«ІД» пла­нує теракти на пля­жах Єв­ро­пи

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Те­ро­ри­сти­чне угру­по­ва­н­ня « Іслам­ська дер­жа­ва » пла­нує теракти на по­пу­ляр­них се­ред ту­ри­стів єв­ро­пей­ських пля­жах. Про це по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня Bild з по­си­ла­н­ням на да­ні ні­ме­цької роз­від­ки, які бу­ли нею отри­ма­ні від іта­лій­ських ко­лег. Зокре­ма, за да­ни­ми роз­від­ки, теракти мо­жли­ві на узбе­реж­жі Іспа­нії, Іта­лії та Фран­ції. Те­ро­ри­сти ні­би­то ви­да­ва­ти­муть се­бе за тор- гов­ців су­ве­ні­ра­ми та на­по­я­ми. На­справ­ді чле­ни угру­пу­ва­н­ня бу­дуть озбро­є­ні і зби­ра­ю­ться під­ри­ва­ти пля­жі. Зга­да­ні роз­від­кою ра­ди­ка­ли, що пла­ну­ють теракти, імо­вір­но, ро­дом з Се­не­га­лу і за­яв­ля­ють про се­бе як про уча­сни­ків те­ро­ри­сти­чної ор­га­ні­за­ції « Бо­ко Ха­рам » в Ні­ге­рії. Рік то­му ор­га­ні­за­ція при­єд­на­ла­ся до « Іслам­ської дер­жа­ви » .

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.