Під­зе­ме­л­ля, яким уже по­над 400 ро­ків

УЛу­цьку від­кри­ють для екс­кур­сан­тів

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День» Луцьк

Ці уні­каль­ні під­зе­ме­л­ля роз­мі­ще­ні під пам’яткою на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня — ка­фе­драль­ним ри­мо-ка­то­ли­цьким ко­сте­лом свя­тих Пе­тра і Пав­ла в са­мо­му сер­ці ста­ро­го Лу­цька. Про під­зем­ний Луцьк існує ду­же ба­га­то ле­генд і пе­ре­ка­зів, які ча­сто й не роз­хо­дя­ться з істи­ною. Кіль­ка­яру­сне під­зе­ме­л­ля під ко­сте­лом є і мо­же бу­ти пре­кра­сною ту­ри­сти­чною атра­кці­єю.

Вла­сне ще кіль­ка ро­ків ча­сти­на під­зе­мель бу­ла до­сту­пна ві­дві­ду­ва­чам, і той, хто тут по­бу­вав, отри­мав вра­же­н­ня на все жи­т­тя. На­ра­зі ві­до­мо два яру­си під­зе­мель, з га­ле­ре­я­ми, ко­ло­дя­зем ( який був за­па­сним ви­хо­дом), під­зем­ною тюр­мою, цер­квою і так да­лі. Але є під­ста­ви ду­ма­ти і про тре­тій, ще глиб­ший ярус. Ди­ре­ктор істо­ри­ко-куль­тур­но­го за­по­від­ни­ка « Ста­рий Луцьк » Пав­ло Ру­де­цький ка­же, що від­нов­ле­н­ням під­зе­мель під ко­сте­лом за­йма­ли­ся як фа­хів­ці і з Поль­щі, так і пра­ців­ни­ки за­по­від­ни­ка. Тут ще ба­га­то ро­бо­ти, най­пер­ше тре­ба укрі­пи­ти сті­ну при вхо­ді у під­зе­ме­л­ля, і у Лу­цьку спо­ді­ва­ю­ться на ма­те­рі­аль­ну під­трим­ку мі­ні­стер­ства куль­ту­ри су­сі­дньої Поль­щі. Адже під­зе­ме­л­ля — під ко­сте­лом, який на­ле­жить ри­мо- ка­то­ли­цькій гро­ма­ді, а сам ко­стел є пам’яткою, ко­трою опі­ку­є­ться за­по­від­ник. У май­бу­тньо­му в під­зе­ме­л­ля від­кри­ють вхід там, де він був спо­ча­тку — з ко­сте­лу, на­ра­зі хід за­му­ро­ва­но. Га­ле­реї під­зе­ме­л­ля бу­ли схо­ван­кою для лу­чан у ро­ки рі­зних во­єн, тут чи­ма­ло люд­ських остан­ків. Їх збе­руть у сар­ко­фа­ги і по­хо­ва­ють, як на­ле­жить.

На дум­ку Пав­ла Ру­де­цько­го, і він зна­є­ться в ке­рів­ни­цтва ри­мо­ка­то­ли­цької ді­є­це­зії, екс­кур­сія в під­зе­ме­л­ля не має бу­ти атра­кціо­ном жа­хів, із роз­по­від­я­ми про при­ви­дів то­що. Це має бу­ти кіль­ка екс­кур­сій­них мар­шру­тів на осно­ві на­у­ко­вих до­слі­джень. У май­бу­тньо­му пла­ну­ють від­ре­став­ру­ва­ти і фре­ску, яка зна­хо­ди­ться в під­зем­но­му хра­мі.

Кви­тки на екскур­сії про­да­ва­ти­муть у ка­сі Лу­цько­го зам­ку, екскур­сії про­во­ди­ти­муть укра­їн­ською, поль­ською і ан­глій­ською мо­ва­ми, в пер­ший мі­сяць ви­зна­чать по­пит і кіль­кість екс­кур­сій на день мо­жуть і збіль­ши­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.