­те­гії, яка є ду­же шкі­дли­вою і де­ста­бі­лі­зу­ю­чою.

— Мо­жли­во, Пу­тін ви­рі­шив ство­ри­ти з Ро­сії не­за­мін­ну кра­ї­ну, як сво­го ча­су це бу­ло за Бу­ша-мо­лод­шо­го, ко­ли без США не ви­рі­шу- ва­лась жо­дна проблема у сві­ті. Однак, для цьо­го він по­чав ство­рю­ва­ти про­бле­ми, щоб по­тім до­по­мог­ти їх ви­рі­шу­ва­ти. Що ска­же­те на це?

— Я не зав­жди по­го­джу­вав­ся з пре­зи­ден­том Бу­шем. Але він, при­найм­ні на­ма­гав­ся ро­би­ти світ більш ста­біль­ним, більш де­мо­кра­ти­чним, а не нав­па­ки. Я б не по­рів­ню­вав Бу­ша з Пу­ті­ним, але екс-пре­зи­дент США був лю­ди­ною, яка пра­гну­ла зро­би­ти світ кра­щим. Але я не ві­рю, що по­ді­бно­го пра­гне Пу­тін.

«В УКРА­Ї­НІ ТРЕ­БА ПРО­ВЕ­СТИ СПРАВ­ЖНІ ДЕ­БА­ТИ З ПРИ­ВО­ДУ КРА­ЩОЇ БЕЗПЕКОВОЇ МО­ДЕ­ЛІ»

— Бри­та­нія за­зви­чай бу­ла більш при­хиль­ною до Укра­ї­ни і під­три­му­ва­ла що член­ство Укра­ї­ни в ЄС, то і в НАТО. А за­раз яка по­лі­ти­ка Лон­до­на що­до цьо­го пи­та­н­ня?

— ЄС і НАТО є рі­зни­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Що сто­су­є­ться ЄС, то я спо­ді­ва­юсь, що Укра­ї­на ста­не де­да­лі біль­ше ча­сти­ною Єв­ро­со­ю­зу, хо­ча це за­бе­ре до­сить ча­су. А що­до НАТО си­ту­а­ція є більш скла­дні­шою. Це вій­сько­вий альянс і зна­до­би­ться ба­га­то ро­ків перш ніж бу­де до­ся­гну­то по­зи­тив­не для Укра­ї­ни рі­ше­н­ня. Якщо ви по­ди­ви­тесь на Єв­ро­пу, то рі­зні кра­ї­ни ухва­лю­ва­ли рі­зні рі­ше­н­ня що­до всту­пу НАТО. На­при­клад, Швей­ца­рія, Шве­ція, Фін­лян­дія, Ав­стрія так стур­бо­ва­ні сво­єю не­за­ле­жні­стю, що не хо­чуть всту­па­ти до Альян­су. Во­ни мо­гли, як­би за­хо­ті­ли, але ви­рі­ши­ли не ро­би­ти цьо­го. ВУкра­ї­ні тре­ба про­ве­сти справ­жні де­ба­ти з при­во­ду кра­щої без пе­ко­вої мо­де­лі. Але це ма­ють ви­рі­шу­ва­ти укра­їн­ці, а не ро­сі­я­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.