США фі­нан­су­ва­ти­муть курд­ських опол­чен­ців в Іра­ку

Den (Ukrainian) - - День Планети -

США на­прав­лять до Іра­ку до­да­тко­ві зброй­ні си­ли, озбро­є­н­ня та фі­нан­со­ву до­по­мо­гу, — про це за­явив аме­ри­кан­ський мі­ністр обо­ро­ни Аш Кар­тер під час ві­зи­ту до Ба­гда­да. Йде­ться про дві со­тні вій­сько­вих, пе­ре­ва­жно, спец­при­зна­че­нів, які пра­цю­ва­ти­муть ра­дни­ка­ми і тре­не­ра­ми, а та­кож до­по­ма­га­ти­муть із об­слу­го­ву­ва­н­ням авіа­те­хні­ки. Крім то­го, США ви­ді­ля­ють $415 млн.на фі­нан­су­ва­н­ня курд­ських за­го­нів « пе­шмер­га » . « Ду­же ва­жли­вим є те, що ми зби­ра­є­мо­ся на­да­ти фі­нан­со­ву під­трим­ку за­го­нам «пе­шмер­га», зви­чай­но, за зго­ди прем’єр-мі­ні­стра Аба­ді, як і усе, що ми тут ро­би­мо. На­ші дії ма­ють на ме­ті під­три­ма­ти ті си­ли, зокре­ма, «пе­шмер­га», які най­більш ефе­ктив­но про­ти­сто­ять ІДІЛ,» — за­явив Кар­тер. З гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку ірак­ська ар­мія та курд­ські за­го­ни за під­трим­ки аме­ри­кан­ських вій­сько­вих та авіа­уда­рів між­на­ро­дної ко­а­лі­ції змо­гли від­во­ю­ва­ти в ісла­мі­стів зна­чні те­ри­то­рії. Зав­дя­ки до­да­тко­вій до­по­мо­зі США спо­ді­ва­ю­ться звіль­ни­ти Мо­сул — най­біль­ше із міст, що до­сі пе­ре­бу­ва­ють в ру­ках екс­тре­мі­стів. Пі­сля до­прав­ле­н­ня до Іра­ку но­вої гру­пи вій­сько­вих, чи­сель­ність аме­ри­кан­сько­го кон­тин­ген­ту в кра­ї­ні пе­ре­ви­щить 4 тис.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.