Та­ке рі­зне ко­ха­н­ня

22 кві­тня у Те­а­трі ро­сій­ської дра­ми ім. Ле­сі Укра­їн­ки пред­став­лять одра­зу дві прем’єри

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

На ве­ли­кій сце­ні від­бу­де­ться пер­шо­про­чи­та­н­ня в Укра­ї­ні ві­до­мої п’єси зна­но­го аме­ри­кан­сько­го дра­ма­тур­га Ар­ту­ра Міл­ле­ра «Вид з мо­сту» (ре­жи­сер Ки­ри­ло Ка­шлі­ков, сце­но­гра­фія і ко­стю­ми Оле­ни Дро­бної, хо­ре­о­гра­фія Оль­ги Гол­дис). Во­сно­ві ці­єї п’єси — істо­рія, що від­бу­ла­ся в ре­аль­но­му жит­ті, в одно­му з іта­лій­ських квар­та­лів Бру­клі­на (Нью­Йорк) у 1950-ті. За сю­же­том, Ед­ді Кар­бон — пор­то­вий ван­та­жник. Він не­ща­сли­вий у шлю­бі з Бі та вже три­ва­лий час за­ко­ха­ний в свою пле­мін­ни­цю Кет, яку во­ни з дру­жи­ною ви­хо­ву­ва­ли з ма­лих ро­ків. Одно­го ра­зу в бу­дин­ку Кор­ба­нів по­се­ля­ю­ться два бра­та-ри­бал­ки Мар­ко і Ро­доль­фо, які є не­ле­галь­ни­ми ім­мі­гран­та­ми. На що зда­тна лю­ди­на, одер­жи­ма при­стра­стю — про це вистава, де ті­сно пе­ре­пле­ли­ся ко­ха­н­ня, рев­но­щі, дру­жба і зра­да.

Го­лов­ні ро­лі гра­ти­муть (по чер­зі) акто­ри: Оле­ксандр Ге­тьман­ський і Олег За­мя­тін (Алф’єрі), Ві­ктор Са­рай­кін (Ед­ді), Оль­га Куль­чи­цька (Бі), Оль­га Бе­рьоз­кі­на, На­та­лія Жук і Юлія Сму­шко­ва (Кет), Оле­ксій Поліщук і Во­ло­ди­мир Ра­щук (Мар­ко), Ки­ри­ло Дан­чук, Оле­ксандр Со­ко­лен­ко і Єв­ген Щер­бань (Ро­доль­фо), Пав­ло Кільницький і Ан­дрій По­но­ма­рен­ко (Луї) та ін­ші. Ще одну прем’єру в п’ятни­цю по­ба­чать гля­да­чі. «Всі ми ро­дом із ди­тин­ства» — мо­но­ви­ста­ва Юрія Яков­лє­ва, яку актор пред­ста­вить на ка­мер­ній сце­ні «Те­а­тру на да­ху» (ре­жи­сер-ку­ра­тор — Оль­га Гав­ри­люк, ху­до­жник — Оле­ксій Ва­кар­чук). У цій по­ста­нов­ці Ю.Яков­лєв по­ста­не в двох іпо­ста­сях — як ав­тор текс­ту і ви­ко­на­вець. У ви­ста­ві Юрій роз­ка­же свої істо­рії про ко­ха­н­ня та дру­жбу, як сум­ні, так і ве­се­лі...

ФОТО ІРИ­НИ СОМОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.