Зем­лі – мі­сце­вим ра­дам

Ді­лян­ки за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів пе­ре­да­дуть об’ єд­на­ним гро­ма­дам

Den (Ukrainian) - - День України -

Зем­лі дер­жав­ної вла­сно­сті за ме­жа­ми на­се­ле­них пун­ктів бу­дуть пе­ре­да­ні у ко­му­наль­ну вла­сність об’ єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад. Від­так сіль­ські, се­ли­щні, мі­ські ра­ди отри­ма­ють від­по­від­ні пов­но­ва­же­н­ня із роз­по­ря­дже­н­ня та­ки­ми зем­ля­ми. 19 кві­тня на­ро­дні депутати під­три­ма­ли у пер­шо­му чи­тан­ні Про­ект За­ко­ну «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до роз­ши­ре­н­ня пов­но­ва­жень ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня з управ­лі­н­ня зе­мель­ни­ми ре­сур­са­ми та по­си­ле­н­ня дер­жав­но­го кон­тро­лю за ви­ко­ри­ста­н­ням і охо­ро­ною зе­мель», яким зокре­ма вно­ся­ться змі­ни до Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни, Ко­де­ксу Укра­ї­ни про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня та ще до 15 за­ко­нів Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua. «Пра­во роз­по­ря­джа­ти­ся зем­ля­ми дер­жав­ної вла­сно­сті до­зво­лить лю­дям на мі­сцях за­лу­ча­ти ін­ве­сти­цій­ні ко­шти під кон­кре­тні про­е­кти та ефе­ктив­но ни­ми управ­ля­ти. За дер­жа­вою за­ли­ша­є­ться ли­ше кон­тро­лю­ю­ча фун­кція», — по­яснив ві­це-прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни — мі­ністр ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Ген­на­дій Зуб­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.