«Се­ло має бу­ти осві­че­ним і жи­вим»

Ушко­лах Ло­хви­цько­го зем­ства від­бу­де­ться ге­не­раль­не при­би­ра­н­ня

Den (Ukrainian) - - День України - Бо­г­дан ПРОСКУРОВ, Пол­та­ва

Пред­став­ни­ки іні­ці­а­тив­ної гру­пи на сво­їй ін­фор­ма­цій­ній сто­рін­ці в со­ці­аль­ній ме­ре­жі Facebook по­ві­дом­ля­ють, що 23 кві­тня, по­чи­на­ю­чи з 11-тої го­ди­ни ран­ку, у шко­лах, які зна­хо­дя­ться в Чор­ну­хин­сько­му ра­йо­ні, від­бу­де­ться пер­ше і, як спо­ді­ва­ю­ться ор­га­ні- за­то­ри, не остан­нє при­би­ра­н­ня. На­га­да­є­мо, не­що­дав­но за по­ря­ту­нок ви­тво­рів ар­хі­те­ктур­но­го ми­сте­цтва зі сто­рі­чною істо­рі­єю під на­звою «Шко­ли Ло­хви­цько­го зем­ства» взя­ла­ся іні­ці­а­тив­на гру­па взя­ла­ся гру­па ен­ту­зі­а­стів, до якої вхо­дить ві­до­ма те­ле­ве­ду­ча Оль­га Ге­ра­сим’ юк, ди­зай­нер Ма­ксим Іва­нов, а та­кож до­по­ма­гає у про­су­ван­ні ці­єї спра­ви но­во­спе­че­ний мі­ністр аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни Та­рас Ку­то­вий (див. «День» № 57-58 від 1 кві­тня 2016 ро­ку). Бу­дів­лі по­ча­тку ХХ сто­лі­т­тя бу­ли ство­ре­ні за про­е­ктом Опа­на­са Сла­стіо­на у сти­лі укра­їн­сько­го мо­дер­ну. Спо­ру­ди збе­ре­гли­ся і до сьо­го­дні, але оскіль­ки біль­шість їх не має ста­ту­су пам’ятки ар­хі­те­кту­ри (ли­ше три із май­же ста пе­ре­бу­ва­ють під за­хи­стом), ви­тво­ри ми­сте­цтва за­не­па­да­ють.

Як за­зна­ча­ють са­мі за­хи­сни­ки шкіл Сла­стіо­на, то­ло­ка від­бу­де­ться у спів­пра­ці з Чор­ну­хин­ською ра­йон­ною дер­жав­ною адмі­ні­стра­ці­єю та за під­трим­ки Та­ра­са Ку­то­во­го. Ра­зом із мі­сце­ви­ми жи­те­ля­ми іні­ці­а­то­ри пла­ну- ють при­бра­ти смі­т­тя і рі­зні ба­га­то­рі­чні на­ша­ру­ва­н­ня на по­двір’ях та все­ре­ди­ні шкіл, ви­ру­ба­ти ха­щі, що вже мі­сця­ми ни­щать шкіль­ні по­двір’я. Та­кож ор­га­ні­за­то­ри то­ло­ки ма­ють на ме­ті ще й роз­по­ві­сти лю­дям, які там ме­шка­ють, про про­ект Опа­на­са Сла­стіо­на, на­га­да­ти про те, чим ма­ло би бу­ти се­ло — осві­че­не й жи­ве, спро­бу­ва­ти від­ро­ди­ти ін­те­рес й ен­ту­зі­азм до за­хи­сту сво­го ба­гат­ства. Го­лов­ни­ми ло­ка­ці­я­ми при­би­ра­н­ня ста­нуть шко­ли в се­лах Хар­сі­ки, Си­ня­ків­щи­на та Пі­ски-Удай­ські за­зна­че­но­го ра­йо­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.