Пре­зи­дент по­спіл­ку­вав­ся з На­ді­єю Сав­чен­ко

Пе­тро Порошенко за­пев­нив ув’язне­ну льо­тчи­цю, що ро­бить все для її звіль­не­н­ня, і роз­по­вів про свою бе­сі­ду з Пу­ті­ним

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Пре­зи­дент Пе­тро Порошенко по­спіл­ку­вав­ся з ув’язне­ною укра­їн­ською льо­тчи­цею На­ді­єю Сав­чен­ко те­ле­фо­ном, по­ві­дом­ляє сайт Гла­ви дер­жа­ви. Бе­сі­да від­бу­ла­ся за уча­стю По­ро­шен­ка з ма­мою На­дії Сав­чен­ко Ма­рі­єю Іва­нів­ною та її се­строю Ві­рою. Пре­зи­дент на­го- ло­сив, що вся кра­ї­на пи­ша­є­ться стій­кі­стю На­дії та ви­сло­вив їй ціл­ко­ви­ту під­трим­ку. Порошенко по­ін­фор­му­вав Сав­чен­ко що­до кро­ків, які здій­сню­ю­ться за­для її звіль­не­н­ня, та роз­по­вів про по­дро­би­ці те­ле­фон­ної роз­мо­ви з пре­зи­ден­том Ро­сії Пу­ті­ним. Пе­тро По- ро­шен­ко, ма­ти та се­стра звер­ну­ли­ся до На­дії з про­ха­н­ням при­пи­ни­ти го­ло­ду­ва­н­ня. У від­по­відь На­дія по­го­ди­лась тим­ча­со­во при­пи­ни­ти го­ло­ду­ва­н­ня. Та­кож Пре­зи­дент за­пев­нив, що готовий на­пра­ви­ти свій лі­так до Ро­сії, щоб по­вер­ну­ти На­дію Сав­чен­ко до­до­му.

ФОТО МИ­КО­ЛИ ЛАЗАРЕНКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.