Ви­бух у цен­трі Ка­бу­ла

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Як мі­ні­мум 28 лю­дей за­ги­ну­ли в ре­зуль­та­ті ви­бу­ху в цен­трі Ка­бу­ла, по­ві­дом­ляє гла­ва по­лі­ції сто­ли­ці Аф­га­ні­ста­ну Абдул Ра­хман Ра­хі­мі. За йо­го сло­ва­ми, ве­ли­ка ча­сти­на жертв — ци­віль­ні осо­би. Ра­ні­ше пред­став­ник мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я Аф­га­ні­ста­ну Ісма­їл Ка­ва­сі по­ві­дом­ляв, що в ре­зуль­та­ті на­па­ду по­стра­жда­ло 327 осіб. Ба­га­то по­стра­жда­лих зна­хо­дя­ться в лі­кар­нях у кри­ти­чно­му ста­ні, се­ред по­ра­не­них — жін­ки і ді­ти. Пред­став­ник МВС Се­дик Се­дік­кі роз­по­вів, що ви­бух був вла­што­ва­ний смер­тни­ком. Пі­сля цьо­го кіль­ка озбро­є­них лю­дей від­кри­ли стрі­ля­ни­ну по уря­до­вій бу­дів­лі в цен­трі мі­ста, ви­ко­ри­сто­ву­ва­но­му одній з мі­сце­вих спец­служб. За сло­ва­ми Сед­ді­кі, один на­па­дник був уби­тий спів­ро­бі­тни­ка­ми пра­во­охо­рон­них ор­га­нів. То­чне чи­сло на­па­дни­ків по­ки не­ві­до­мо. На­пад став­ся в ран­ко­ву го­ди­ну пік в ра­йо­ні, не­по­да­лік від яко­го зна­хо­ди­ться мі­ні­стер­ство обо­ро­ни кра­ї­ни і вій­сько­ві ком­пле­кси. Від­по­від­аль­ність за на­пад взя­ло на се­бе екс­тре­міст­ський рух Та­лі­бан. Ви­бух став­ся че­рез кіль­ка днів пі­сля то­го, як аф­ган­ські та­лі­би ого­ло­си­ли про по­ча­ток ве­сня­но­го на­сту­пу. На­пад в Ка­бу­лі ста­ло най­біль­шим за остан­ній рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.